Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 9. juni 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 9. juni 2021, kl. 17.00.

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter.

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Bent Karl Niense, Jacob Bjorholm, Conny Callesen, Margrethe Brink Wind og Marianne Kirstine Kirkegaard Borg.

Mødepunkt Referat

1. Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Afsked af biskop Peter Fischer- Møller og Henning Toft Bro

- Sæt kryds i kalendernen til KAS/GIAS kurser i efteråret 2021

- Ferielukning i IAS centret

- Udmelding af pris- og lønindeks

Taget til efterretning.
2. Brørup MR - synsudskrift for Johanneskirken og Brørup gl. Kirke Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
3. Føvling MR - synsudskrift for Føvling Kirke og Kirkegård Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
5. Holsted og Sankt Peders MR - ansøgning om fældnng af sygt birketræ på Holsted Kirkegård Godkendt med bemærkning om, at de omkringliggende gravstedsejere orienteres om fældningen og at der plantes ét eller flere nye træer.
6. Holsted og Sankt Peders MR - ansøgning om inddækning af vindskeder på Holsted Kirke Godkendt og sagen indsendes til de kirkelige myndgiheders behandling.
7. Holsted og Sankt Peders MR - ansøgning om dækning af underskud på regnskab 2020 samt omprioritering og          tillægsbevilling på budget 2021 Det blev godkendt, at der ydes et likviditetslån på kr. 144.677,-, som skal tilbagebetales indefor 12 mdr. Beløbet tillægges ligningen i 2022 og tilbagebetales til provstiet. I forhold til ansøgning om ekstrabevilling på kr. 37.000,- foreslås det MR, at søge beløbet finansieret via driftsbesparelser og endvidere opfordres MR til at indhente midnst 2 tilbud på malerarbejdet. Omprioritering af bevilligede midler til havelåge og delvist beløb til vindskeder godkendes.
8. Hovborg MR - synsudskrift for Hovborg Kirke og Kirkegård Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
9. Lintrup-Hjerting MR - ansøgning om ekstrabevilling, licitationsresultat over ny materialeplads og bygning Det blev godkendt, at tildele en anlægsbevilling i form af et likviditetslån på kr. 223.327,-. Såfremt der sker yderligere overskridelser på projektet, skal menighedsårdet selv søge finansieringen løst.
10. Malt MR - synsudskrift for Malt Kirke og Kirkegård Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
11. Vejen MR - ansøgning om etablering af lindeallé på Vejen Kirkegård samt budgetmidler Ansøgningen sendes til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten. Marianne Borg deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
12. Åstrup MR - helhedsplan for Åstrup Kirkegård Det blev aftalt, at menighedsrådet kontakter kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov for et afklarende møde i forhold til bemærkninger i kirkegårdskonsulentens udtalelse. De i udtalelsen anbefalede ændringer kan godkendes udført. Connye Callesen og Jacob Bjorholm deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
13. Andst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
14. Askov MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
15. Bække MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
16. Gesten MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
17. Føvling MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
18. Holsted og Sankt Peders MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
19. Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
20. Lintrup-Hjerting  MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
21. Malt MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
22. Rødding MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
23. Stenderup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt med bemærkning om, at menighedsrådet skal være opmærksom på, at driftsudgifter skal afholdes indenfor den tildelte driftsramme.
24. Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 Godkendt.
25. Oversigt over honorar budget 2022 Det blev besluttet, at sætte punktet på dagsordenen til den 29. juni 2021.
26. Budget 2022 - alle kirkekasser Gennemgang af de indkomne budgetbidrag. Punket behandles igen på mødet den 29. juni 2021.

27. DEAS vedr. kundenummer 11-172-302-04

Lejenedsættelse pr. 1. januar 2021 med tilbagevirkende kraft.

Taget til efterretning.

28. Eventuelt

Datoer til info-aften for nye og gamle menighedsrådsmedlemmer.

Datoer til provstiudvalgsmøder

Dato til budgetsamråd og valg til provstiudvalg

Provstiets bygningskyndige arkitekt Hans Lund har meddelt, at han stopper pr. 1. august 2021.

Orientering om lynnedslag i Læborg Kirke

Budgetsmråd og efterfølgende orienteringsmøde om valg til PU afholdes på Centralhotellet i Holsted den 26. august 2021.

Provstiudvalgsmøder den 18. august 2021, kl. 9.30 og den 9. seotember 2021, kl. 15.30.

Provsten orienterede om møde omkring fælles personalekonsulent. Punktet kommer til afstemning på budgetsamrådet. Malt Provsti kan indgå i samarbejdet med 1/3.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk