Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 24. marts 2021

 

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Conny Callesen, Jacob Bjorholm, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind, Peter Ole Finnemann Viuff.

Mødet blev afholdt via Teams.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Budgetvejledning for 2022

- Ribe Stifts konsulentrunde i efteråret afholdes den

24.-25. november 2021

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden - marts 2021

- Nyhedsbrev fra bygge- og plangruppen marts 2021

- Kirkens Forum 2021

Høringssvar fra Ribe Stift vedr. udvidet projekt

omkring solcelleanlæg ved Holsted. Stiftet har ingen

bemærkninger.

Høringssvar fra Ribe Stift vedr. fravær af

miljøvurdering af lokal del af kommuneplan for

2021-2033 for Vejen Kommune. Stiftet har ingen

bemærkninger såfremt det ikke vil medføre negativ

konsekvens for kirkernes omgivelser, kirkefredninger

eller kirkernes byggelinje.

Høringssvar fra Ribe Stift vedr. kommunens forslag

til tillæg 13 til Kommuneplan 2017 hhv. Lokalplan

309 - Boligområde ved Læborgvej i Læborg. Stiftet

har ingen bemærkninger, dog bemærkes det, at

området syd for kirken ikke må beplantes med skov

eller lign.

Høringssvar fra Ribe Stift vedr. forslag om ændring af

lokalplan 2 - Føvling hhv. kommuneplantillæg 27.

Stiftet ikke finder anledning til at kommunen

bør gennemføre en miljøvurdering af forslagene.

Taget til efterretning.

2 - Andst MR - ansøgning om ændring af

kirkegårdsvedtægter

Ansøgning fra Andst MR om ændring af kirkegårdsvedtægten for Andst Kirkegård.

Områder ønskes taget ud af fremtidig brug.

Vi har bedt om, at få tilsendt kirkegårdskonsulentens råd og vejledning.

Provstiudvalget er positiv stemt overfor at tage de nævnte gravsteder ud af brug, men vil gerne have, at

det sker i en samlet helhedsplan for Andst Kirkegård.

- Askov MR - ansøgning om udtyndning/fældning

af træer på kirkegården

Askov MR søger om tilladelse til, at udtynde egetræslunden på den østlige del af Askov Kirkegård.

Det blev besluttet, at der må udtyndes i egetræslunden på den østlige del af Askov Kirkegård

på baggrund af kirkegårdskonsulent Mette Fauerskovs mundtlige udtalelse.

4 - Brørup MR - Takstregulativ til godkendelse

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 24.

februar 2021')

Takstregulativ og vedtægt for kirke og kapel i Johanneskirken, Brørup. Svar på beregning af takst.

Takstregulativet og vedtægt for Johanneskirken i Brørup blev godkendt.

5 - Jels MR - anlægsregnskab for renovering af

orglet i Jels Kirke

Jels MR har fremsendt anlægsregnskab vedr.

renovering af orglet i Jels Kirke. Regnskabet udviser

et underskud på kr. 91.253,85 og MR søger om, at

dække underskuddet via den resterende del af

anlægsopsparing til den indvendige renovering af

kirken.

Indstilling:

Det godkendes, at underskuddet på anlægsprojektet vedr. renovering af orglet i Jels Kirke, kr. 91.253,85,

finansieres af den resterende del af anlægsopsparingen til indvendig renovering af Jels

Kirke. Saldoen på anlægsopsparingen udgør herefter kr. 108.700,15.

Når anlægsregnskabet for den indvendige renovering af kirken foreligger, vil PU tage stilling til

hvad der skal ske med det resterende beløb.

Det blev godkendt, at underskuddet på anlægsprojektet vedr. renovering af orglet i Jels

Kirke, kr. 91.253,85, finansieres af den resterende del af anlægsopsparingen til indvendig renovering af

Jels Kirke. Saldoen på anlægsopsparingen udgør herefter kr. 108.700,15.

Når anlægsregnskabet for den indvendige renovering af kirken foreligger, vil PU tage stilling til

hvad der skal ske med det resterende beløb.

6 - Åstrup MR - henvendelse om udvidelse af

mandskabsbygning og nyt sognehus

Åstrup MR har fremsendt henvendelse omkring udvidelse af nuværende mandskabsbygning samt

opførelse af et nyt sognehus.

Det blev besluttet, at besigtige forholdene når restriktionerne tillader det.

7 - Budget 2022 - alle kirkekasser

Udmelding af foreløbig driftsramme for budget 2022.

Indstilling:

Den foreløbige udmelding er lig med driftsrammen for 2021 reguleret for

gravstedskapitaler og fratrukket éngangsbevillinger.

Det blev besluttet, at den foreløbige driftsrammeudmelding for 2022 er lig med

driftsrammen for 2021 reguleret for gravstedskapitaler og fratrukket éngangsbevillinger.

8 - Høring vedr. EU-udbud af provstirevisionen 2021

Drøftet og udfyldt.

9 - Møde - Info-aftener for nye og "gamle"

menighedsrådsmedlemmer

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 24. februar 2021')

Nye datoer.

Vi satser på, at der kommer en ny udmelding fra regeringen den 23/3-2021.

Udsættes til efter sommerferien.

10 - Eventuelt

Formandsmødet den 7. april 2021.

Henvendelse fra Andst MR.

Formands- og kasserer mødet den 7. april 2021 afholdes via Teams kl. 19.00.

Provsten orienterede om biodiversitet på kirkegårdene. Provsten har kontaktet Rødding MR

desangående.

Henvendelse fra Andst MR vedr. nedrivning af bygning og opførelse af nyt. Kommer på dagsorden

til mødet den 20. april 2021.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370