Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 24. februar 2021

 

Referat den 24. februar 2021

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind,

Peter Ole Finnemann Viuff

Afbud: Jacob Bjorholm

Mødet blev afholdt som et on-line møde via Teams.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Facilitatorkursus den 26.-28. maj 2021

- Projektlederkursus den 18.-20. maj 2021

- Ændring til ændret lønreguleringsprocent pr. 1.

februar 2021

- Orientering om lønregulering pr. 1. februar 2021

- Obligatorisk introkursus for nyansatte

- Nyhedsbrev fra byggegruppen, februar 2021 vedr.

tilskud til energirenovering

- Aftale om lønpolitik for præster

- Regulerede satser for folkekirkens konsulenter

samt provstiudvalgets bygningskyndige 2021

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden februar 2021

- Difference i lønkonteringen for januar 2021 kan

skyldes fejl i leverancen fra FLØS

- Lønreguleringsprocent og satsændring

- Orientering om Ribe Stiftsråd fastsættelse af

udlånsrenten for 2022 samt det bindende

stiftsbidrag for 2022

- Ny webshop til bestilling af PC-udstyr og itprodukter

på vej

- Ribe Stifts konsulentrunde i foråret 2021

 

Malt MR har indgået entreprenøraftale med Vejen

MR om drift og vedligeholdelse af Malt Kirkegård

med tilhørende bygninger.

 

Orientering fra Ribe Stift om ændring af datoer for

informationsmøderne for nye MR.

 

Henvendelse fra Softcontrol Ernergioptimering

omkring energioptimering af kirker.

Taget til efterretning.

2 - Brørup MR - Takstregulativ til godkendelse

Takstregulativ og vedtægt for kirke og kapel i Johanneskirken, Brørup.

Indstilling:

Godkendes.

Punktet udsat. Der indhentes information om beregningsgrundlaget for taksterne.

3 - Bække MR - Blytaget på Bække Kirke

Notat fra arkitekt Hans Lund omkring blytaget på Bække Kirke. Der må forventes en snarlig udskiftning

til en forventet pris a´ kr. 1,3-1,5 mio.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efteretning.

4 - Føvling MR -orientering om brud på vandledning

på Føvling Kirkegård

Indstilling:

Tages til efterretning og vi afventer yderligere fra MR.

Taget til efterretning og PU afventer yderligere tilbagemelding fra MR. Der gøres

opmærksom på, at gravning på mere end en dybde på 30 cm. på kirkegården, skal godkendes af de

kirkelige myndigheder.

5 - Lindknud MR - Udviklingsplan for Lindknud Godkendt med bemærkning om, at udviklingsplanen

Kirkegård

Udviklingsplan for Lindknud Kirkegård.

Se udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.

Indstilling:

Godkendes med bemærkning om supplering af

strategiplan.

Godkendt med bemærkning om, at udviklingsplanen skal suplleres med en strategiplan.

6 - Lintrup-Hjerting MR - vedr. finansiering af anlæg,

kirkegårdsplan mv. i 2021

Lintrup-Hjerting MR har fremsendt bemærkning til PU´s afgørelse af 21. januar 2021 om restfinansiering

af anlægsprojekt vedr. materialeplads og bygning m.m.

Det forventes, at overskridelsen vil være ca. kr. 130.000,- inkl. moms. Licitation forventes at

foreligge i maj 2021, hvorefter PU vil høre fra MR igen.

Se specifikation vedr. forbrug af frie midler til  kirkegårdsplan og varmtvandsbeholder til

præstegården.

Indstilling:

Det godkendes, at følgende afholdes af menighedsrådets frie midler; kr. 86.500,- til 1. etape

af omlægning af kirkegården og kr. 39.500,- til omlægning af varmeanlæg i præstegården.

PU imødeser yderligere oplysninger omkring resultatet af licitation.

Det blev godkendt, at følgende afholdes af menighedsrådets frie midler; kr. 86.500,- til 1. etape

af omlægning af kirkegården og kr. 39.500,- til omlægning af varmeanlæg i præstegården.

PU imødeser yderligere oplysninger omkring resultatet af licitation.

7 - Læborg MR - ansøgning om nedlæggelse af

kapellet ved Læborg Kirke

Ansøgning om nedlæggelse af kapellet ved Læborg Kirke.

Indstilling:

Ansøgning om nedlæggelse af kapellet ved Læborg Kirke blev godkendt.

8 - Rødding MR - tillæg til forpagtningskontrakt

Tillæg til forpagtningskontrakt. Overdragelse af betalingsrettigheder.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

9 - Regnskab 2020 - Provstiudvalgskassen i Malt

Provsti

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab 2020, afleveret d. 28-01-2021 15:49.

Indstilling:

Godkendes.

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab 2020, afleveret d. 28-01-2021 15:49.

Godkendt.

10 - Fælles personalekonsulent

Opfølgning

Punktet medtages på formandsmødet til yderligere drøftelse.

11 - Notat om afvikling af fremtidige konsulentrunder ved Ribe Stift

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 20.

januar 2021')

Drøftelse af notatet, giver det anledning til kommentarer.

Notatet blev drøftet og taget til efterretning.

12 - Formandsmødet den 7. april 2021 - dagsorden

Vi fastholder datoen indtil videre og afventer yderligere udmeldinger om restriktioner.

13 - Procedure i byggesager

Her tænkes på evt. deltagelse i byggemøder og modtagelse af byggemødereferater.

Punktet medtages på formandsmødet.

14 - Møde - Info-aftener for nye og "gamle"

menighedsrådsmedlemmer

Nye datoer.

Punktet udsat til PU mødet den 24. marts 2021.

15 - Eventuelt

Forsalg til nye mødedatoer til PU møder:

Tirsdag, den 20. april 2021, kl. 16.00

Tirsdag, den 18. maj 2021, kl. 12.30

Onsdag, den 9. juni 2021, kl. 17.00 (første

budgetbehandling 2022)

Tirsdag, den 29. juni 2021, kl. 12.30

Mødedatoer vedtaget.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370