Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 20. maj 2020

 

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Jacob Bjorholm, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind, Peter Ole Finnemann Viuff.

Referatet indeholder lukkede punkter.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 2. april

2020')

Nyheder fra DAP:

- Budgetvejledning 2021

- Invitation til Alsang i Domkirkerne

- Coronavirus og betydning for afleveringsfrist for

regnskab 2019

- Kirkeministeriet har ændret frister

- Frist for godkendelse af årsregnskab 2019 udsættes

til den 1. maj 2020

- Ny hjemmeside i Ribe Stift

- Regulering af værdien af værdipapirer i forbindelse

med kvartalsrapporten

- Orientering om nye regler om udskydelse af ferie

- Forsikringsbidrag for 2021

- Ny bekendtgørelse om orienteringsmødet og om

arbejdet i menighedsrådene, provstiudvalg,

budgetudvalg m.v.

- Aflysning af konsulentrunde i foråret 2020

- Ansøgningsfristen for den nye

kirkeistandsættelsesordningen er 1. september 2020

- Ny telefontid hos Kirkeministeriet

- Boligbidrag og varmebidrag for statens tjeneste- og

lejeboliger forhøjes

- Folkekirkens IT - ændring i udsendelse af

nyhedsbreve

- Fællesfondens årsrapport 2019

- Ribe Stifts konsulentrunde efterår 2020

- Provstiernes budgetproces og indefrysning af

feriemidlerne

- Ungeweekend

- Ny frist for afholdelse og bekendtgørelse af

orienteringsmødet.

Derudover har der været en del nyheder omkring

diverse udmeldinger vedr. corona.

Henvendelse fra DSUK omkring medlemsskab for

menighedsråd.

Genforeningen 2020 er aflyst.

Meddelelse fra Sydbank, at grænsen for negativ

rente sænkes til 50.000,- på hver konto og

muligheden for at friholde et større beløb på èn

konto udgår. Samtidig sænkes den negative rente fra

-0,75% til -0,60%.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

2 - Askov MR - ansøgning om 5% midler

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 2. april

2020')

Askov MR har fremsendt ansøgning om bevilling af

5% midler til dækning af uforudset udgift til

afsked/tilgang af præster, provst og vikarer, kr.

39.000,- samt manglende boligbidrag kr. 25.000,-, i

alt kr. 64.000,-.

De ender ud med et underskud på kr. 214.029,91 og

en negativ saldo i frie midler på kr. 49.987,68 i

regnskab 2019.

Endvidere gør MR opmærksom på, at de forventer at

regnskab 2020 ender med et underskud på grund af

for lavt budgetteret lønomkostninger, kr. 98.000,-,

som de også søger 5% midler til til dækning af et

eventuelt underskud på regnskab 2020.

Indstilling:

Det godkendes, at der bevilliges 5% midler kr.

25.000,- til dækning af manglende boligbidrag.

Udgiften kr. 39.000,- til fortæring i forbindelse med

præsteskifte betragtes ikke som værende en

uforudset udgift.

Vi afventer status på den løbende drift for så vidt

angår ansøgningen om kr. 98.000,- vedr. regnskab 2020.

Peter Viuff deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Det blev godkendt, at der bevilliges 5% midler kr.

25.000,- til dækning af manglende boligbidrag.

Udgiften kr. 39.000,- til fortæring i forbindelse med

præsteskifte betragtes ikke som værende en

uforudset udgift.

Vi afventer status på den løbende drift for så vidt

angår ansøgningen om kr. 98.000,- vedr. regnskab

2020.

3 - Folding MR - ansøgning om opførelse af ny

mandskabsbygning, varme i kirken, materialeplads

m.m.

Folding menighedsråd har indsendt ansøgning om

opførelse af ny mandskabsbygning, ny

materialeplads, nyt varme i kirken, fjernelse af

eksisterende bygning og retablering af gravhøj.

