Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 14. december 2022

 

Referat den 14. december 2022

Provstiudvalgsmøde den 14. december 2022 - d. 14-12-2022 kl. 10:00 til 12:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen
Jacob Bjorholm deltog fra kl. 11.20 og fra med med punkt 15.

Referatet indeholer lukkede punkter.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Nu åbner F2 Arkiv for provstierne
- Hjælp os med at finde et navn...
- Projektlederkursus 27. februar - 1. marts 2023
- Facilitatorkursus 14.-16. marts 2022
- Nyhedsbrev november 2022, folkekirkens nye intranet
- Flytning af fast fridag i forbindelse med jul og nytår
- Nyhedsbrev Forsikringsenheden november 2022
- Nyhedsbrev - Folkekirkens personale nr. 44
- Introkursus for nyansatte i folkekirken - obligatorisk
Rødding MR, henvendelse om personalenormering.
Ribe Stift har godkendt PUK´s kvartalsrapport for 3. kvartal 2022.
Taget til efterretning.
3 - Andst MR - godkendt frigivelse af indestående kirke- og præsteembede kapitaler
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efteretning,
4 - Bække MR - Monteret manglende hanebånd blytaget Bække Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
5 - Bække MR - nyt køkken i Bække Præstegård
Bække MR har fremsendt sag vedr. nyt køkken i Bække Præstegård, pris kr. 387.500,-, der finansieres
af menighedsrådets frie midler. Saldo frie midler ultimo 2021 er kr. 446.362,33 samt
kr. 196.806,01. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2022 udviser et
budgetmæssig overskud på kr. 27.234,23.
Provstiudvalget finder det ikke hensigtsmæssigt, at
døren fra køkken til stuen lukkes af, samtidig med at
der ikke er spiseplads i køkkenet og beder
menighedsrådet genoverveje beslutningen, således
at indretningen er mere fleksibel. PU imødeser
menighedsrådets tilbagemelding.

7 - Føvling MR, ansøgning om tillægsbevilling fra 5 % midlerne til øgede energiudgifter
Føvling MR søger om kr. 161.741,16 til dækning af øgede energiudgifter. Beløbet er forskellen mellem
det budgetterede og den faktiske udgift.

Indstilling:
Det godkendes en 5% bevilling på kr. 161.741,16.

Godkendt 5% bevilling på kr. 161.741,16.
8 - Føvling MR - ansøgning om 5% midler til borebilleangreb
Føvling MR ansøger om 5% midler, kr. 60.400,- til dækning af udgifter i forbindelse med behandling af
borebilleangreb konstateret på årets provstesyn i foråret 2022.
Indstilling:
Det godkendes en 5% bevilling på kr. 60.400,-.
Godkendt 5% bevilling på kr. 60.400,-
9 - Hovborg MR - vedr. træfældning på Hovborg Kirkegård.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning. Provstiudvalget imødeser den
udarbejdede rapport.
10 - Hovborg MR - svar på ændring i gravsteder Hovborg Kirkegård.
Indstilling:
Tages til efterretning, dog gøres opmærksom på, at MR opfordres til at bruge frie midler eller søge en
evt. ekstraudgift på budget 2024.
Taget til efterretning, dog gøres opmærksom på, at
MR opfordres til at bruge frie midler eller søge en
evt. ekstraudgift på budget 2024.
11 - Holsted-Sankt Peders MR - ansøgning 5% midler til dækning af energiudgifter
Holsted og Sankt Peders MR søger om 5% midler kr. 300.000,- til dækning af forhøjede energiudgifter i
regnskabsåret 2022. Samlet udgift til el og gas eksl. december måned er
kr. 417.983,- og de har budgetteret med kr. 206.300,- difference kr. 211.683,-.
MR mangler også, i indeværende år, at tilbagebetale 2. rate, kr. 72.338,50 af likviditetslån fra 2021.
Derudover har de fået et likviditetslån på kr. 70.000,- i 2022 som de har fået midler til på budget 2023 til at
tilbagebetale med.
Der blev godkendt en 5% bevilling på kr. 211.683,-.
Når udgiften for december måned 2022 kendes,
fremsendes en ny ansøgning om 5% midler til
dækning af denne udgift.
Vi gør opmærksom på, at 2. rate at likviditetslånet
fra 2021 på kr. 72.338,50 skal tilbagebetales nu.
Såfremt kirkekassen ikke har midler til dette, efter
tilførsel af ovennævnte 5% bevilling, bedes PU oplyst
om dette straks.
12 - Jels MR - overskud på byggeregnskab og ansøgning om forsatsruder i kirken
Jels MR har fremsendt endeligt byggeregnskab vedr. indvendig renovering af Jels Kirke. Regnskabet
udviser et overskud på kr. 235.841,94. MR søger om tilladelse til, at anvende dette
overskud til forsatsruder i Jels Kirke, et arbejde der blev taget ud af det oprindelige projekt, men dog
godkendt og nu søges delvist gennemført svarende til byggeregnskabets overskud.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
13 - Lintrup-Hjerting MR - ansøgning om klokke til Hjerting Kirke
Indstilling:
Sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Stillingtagen til økonomi?
Sagen sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse. PU gør opmærksom på, at arbejdet
skal finansieres af fondsmidler eller lign. og ikke via tildelte ligningsmidler.
14 - Rødding MR - synsudskrift 2022
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Godkendt under forudæstning af budgetmæssig dækning.
15 - Skodborg MR - ansøgning om ændringer på Skodborg Kirkegård De ansøgte ændringer godkendes i henhold til udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.
16 - Åstrup MR - beplantning på Åstrup Kirkegård Taget til efterretning.
17 - Andst MR - kvartalsrapporten for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
18 - Askov MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes. MR bør dog være opmærksom på, at søge 5% midler til dækning af forhøjede
energiudgifter, såfremt de frie midler ikke kan dække mérudgiften efter at, der er forbrugt midler
til installation af fjernvarme.
Godkendes. MR bør dog være opmærksom på, at søge 5% midler til dækning af forhøjede
energiudgifter, såfremt de frie midler ikke kan dække mérudgiften efter at, der er forbrugt midler til
installation af fjernvarme.
19 - Brørup MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
20 - Bække MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
21 - Folding MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
22 - Føvling MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
O.B.S på likviditet.
Godkendt.
23 - Gesten MR, kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
24 - Holsted-Sankt Peders MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 Godkendt.
25 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
26 - Jels MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
27 - Lindnud MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
28 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
29 - Læborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
30 - Malt MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
31 - Rødding MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
32 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
33 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
34 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
35 - Veerst MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
36 - Vejen MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
37 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
38 - Høring vedr. pastoratsændring syd for Kongeåen 5 ud af 6 provstiudvalgsmedlemmer har ingen bemærkninger til høring omkring pastoratændringer
i Lintrup-Hjerting, Sdr. Hygum, Rødding og Øster Lindet.
Det 6. provstiudvalgsmedlem ønsker ét storpastorat mellem alle sogne Syd for Kongeåen.
39 - Fra Ribe Stift til Malt Provstiudvalg, godkendelse af regnskab 2021
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
40 - Høringssvar til indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med solcelleanlæg ved Tirslund
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
41 - Kirkegårdsdrift Punktet udsat.
42 - Eventuelt  

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370