Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 16. juni 2022

 

Referat den 16. juni 2022

Provstiudvalgsmøde den 16. juni 2022 - d. 16-06-2022 kl. 10:00 til 14:15
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen
Jens Chr. Andersen deltog i mødet via Teams.
Jacob Bjorholm deltog indtil kl. 13 og Conny Callesen deltog til kl. 14.

Dagsordenspunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Satsen for boligopvarmning sættes ned.
- Orientering om udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2022.
- Boligbidrag for statens tjeneste- og lejeboliger forhøjes med 1,7% med virkning fra 1. september 2022.
- Ny provst for Grene Provsti
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden maj 2022
- Hjælp til håndtering af brud på persondatasikkerheden
- FUV Stiftskursus - Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring
- Fyld Danmarks Kirker 2022
- Nyhedsbrev maj 22 - forsikringsenheden
- Vi har brug for din hjælp - nyt intranet
- Facilitatorkursus den 21.-23. november 2022
- Projektlederkursus den 31. oktober til den 2.november 2022.
- Forsikringsenhedens sikringsrådgivning
- Udmelding af pris- og lønindeks
- Krænkende handlinger i Folkekirken er uacceptable


Skrave MR har meldt tilbage, at de inden anskaffelse af affugter til kirken har haft kontakt til Poul Klenz
Larsen, der har anbefalet modellen.
Provstisekretæren har søgt og fået bevilliget kr. 10.000,- til dækning af 6. og sidste semester.
Modulet koster kr. 11.100,- + bøger. Vi har i alt fået dækket 4 ud af 6 moduler via Omstillingsfonden og
Kompetencefonden.
Kort orientering om emnet kommunikation/Vejen MR.
Vi har modtaget opkrævning på kr. 25.000,- for andel af bispeportræt, afholdes af PUK.
Kvartalsrapporten for Askov MR for 1. kvartal udviser
et budgetmæssigt overskud på kr. 33.695,44.
Ribe Stift har godkendt PUK´s kvartalsrapport for 1.
kvartal 2022 uden bemærkninger.

Taget til efterretning.
3 - Godkendelse af honorarer for 2023
Brørup, Bække, Folding, Lintrup, Skodborg
(Stenderup).
Malt og Holsted har tilrettet.
Se bilag.
Det blev besluttet, at vejledningen for honorarer skal
overholdes. Differencen på honorar-overskridelse
overføres til brug på driften gældende for budget
2023.
4 - Budgetbidrag 2023 alle kirkekasser På grund af stigende priser, inflation og generel
usikkerhed om fremtiden blev det besluttet, at det
kun er de absolutte nødvendige arbejder, der
gennemføres.
Det blev endvidere besluttet, på baggrund af
ovennævnte, at oprette en pulje til anlægsmidler,
såfremt der viser sig overskydende midler ved den
endelige udmelding fra kommunen. Skal besluttes på
budgetsamråd.
5 - Andst MR - synsudskrift Andst Kirke og Kirkegård
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
6 - Brørup MR - synsudskrift Joahnneskirken og
Brørup gl. Kirke
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

7 - Bække MR - projekt vedr. blytaget på skibets sydside
Bække menighedsråd er bevilliget kr. 840.000,- på
budget 2022.

Sagen er sendt til de kirkelige myndigeders
godkendelse den 2. juni 2022.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Sager:

Taget til efterretning.

8 - Holsted og Sankt Peders MR - ansøgning om etablering af P-plads ved Sankt Peders Kirke og brug af midler
Holsted-Sankt Peders MR søger om etablering af græsarmeringsplader på P-pladsen ved Sankt Peders
Kirke. Tilbudspris kr. 301.138,- inkl. moms. Indestående i tidligere anlægsbevilling til etablering
af P-plads og helhedsplan på Sankt Peders Kirkegård er kr. 405.752,-. Helhedsplan er udarbejdet, men
ikke fuldt ud gennemført.


Indstilling:
Finansiering godkendes og sagen indsendes til de
kirkelige myndigheders godkendelse.