Samlet budget kr. 5.863.896,- inkl. moms men ekskl.

udgifter til flytteomkostninger og nyt inventar.

Indstilling:

Det blev besluttet, at indkalde Folding menighedsråd

til et møde.

4 - Gesten MR - udtalelse fra Stiftets

bygningssagkyndige vedr. Gesten Præstegård

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 2. april

2020')

Udtalelse fra Stiftets bygningssagkyndige vedr.

Gesten Præstegård.

Indstilling:

Præstegårdskonsulentens rapport blev taget til

efterretning og provstiudvalget afventer

menighedsrådets beslutning.

5 - Lintrup-Hjerting MR - ansøgning om 5% bevilling

til affugtningsanlæg i Lintrup Kirke

Dette punkt skal slettes, men systemet melder fejl,

når det sker.

Punktet behandles i stedet for under punkt 6.

Se punkt 6.

6 - Lintrup-Hjerting MR - ansøgning om 5% bevilling

til affugtningsanlæg i Lintrup Kirke

Lintrup-Hjerting MR søger om 5% bevilling,

kr. 82.500,- til et affugtningsanlæg i Lintrup Kirke.

Menighedsrådets frie midler udgør pr. 31.12.2019,

kr. 235.242,20.

Indstilling:

Margrethe Wind deltog ikke i beslutningen af dette

punkt.

Det blev besluttet, at udgiften finansieres af

menighedsrådets frie midler og dermed give afslag

på 5% ansøgningen.

7 - Malt MR - ansøgning om tilladelse til fældning af

to træer.

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 2. april

2020')

Kirkegårdskonsulenten kan ikke anbefale træerne

fældet.

På baggrund af kirkegårdskonsulentens udtalelse,

har menighedsrådet efterfølgende indsendt

supplerende forklaringer til deres ønske om

fældning af de to træer.

Se vedhæftede bilag.

Indstilling:

Det blev besluttet, at besigtige Malt Kirkegård.

8 - Skodborg og Skrave MR - ansøgning om

omfordeling af organistens løn

Skodborg og Skrave menighedsråd søger om

omfordeling af organistens løn fra at være 60% til

Skodborg og 40% til Skrave til at være 70%

til Skodborg og 30% til Skrave, gældende fra budget

2021.

Beløb til regulering på budget 2021 = kr. 41.583,60.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

12 - Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd,

udtalelse vedr. Ny Midtjysk Motorvej fra Give til

Haderslev

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

13 - Budgetbidrag 2021 - Provstiudvalgskassen for

Malt Provsti

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2021,

Bidrag budget afleveret d. 27-04-2020 09:45.

Se endvidere forklaringer til budget.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt,

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2021,

Bidrag budget afleveret d. 27-04-2020 09:45.

14 - Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 -

Provstiudvalgskassen i Malt Provsti

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

15 - Klimatiltag - skema - PU

Besvarelse af skema vedr. klimatiltag til brug for

bispemøde.

Skemaet udfyldt.

16 - Temadag for PU

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 2. april

2020')

Forslag til drøftelse af punkter/udfordringer m.v.

Forslag til punkter til drøftelse:

-Kirkegårde (evt. Søren Mathiasen)

-Bygninger

Forslag kan sendes til provstisekretæren senest den

28. maj 2020.

 

17 - Eventuelt

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 2. april

2020')

Dato til besigtigelse af Jels og Hjerting Kirke samt

Lindknud Kirkegård. Oprindelig dato 26/3 og 2/4 blev

aflyst.

Dato til budgetsamråd (sted)og til PU møder efter sommerferien.

3. juni 2020 besigtigelse i Jels, Hjerting, Folding, Malt

og Lindknud med start i Jels kl. 13.

Forslag til temadag: 9/9, kl. 12.30 eller 16/9, kl.

12.30.

PU møder: 6/8, kl. 16.30 - 17/9, kl. 16.30 - 21/10, kl.

12.30 - 12/11, kl. 16.30 - 3/12, kl. 12.30.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370