Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 19. oktober 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 19. oktober 2021 - d. 19-10-2021 kl. 13:30 til 17:45

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Bent Karl Nielsen, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind

Afbud: Jacob Bjorholm

Dagsordens punkt Referat

1 - Meddelelser Nyheder fra DAP:

- Facilitatorkursus 29. november - 1. december 2021

- Himmelske dage i Roskilde maj 2022

- Generel orientering ved KAS 2,0 konvertering

- Nyt intranet i folkekirken. Kom med dine input og se tidsplan

- Projektlederkursus 15.-17. november 2021

- Iværksættelse f nødvendige tiltag for at reducere feriepengeforpligtelsen 2021

- Opsparet ferie skal planlægges straks

- Vigtig meddelelse vedr. KAS 2.0 konvertering

- Forsikringsenheden nyhedsbrev oktober 2021

Grundet dårlig økonomi i Ribe Stift, har de meldt ud, at der er hjemmel til at udgifter til emeriti kan afholdes af den enkelte kirkekasse. Gælder foreløbigt året ud. Såfremt kirkekassen ikke har midler til det, kan de søge udgiften dækket via 5% puljen.

Taget til efterretning.

2 - Andst MR - henvendelse omkring diget ved Andst kirke

Andst MR ønsker provstiudvalgets hjælp til afklaring omkring istandsættelse af diget ved Andst Kirke jvf. notat fra arkitekt Hans Lund af juli 20

Provstiudvalget foreslår, at menighedsrådet tilmelder sagen til konsulentrunde i foråret 2022.

3 - Andst MR - synsudskrift for Andst kirke og kirkegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

4 - Askov MR - notat taget på Askov Kirke

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterrtning.

5 - Bække MR - godkendelse af honorarer

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

6 - Folding MR - synsudskrift for Folding Kirke og Kirkegård samt fraflytningssyn i Malt-Folding Prgd.

Indstilling: Synsudskriften for Folding Kirke og Kirkegård godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Provstiudvalget afventer prisoverslag/budget vedr. fraflytningssynet i Malt-Folding præstegård.

Synsudskriften for Folding Kirke og Kirkegård godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Provstiudvalget afventer prisoverslag/budget vedr. fraflytningssynet i Malt-Folding præstegård.

7 - Gesten MR - spørgsmål vedr. bemærkning i revivisonsprotokollat for regnskab 2020

Indstilling:

Se bemærkning i forbindelse med godkendelse af regnskab 2020.

8 - Holsted-Sankt Peders MR - afgørelse vedr. udskiftning af vindskeder på Holsted Kirke

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

9 - Sønder Hygum MR - synsudskrift for Sønder Hygum Kirke og Kirkegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Se endvidere besigtigelsesnotat vedr. istandsættelse af våbenhus.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Provstiudvalget forventer, at udgifter til istandsættelse af våbenhus kan holdes indenfor den tildelte anlægsramme.

10 - Lintrup-Hjerting MR - ændret kirkegårdsvedtægt for Lintrup Kirkegård

Lintrup-Hjerting menighedsråd fremsender ændret kirkegårdsvedtægt for Lintrup Kirkegård. Ændringen sker i forbindelse med omlægning af kirkegården.

Indstilling: Godkendes.

Godkendt under forudsætning af, at §24 suppleres med, at hvis gravstenen er over 60 cm. skal den sikres ekstra, altså det må ikke være usikkert.

11 - Læborg MR - Afgørelse om etablering af jordspyd

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterrtning.
12 - Malt MR - Afgørelse ideoplæg til indvendig istandsættelse af Malt Kirke Stiftets principgodkendelse er taget efterretning, men PU gør opmærksom på, at der er ikke afsat økonomiske midler til at gennemføre projektet. Såfremt menighedsrådet ønsker at arbejde videre med projektet, kan provstiudvalget foreslå at søge fondsmidler til gennemførelsen.

13 - Skodborg MR - synsudskrift Skodborg Kirke, Kirkegård , Sognehus og Præstegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæsig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæsig dækning.
14 - Skrave MR - redegørelse for istandsættelse af kirkedør m.v. Taget til efterretning og sendes til de kirkelige myndigheder til orientering.

15 - Skrave MR - synsudskrift for Skrave Kirke og Kirkegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæsig dækning.

16 - Åstrup MR - synsudskrift for Åstrup kirke, kirkegård og præstegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæsig dækning.

17 - Askov MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

18 - Holsted MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

19 - Læborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

20 - Malt MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

21 - Åstrup MR - kvartalsraport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

22 - Kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 for provstiudvalgskassen

Se forklaring i bilag.

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.
23 - Godkendelse af regnskab 2020 for alle kirkekasser i Malt Provsti Regnskab 2020 blev godkendt for alle kirkekasser.

24 - Til PU, PUK revisionsprotokollat regnskab 2020

Pkt. 6 - udgifter til gaver; Tages til efterretning eller samme bemærkning som i 2019, at der bør tages op til drøftelse med alle PU formænd og Stiftet. Pkt. 7 - bilag 4 oplysning om skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriefond mangler; blev eftersendt på foranledning af revisor. Tages til efterretning.

Godkendes og underskrives.

Pkt. 6 - udgifter til gaver; Det bør tages op til drøftelse med alle PU formænd og Stiftet. Har ikke været muligt tidligere p.g.a. Covid-19. Pkt. 7 - bilag 4 oplysning om skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriefond mangler; blev eftersendt på foranledning af revisor. Tages til efterretning. Protokollat godkendt og underskrevet.
25 - Ny bygningskyndig i Malt Provsti (nord for Kongeåen) Vi tager kontakt til Jørgen Overby´s tegnestue for en afklaring omkring forholdene.

26 - DEAS - driftsregnskab 1/7-2020 - 30/6/2021

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

27 - Eventuelt

Henvendelse vedr. sikring af gravsten.

Udsat til den 9/11-2021.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370