Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 20. januar 2021

 

Referat den 20. januar 2021

Mødepunkt

Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Rapport med opgørelse af feriemidler til

indefrysning tilgængelig i Dataarkivet

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden - december

2020: Covid 19 og anmeldelse af arbejdsskade og

unødvendigt brug af eksterne advokater

- Nyhedsbrev fra bygge- og plangruppe, december

2020

- Vejledning til Årsafslutning for folkekirkens lokale

kasser 2020

- Oplysninger om difference på lønafstemningskonti i

regnskaberne

- Kontoplaner 2021 til folkekirkens lokale kasser

- Introkursus for nyansatte - obligatorisk

- Kortere telefontid under Covid-19 fra

Forsikringsenheden

- Folkekirkens kirkemusikskoler har åbent for

tilmelding til skoleåret 21/22

- Ændret lønreguleringsprocent pr. 1. februar 2021

for alle ansatte i Staten

Sydbank ændrer vilkår for betaling af negativ rente.

Fremover betales -0,60% af alt indestående samt

prisændringer for foreninger pr. 1. marts 2021.

 

Ribe Stift har godkendt kvartalsrapporten for 3.

kvartal 2020 uden bemærkninger.

 

Ribe Stift har ingen bemærkninger til Vejen

Kommunes indkaldelse af 7. december 2020 vedr.

idéer og forslag for solcelleanlæg nord for Føvling.

 

Henvendelse fra freelance Mette Bjerregaard om

køb af visningsret til filmen "Bag skyerne" til fordel

for børn og unge i sorg. Kr. 10.000,-

Orientering taget til efterretning.

Det har ingen interesse, at købe filmen "Bag

Skyerne".

2 - Hovborg MR - synsudskrift for 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

3 - Jels MR - ansøgning med bilag til

Kirkeistandsættelsesordningen

Jels MR har fremsendt skrivelse til KM med

spørgsmål omkring anvendelsen af det bevilligede

beløb fra Kirkeistandsættelsesordningen.

Vi afventer svar herpå.

Indstilling:

Tages til efterretning.

 

4 - Lintrup-Hjerting MR meddelt tilladelse fra KM

om graverbygning og materialegård ved Lintrup

Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

5 - Lintrup-Hjerting MR - orientering om ændret

budget på grund af udskydelse af projekt samt

rådgiveraftale

Orientering om forventet overskridelse af projektet

vedr. udvidelse af materialeplads m.m. ved Lintrup

Kirke i forhold til det bevilligede i 2019 &

2020. Projektet er forsinket på grund af manglende

svar fra Kirkeministeriet. Forventet overskridelse ca.

kr. 240.000,-.

Kommentarer fra Ribe Stift på rådgiveraftale.

Indstilling:

1. Menighedsrådet skal så vidt det er muligt,

finansiere en eventuelt overskridelse af egne midler,

hvorefter PU vil tilføre kirkekassen det

pågældende beløb på budget 2022 eller

2. MR kan søge om et likviditetslån af 5% midler i

2021 med krav om tilbagebetaling indenfor 12 mdr.

Beløbet tilføres kirkekassen på budget

2022 til brug for tilbagebetalingen.

Det blev besluttet, at menighedsrådet skal så vidt det

er muligt, finansiere en eventuelt overskridelse på

op til kr. 240.000,- af egne midler, hvorefter PU vil

tilføre kirkekassen det pågældende beløb på budget

2022.

 

6 - Lintrup-Hjerting MR - ansøgning om AV-udstyr i

Lintrup Kirke

Lintrup-Hjerting MR ansøger om opsætning af nyt

AV-udstyr i Lintrup Kirke. Udgiften dækkes

af anlægsbevilling på budget 2021.

Indstilling:

Godkendes og sendes til de kirkelige myndigheders

godkendelse.

Godkendt og sendes til de kirkelige myndigheders

godkendelse.

7 - Malt MR - Murværk på Malt Kirke

Malt MR ønsker PU´s stillingtagen til hvilken arkitekt

de skal rette henvendelse til vedr. murværket på

Malt Kirke og til økonomien i arbejdet/projektet.

Vedhæftet Hans Lunds notater samt notat fra murer

Ole Hansen.

Indstilling:

Provstiudvalget kan anbefale menighedsrådet at

tage kontakt til Ribe Stifts bygningskonsulent for råd

og vejledning. For så vidt angår økonomien, vil PU

tage stilling til dette spørgsmål, når problemets

omfang foreligger.

Provstiudvalget kan anbefale menighedsrådet at

ansøge om deltagelse på kommende

konsulentrunde.

For så vidt angår økonomien, vil PU tage stilling til

dette spørgsmål, når problemets omfang foreligger.

 

8 - Malt MR - orientering om konsekvens af

stillingsledighed

På grund af 2 stillingsopsigelser i Malt-Folding sogne

orienterer Malt MR hermed PU om, at såfremt de

ekstra udgifter det medfører, bl. a. afregning af

feriepenge, ikke kan dækkes via den tildelte ligning

til drift, så søges om 5% midler ved årets udgang.

Indstilling:

Tages til efterretning og PU vil se positivt på en evt.

ansøgning, såfremt udgiften ikke kan dækkes via

kirkekassens drift og/eller frie midler.

Taget til efterretning og PU vil se positivt på en evt.

ansøgning, såfremt udgiften ikke kan dækkes via

kirkekassens drift og/eller frie midler.

9 - Øster Lindet MR - Høring etablering af dige i

Øster Lindet

Ribe Stift har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

11 - Fælles personalekonsulent

Det blev besluttet, at undersøge behovet og om

kontaktpersonerne/menighedsrådene er

interesseret i at indgå i et samarbejde omkring en

fælles personalekonsulent.

 

12 - Notat om afvikling af fremtidige

konsulentrunder ved Ribe Stift

Opmærksomheden henledes på notatets punkt 11

"konklusion".

Provstiudvalget skal som minimum tage stilling til,

om udgiftens skal afholdes af provstiudvalgskassen

eller af menighedsrådene.

Indstilling:

Omkostninger til konsulenternes deltagelse i

konsulentrunden afholdes af den pågældende

kirkekasse/menighedsråd.

Notatet blev drøftet. Omkostninger til

konsulenternes deltagelse i konsulentrunden

afholdes af den pågældende

kirkekasse/menighedsråd. Der gøres opmærksom på

dette til MR ved udsendelse af invitation til

deltagelse i konsulentrunden.

Punktet tages med på næste provstiudvalgsmøde.

13 - Eventuelt

Dato til opfølgning på temadagen.

Drøftelse af dagsorden til provstiudvalgskonferencen

den 30. januar 2021.

De aflyste info-aftener for nye og gamle menighedsrådsmedlemmer.

Dato til temadag udsat.

Punkt vedr. info-aftener medtages på næste PU

møde den 24/2-21.

 

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk