Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 18. maj 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 18. maj 2021 - d. 18-05-2021 kl. 12:30 til 15:40

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Peter Ole Finnemann Viuff, Jacob Bjorholm, Marianne Kirstine Kirkegaard, Borg, Conny Callesen, Margrethe Brink Wind

Jacob Bjorholm deltog kun i beslutningen af punkt 12.

Punkt 6 og 7 var lukkede punkter og punkt 29 udgik.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Nyhedsbrev april 2021 fra Folkekirkens Forsikringsenhed

- Bispevalg i Aalborg Stift 2021

- Folkekirkens Udviklingsfond - nye indsatsområder

- Gudstjeneste og litugidebat

- Boligbidrag for statens tjeneste- og lejeboliger forhøjes med 1,3% med virkning fra 1. august 2021

- Orientering om udbetaling af særligt ferietillæg og særlig feriegodtgørelse

- Satsen for boligopvarmning sættes op til kr. 171,- pr. nettokvadratmeter 1. april 2021

- Brugerundersøgelse på Kirkenettet

- Uddybning af orientering om udbetalte ferietillæg i 2021

- Reguleringsprocent pr. 1. april 2021

- Afsked af biskop Henning Toft Bro

Modtaget forslag til ny helhedsplan for Åstrup Kirkegård, der den 5. maj 2021 er sendt til udtalelse

hos kirkegårdskonsulenten, hvorefter den vil blive behandlet på et provstiudvalgsmøde.

Taget til efterretning.

2 - Askov MR - ansøgning om forbrug af frie midler til diverse anlægsopgaver

Askov MR søger om tilladelse til at bruge af frie midler til forskellige nødvendige anlægs- og

vedligeholdelsesopgaver.

Peter Viuff deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Det meddeles menighedsrådet, at de selv bestemmer over menighedsrådets frie midler. De

skal dog være opmærksom på, at de ikke forbruger flere midler end de har og ikke overskrider den

tildelte driftsramme.

3 - Bække MR - synsudskrift for Bække Kirke og Kirkegård

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

4 - Folding MR - synsudskrift Folding Kirke, Kirkegård og Præstegård

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 - Føvling MR - Rørføring af nye rør på kirkegården

Der er brud på skjulte rør (vandledning) på Føvling Kirkegård og det kræver ny rørføring og

menighedsrådet søger 5% midler til denne uforudsete udgift. Forsikringen dækker kun den

defekte rørdel og der er en selvrisiko på kr. 15.000,-.

Menighedsrådets frie midler ultimo 2020, kr.

19.471,-.

Indstilling:

Provstiudvalget ser positivt på ansøgning om 5% midler til dækning af udgiften. Når der foreligger en

endelig opgørelse fra forsikringen, bedes menighedsrådet fremsende en endelig ansøgning

om 5% bevilling. Sagen videresendes til godkendelse hos de kirkelige myndigheder.

Provstiudvalget ser positivt på ansøgning om 5% midler til dækning af udgiften. Når der foreligger en

endelig opgørelse fra forsikringen, bedes menighedsrådet fremsende en endelig ansøgning

om 5% bevilling.

Provstiudvalget stiller spørgsmål til udgifter til forundersøgelse, er disse medregnet?. PU opfordrer

menighedsrådet til, at kontakte Forsikringsenheden for at undersøge om udgifter til

forundersøgelsen også er dækket. Sagen videresendes til godkendelse hos de kirkelige

myndigheder.

8 - Holsted og Sankt Peders MR - synsudskrifter for kirker og kirkegårde

Af større arbejder kan nævnes; klokkestabel, kirkedige skrider, parkeringsplads m.m.

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

9 - Holsted og Sankt Peders MR Ansøgning om 5% midler til asfaltarbejde

Holsted og Sankt Peders MR søger om 5% midler, kr. 32.727,56 til dækning af ikke budgetteret udgift

vedr. asfaltering af fællesvej mellem kirkegården og stationskiosken, Storegade 40, Holsted.

Indstlinng:

Godkendes.

Der blev godkendt en 5% bevilling på kr. 32.757,56.

10 - Jels MR - synsudskrift Jels Kirke og Kirkegård

Der er en del større mangler, bl.a. ønske om nye mandskabsfaciliteter m.m. Se synsudskrift.

Godkendt under forudsætning af budgetæssig dækning.

11 - Lintrup-Hjerting-Sdr. Hygum MR - Salg af jord til Fog A/S

Vi afventer beslutningsreferat fra menighedsrådene.

Godkendt.

PU imødeser en salgsaftale til underskrift. Vær opmærksom på, at midlerne skal indbetales i Stiftet.

12 - Malt MR - ansøgning om nyindretning af Malt Kirke

Det blev besluttet, at sende det samlede projekt til udtalelse hos Stiftsøvrigheden med bemærkning om,

at provstiudvalget kun godkender økonomi til en nødvendig renovering af orglet samt en reetablering

af alterpartiet.

Såfremt menighedsrådet ønsker en udbygning af orglet opfordres de til, at søge fonde og derigennem

få finansieret restbeløbet dertil. Provstiudvalget vil ikke sætte en tidshorisont på

udførelsen af det øvrige projekt og har ikke godkendt det økonomiske aspekt for selvsamme.

13 - Vejen MR - ansøgning om forhøjelse af eksisterende stiftsmiddellån

Vejen menighedsråd søger om forhøjelse af eksisterende lån i stiftsmidler kr. 600.000,- i

forbindelse med indvendig renovering af Vejen Kirke.

Marianne Borg deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Ansøgning om lån i stiftsmidler imødekommes ikke. Det blev besluttet, at menighedsrådet så vidt muligt

skal finansiere kr. 600.000,- via driftsbesparelser i 2021, idet kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021

udviser et budgetmæssig overskud på kr. 323.099,61.

 

 

14 - Åstrup MR - ansøgning om udvidelse af mandskabsbygning og nyt sognehus

Indstilling:

Det meddeles Åstrup MR, at provstiudvalget har besluttet ikke at træffe afgørelse i sager omkring

opførelse af nye bygninger og større anlægsprojekter i provstiet indtil strukturudvalgets redegørelse

foreligger.

Jacob Bjorholm og Conny Callesen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Det meddeles Åstrup MR, at provstiudvalget har besluttet ikke at træffe afgørelse i sager omkring

opførelse af nye bygninger og større anlægsprojekter i provstiet indtil strukturudvalgets redegørelse

foreligger.

15 - Folding MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

16 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

17 - Jels MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

18 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

19 - Læborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

20 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

21 - Skrave MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

22 - Veerst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

23 - Vejen MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

24 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

25 - Budgetbidrag 2022 - Provstiudvalgskassen Malt Provsti

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2022, Bidrag budget afleveret d. 03-05-2021 09:01.

Indstilling:

Godkendes.

 

Godkendt.

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2022, Bidrag budget afleveret d. 03-05-2021 09:01.

26 - Regnskabserklæring 2020

Indstiling:

Godkendes og underskrives.

Godkendt og underskrevet.

27 - Vejledning - Sagsforløb ved større anlægsarbejder

Vejledning til MR om forretningsgangen i anlægsprojekter.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

28 - DEAS - varmeregnskab 2020 for provstikontoret

Varmeregnskabet for 2020 for provstikontoret udviser en efterbetaling på kr. 1.368,41.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

30 - Eventuelt

21. september 2021, kl. 19; Fællesmøde med menighedsrådene vedr. fremtidig struktur i Malt

Provsti. Datoen meldes ud til MR.

 

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk