Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 20. april 2021

 

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Margrethe Brink Wind, Peter Ole Finnemann Viuff.

Mødepunkt

Referat

1. - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Grønt lys til udendørs konfirmandundervisning

- Forsikringsbidrag for 2022

Høringssvar fra Ribe Stift:

Ribe Stift har ingen bemærkninger til kommunens fornyede indkaldelse af 12. marts 2021 af idéer og forslag for solcelleanlæg nord for Føvling.

Stiftet forbeholder sig dog retten til at gøre indsigelse mod det i relation til projektet kommende forslag til kommuneplantillæg hhv. lokalplan.

Modtaget tak fra borgmester Egon Fræhr i anledning af hans 70 år fødselsdag.

Orientering om svar fra Ribe Stift til Andst MR vedr. nedrivning af Vestergyden 14, Andst.

 

Taget til efterretning.

2 - Andst MR - henvendelse vedr. opførelse af nyt sognehus

Indstilling:

Det meddeles Andst MR, at planer om opførelse af et nyt sognehus må afvente afslutningen på den kommende strukturdebat i Malt Provsti.

Det meddeles Andst MR, at provstiudvalget har besluttet ikke at træffe afgørelse i sager omkring opførelse af nye bygninger og større anlægsprojekter i provstiet indtil strukturudvalgets redegørelse foreligger.

3 - Askov Kirke - notat vedr. taget på kirken

Indstilling:

Tages til efterretning.

 

Taget til efterrtning.

4 - Brørup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

5 - Bække MR - blytag på Bække Kirke

Notat af 6. april 2021 fra arkitekt Hans Lund vedr. blytaget på Bække Kirke.

Der er tale om en udskiftning af blytaget på skibets sydside til en samlet udgift på ca. kr. 840.000,- inkl. moms.

Indstilling:

Tages til efterretning og vi afventer henvendelse fra menighedsrådet.

Taget til efterretning og vi afventer henvendelse fra menighedsrådet.

6 - Jels MR - Revideret tilsagnsbrev vedr.

Kirkeistandsættelsesordningen 2020

Indstilling:

Tages til efterretning og vi afventer menighedsrådets endelige beslutning vedr. restfinansiering.

Taget til efterretning og vi afventer menighedsrådets endelige beslutning vedr. restfinansiering

7 - Lintrup-Hjerting MR - afgørelse af ansøgning om

tilladelse til opsætning af AV-udstyr i Lintrup Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

8 - Malt MR - ansøgning om indvendig renovering

samt udvidelse af orgel i Malt Kirke

Indstilling:

Malt MR indkaldes til en drøftelse med PU i forbindelse med mødet den 18. maj 2021.

Malt MR indbydes til møde med PU tirsdag, den 18. maj 2021, kl. 12.45.

I forhold til murværket på Malt Kirke afventer PU Stiftets godkendelse af referatet fra

konsulentrunden.

9 - Vejen MR - ændring af godkendelse af ansøgning om indvendig istandsættelse af Vejen Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

10 - Provstesyn 2021

Provstesyn 2021.

Lintrup-Hjerting, Øster Lindet og Rødding.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning og der blev yderligere orienteret om ekstraordinært provstesyn i Gesten

Præstegård.

11 - Fælles personalekonsulent

Som opfølgning på drøftelsen fra formandsmødet den 7. april 2021 foreslår vi, at menighedsrådene snarest muligt inviteres til et Teams møde, hvor personalekonsulent Linda Hansen kan præsentere sig selv og svare på spørgsmål.

Beslutning om finansiering såfremt der indgås samarbejde med Varde og Grene provstier.

Indstilling:

Der arrangeres et Teams møde mellem menighedsrådene og Linda Hansen snarest muligt.

Provsten finder en dato i fællesskab med Linda.

Finansiering:

Der arrangeres et Teams møde mellem menighedsrådene og Linda Hansen tirsdag, den 25.

maj 2021, kl. 19.

Forslag om oversigt over hvad Ribe Stift, Landsforeningen af menighedsråd og

personalekonsulenten kan tilbyde.

Finansiering: Til en evt. opstart afsættes en fælles pulje i provstiudvalgskassen til afregning efter

timeforbrug.

12 - Procedure i byggesager

Opfølgning fra formandsmødet den 7. april 2021.

Indstilling:

Det blev besluttet, at PU vil kræve at få tilsendt kopi af byggemøde-referater i byggesager.

Derudover tilbyder provsten at deltage i byggemøder efter anmodning fra menighedsrådene.

Der udarbejdes et nyt udkast til sagsforløb ved større anlægsarbejder.

13 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 - provstiudvalgskassen

Se forklaring.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

14 - Eventuelt

Skrivelse vedr. "Kirkegården som levested for bier og blomster".

Besigtigelse på Åstrup Kirkegård den 18. maj 2021 i forbindelse med PU mødet.

Åstrup MR: besigtigelse tirsdag, den 18. maj 2021, kl. 11.30.

Besked til Brørup MR omkring "Kirkegården som levested for bier og sommerfugle". Det er

menighedsrådets egen beslutning.

Provsten orienterede om et muligt projekt i Rødding omkring "Vildeste kommune" og biodiversitet.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370