Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 4. marts 2020

 
Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Regulering af satser for folkekirkens konsulenter

for 2020

- Nyhedsbrev fra byggegruppen - februar 2020

- Opdatering af formuleringer i regnskabsskema

2019

- Aktindsigt om præsteboliger

- Invitation til seminar om mødet med negativ social

kontrol

- Nyhedsbrev nr. 34 fra

www.folkekirkenspersonale.dk

- Kirkeistandsættelsesordningen 2020

- Regnskabsdata for menighedsråd og provstiudvalg

2018

- Forsikringsenheden skal evalueres - vil I hjælpe os

med at blive bedre?

- Digital selvbetjeningsløsning til byggesager

- Spørgeskema om GIAS og tilbud

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden februar 2020

- Nye ferievejledninger til menighedsrådene

- Ny måde at logge ind i webmail på

- Orientering om Ribe Stiftsråds ind- og udlånsrente

samt Stiftsbidrag for 2021

- Invitation til Folkekirkens Sorgkonference

Taget til efterretning.

2 - Brørup MR - ændret kirkegårdsvedtægt for

Johanneskirken

Indstilling:

Formuleringen omkring brug af kapellet til

ceremonielle handlinger skal tilrettes jævnfør Stiftets vejledning.

Menighedsrådet skal tilrette kirkegårdsvedtægten

jævnfør vejledning fra Ribe Stift.

- Folding MR - ændringer på Folding Kirkegård

Folding MR har indsendt plan for ændringer på

Folding Kirkegård og sagen har været sendt til

udtalelse hos kirkegårdskonsulenten, der ikke kan

anbefale det ansøgte. Kirkegårdskonsulenten peger

på, at i lighed med udtalelse af maj 2019 er der for

mange ledige gravsteder nord for kirken og at

etablering af ny beplantning m.v. må tage

udgangspunkt i en samlet plan for hele det nordlige

område.

Forslaget kan derfor ikke anbefales godkendt.

Indstilling:

Det ansøgte kan ikke godkendes og menighedsrådet

opfordres til, i lighed med afgørelsen af juni 2019, at

få udarbejdet en helhedsplan for Folding Kirkegård.

Det ansøgte kan ikke godkendes og menighedsrådet

bør overveje, i lighed med afgørelsen af juni 2019, at

få udarbejdet en helhedsplan for Folding Kirkegård.

4 - Holsted og Sankt Peders MR - vindskeder på

Holsted Kirke

Menighedsrådet spørger om provstiudvalgets

holdning til arkitekt Hans Lund´s notat af januar 2020

omkring vindskeder på Holsted Kirke.

Der er således ikke et projekt og ej heller noget

budget at foreholde sig til.

Indstilling:

Der bør udarbejdes et projekt inkl. budget på det af

arkitekten anbefalede arbejde med de resterende

zinkinddækninger, der fremsendes ad tjenestevejen

til de kirkelige myndigheders godkendelse, hvorefter

provstiudvalget vil træffe en afgørelse i sagen i

forhold til økonomien.

Der bør udarbejdes et projekt inkl. budget på det af

arkitekten anbefalede arbejde med de resterende

zinkinddækninger, der fremsendes ad tjenestevejen

til de kirkelige myndigheders godkendelse, hvorefter

provstiudvalget vil træffe en afgørelse i sagen i

forhold til økonomien.

5 - Holsted og Sankt Peders MR - Klokkestablen på

Holsted Kirkegård

Menighedsrådet har fået udarbejdet et notat fra

arkitekt Kuno Mielby omkring råd i klokkestablen på

Holsted Kirkegård og anmoder om provstiudvalgets

holdning til hvor omfangsrigt istandsættelsen skal

være og skal der være en klokke på en kirkegård?

Forventet pris ca. kr. 550.000,- inkl. moms og

etablering af automatisk ringning.

Det meddeles menighedsrådet, at der ikke er noget

krav om en klokkestabel på en

annekskirkegård. Menighedsrådet skal træffe

afgørelse om en evt. istandsættelse eller en fjernelse

af klokkestablen.

6 - Holsted og Sankt Peders MR - udtalelse fra

Mette Fauerskov, udtalelse vedr. adgangsforhold

ved Sankt Peders Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

7 - Jels MR - skibets sydmur og sydvestgavl i Jels

Kirke

Menighedsrådet ønsker, at PU besigtiger de nævnte

forhold. Yderligere forventet udgift ca. kr. 1. mill.

inkl. moms.

PU besigtiger Jels Kirke torsdag, den 26. marts 2020,

kl. 9.00.

8 - Lintrup-Hjerting MR - Klokkeringning og

fremtidig brug af Hjerting Kirke

Menighedsrådet ønsker at mødes med

Provstiudvalget omkring Hjerting Kirke, fremtidig

brug af denne samt evt. anskaffelse af ny klokke.

PU besigtiger Hjerting Kirke torsdag, den 26. marts

2020, kl. 10.30.

10 - Budget 2021 - udmelding af foreløbig

driftsramme

Indstilling:

Udmelding af foreløbig driftsramme for 2021 sker

med udgangspunkt i driftsrammen for 2020

fratrukket evt. éngangsbevillinger.

Det blev besluttet, at udmelding af den foreløbige

driftsramme for 2021 sker med udgangspunkt i

driftsrammen for 2020 fratrukket éngangsbevillinger.

Udmeldes senest den 1. april 2020.

11 - Regnskab 2019, provstiudvalgskassen, Malt

Provsti

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab

2019, Afleveret d. 11-02-2020 14:17.

Se forklaringer i regnskabet.

Indstilling:

Godkendes.

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab

2019, Afleveret d. 11-02-2020 14:17. Godkendt.

12 - Regnskabserklæring - regnskab 2019 -

provstiudvalgskassen

Indstilling:

Godkendes og underskrives.

Godkendt og underskrevet.

13 - Eventuelt

Forslag om temadag for provstiudvalget. Der

overvejes emner til næste PU møde til drøftelse på

en temadag.

Forslag om fælles annoncering i forbindelse med

orienteringsmøde i maj. Iben indhenter relevante

oplysninger.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370