Sagen indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Udgift kr. 405.752,- godkendes finansieret af opsparing til anlæg til formålet (adgangsforhold og
P-plads ved Sankt Peders Kirke)
9 - Jels MR - anmodning om drøftelse med PU om nye mandskabsfaciliteter og køl i kapellet Dato aftales senere.

10 - Lintrup-Hjerting MR - ansøgning om 5% midler til dækning af stormskade og uforudsete
lønudgifter/vikar


Lintrup-Hjerting MR søger om 5% midler til dækning
af stormskade (ikke dækningsberettiget) og
uforudsete lønudgifter/udgifter til vikar, i alt kr. 174.210,11.
Menighedsrådets frie midler pr. 31.12.2021 udgør kr.
69.693,43 og forventes anvendt til stigende priser på
energi m.v.


Indstilling:
Det godkendes, at der ydes en 5% bevilling på kr.
174.210,11 til dækning af stormskade og uforudsete
udgifter til løn og vikarer.

Det blev godkendt, at der ydes en 5% bevilling på kr. 174.210,11 til dækning af stormskade og uforudsete
udgifter til løn og vikarer.
11 - Malt MR - ansøgning om brug af midler til korleder
Indstilling:
Godkendes.
Det blev besluttet, at beløbet finansieres af menighedsrådets frie midler og ikke af de indefrosne
midler.
12 - Skrave MR - sagens stade vedr. stendige, materialeplads og nyt toilet
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
13 - Skrave MR - synsudskrift for Skrave Kirke og Kirkegård 2022
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæsig dækning.
14 - Vejen MR - synsudskrift for Lynggaardsvej og Baungaardsvej 2022
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæsig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæsig dækning.
15 - Vejen MR - synsudskrift for Vejen Kirke og Kirkegård
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæsig dækning.
16 - Andst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
17 - Bække MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes med bemærkning om, at indtægter til anlæg skal føres under anlæg og ikke drift, så det
rigtige driftsresultat er kr. 50.145,- i overskud.
Indtægt til anlæg udgør 25% af kr. 840.000,- = 210.000,-.
Godkendt med bemærkning om, at indtægter til anlæg skal føres under anlæg og ikke drift, så det
rigtige driftsresultat er kr. 50.145,- i overskud.
Indtægt til anlæg udgør 25% af kr. 840.000,- = 210.000,-.
18 - Folding MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
19 - Føvling MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 Godkendt.
20 - Gesten MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
21 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
22 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 1 kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
23 - Jels MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
24 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
25 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
26 - Malt MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
27 - Rødding MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
28 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
29 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 Godkendt.
30 - Veerst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Anlæg er fejlagtigt bogført under driften, hvorfor det
korrekte budgetmæssige driftsoverskud er kr.30.170,36, idet 25% af kr. 532.500,- er kr. 133.125,
der skal stå under anlæg. Kasseren er bekendt med dette.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
31 - Vejen MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
32 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
33 - Ladestander til el-bil Punktet udgik, da Jacob havde forladt mødet.
34 - Provstesyn 2022 - de sidste
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
35 - DEAS - erhvervslejemål - provstikontoret - huslejenedsættelse
Huslejenedsættelse med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2022 med kr. 10,13 pr. kvartal.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
36 - Fra Ribe Stift Til Vejen Kommune, Høringssvar vedr. forslag for lokalplan 326, Boligområde ved
Ravnbjerg i Jels, Vejen Kommune
Samme som punkt 40, der ikke er med på dagsordenen.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
37 - Høringssvar vedr. udkast til Natura 2000-planer 2022-2027, høring af berørte myndigheder og
offentlige lodsejere
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
38 - Høringsvar vedr. udkast til screeningsafgørelse på matr.nr. 12i Veerst By, Veerst, Vejen Kommune
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
39 - Anmodning om udtalelse vedr. forslag for kommuneplantillæg, Tillæg 13 og Forslag for
Lokalplan 320, Udvidelse af centerområde ved Østergade i Rødding
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
40 - Anmodning om udtalelse vedr. Boligområde ved Ravnbjerg i Jels, Lokalplan 326, Vejen Kommune
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
41 - Eventuelt  

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk