Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 21. oktober 2020

 

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Bent Karl Nielsen, Conny Callesen, Jacob Bjorholm, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind.

Conny Callesen deltog til kl. 15.30 til og med behandling af punkt 20.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Høring- Udkast til lov om ændring af lov om forsøg i

folkekirken

- Opdatering vedrørende indbetaling af feriepenge

til Lønmodtagernes Feriemidler

- Opdatering af FAQ vedr. Covid 19

- Meddelelse om resultatet af 1. valgrunde af

bispevalget i Helsingør Stift

Beløbsgrænse vedr. indhentning af tilbud (fra PWC)

Orientering om skrivelse fra provstirevisor vedr.

kasseeftersyn i de kirkelige kasser.

Taget til efterretning.

Provstiudvalget opfordrer til at indhente flere tilbud

på arbejder over kr. 50.000,-. Indhentning af flere

tilbud for arbejder under kr. 50.000,- afhænger af

situationen og er op til menighedsrådet at vurdere.

2 - Askov MR - synsudskrift for Askov Kirke,

Kirkegård og præstegård 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Peter Viuff deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

3 - Askov MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Peter Viuff deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt.

4 - Brørup MR - ændret kirkegårdsvedtægt til

godkendelse

Indstilling:

Godkendes.

Punktet udsat.

Bestemmelser vedr. anvendelse af kapel ved Johanneskirken ændres til: henvisning til

begravelseslovens § 11 og 12. Det anbefales, at der udarbejdes en vedtægt for

udlån af kapel og kirke.

5 - Bække MR - tillæg til kirkegårdsvedtægter til

godkendelse

Godkendt.

6 - Folding MR - ændret kirkegårdsvedtægt til

godkendelse

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 17.

september 2020')

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

7 - Folding MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

8 - Jels MR - synsudskrift for Jels kirke, kirkegård og

præstegård 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

9 - Lintrup-Hjerting MR - synsudskrift for Lintrup

kirke, kirkegård og præstebolig, 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Margrethe Wind deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

10 - Lintrup-Hjerting MR - forpagtningskontrakter til

godkendelse

Indstilling:

Godkendes.

Margrethe Wind deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt.

11 - Malt MR - projektbeskrivelse vedr. Malt Kirke

Opfølgning på besigtigelsen i Malt Kirke den 3.

september 2020.

Provstiudvalget tog besigtigelsen til efterretning.

PU finder en reetablering af alterpartiet nødvendigt samt en nødvendig reparation - ej

udbygning og flytning - af orglet. Det foreslås, at MR indarbejder udgiften hertil i budget 2022,

hvorefter der træffes en endelig beslutning.

12 - Rødding MR - ansøgning om 5% midler

Rødding MR søger om 5% bevilling kr. 159.017,- til

dækning af uforudset udgift til afregning af

feriepenge vedr. organistens fratræden på kr.

68.317,- og uforudset udgift i forbindelse med en

totalskade af traktor i forbindelse med et uheld kr.

90.700,-.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

13 - Skodborg MR - forpagtningskontrakt til

godkendelse

Indstilling:

Godkendelse.

Godkendt.

14 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

15 - Skrave MR - ændret kirkegårdsvedtægt til

godkendelse

Skrave MR har indsendt ændret kirkegårdsvedtægt

til godkendelse.

Ændring i § 7, stk. 7, § 15, stk. 3 og 5, § 16, stk. 7, §

19, stk. 2 og 3, § 24, § 29, § 31-35 er nye.

Godkendt.

16 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 3. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

17 - Åstrup MR - synsudskrift for Åstrup Kirke og

kirkegård 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Conny Callesen og Jacob Bjorholm deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

18 - Ansøgning om støtte til pilgrimsruten Camino

Frøs Herred

Det blev besluttet, at meddele afslag på ansøgningen.

19 - Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 for

provstiudvalgskassen i Malt Provsti

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

20 - PUK - Revisionsprotokollat regnskab 2019 PUK

Provstiudvalget behandlede revisionsprotokollatet

og traf følgende beslutning:

Pkt. 6, Udgifter til gaver. Bør tages op til drøftelse på årligt møde med alle PU formænd og Stiftet.

Pkt. 7, Udlån af 5% midlerne. PU var vidende om, at kirkekassen havde ikke midlerne til afdrag indenfor

12 måneder, hvorfor afdrag først sker i 2020.

21 - Indskydergaranti - risikovurdering

I forbindelse med, at menighedsråd og provstiudvalg

ikke længere er omfattet af indskydergarantien, skal

provstiudvalget mindst én gang årligt foretage en

risikovurdering af midlernes placering, herunder

provstiudvalgskassen samt 5% midler.

Indstilling:

Provstiudvalget for Malt Provsti vurderer, at

midlerne er anbragt sikkert.

Godkendt.

22 - Eventuelt

Nye mødedatoer i 2021 + formandsmøde.

Allerede aftalte:

5. januar 2021 = temadag

12. januar 2021 = kursus for gravere og kirkeværger

(opdatering i tidsregistrering ved Brandsoft)

4. februar 2021 = info-aften på Askov Højskole for

nye og gamle MR medlemmer

Temadagen den 5. januar 2021 flyttes til den 6.

januar 2021 kl. 9.00.

PU mødedatoer:

26. januar 2021, kl. 12.30

24. februar 2021, kl. 12.30

24. marts 2021, kl. 12.30

Formandsmøde (kasserer og formænd) 7. april 2021,

kl. 17.00.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370