Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 22. september 2022

 

Provstiudvalgsmøde den 22. september 2022 - d. 22-09-2022 kl. 10:00 til 12:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen
Afbud: Jacob Bjorholm

Referatet indeholder lukkede punkter.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Indbetaling af indefrosne feriemidler for lokaltfinansierede præster
- Tilfredshedsundersøgelse af Giascentret
- Høringssvar fra Landsforeningen af Menighedsråd

- Cirkulære om overenskomsten med
Forbundsreplublikken Tysklands regering om tyske krigsgrave i Danmark fra den anden verdenskrig
- Invitation til KAS/GIAS kursus
- GIAS - Prisregulering af takster for året 2023
- Nyheder indenfor kirkefunktionærområdet
- Bispevalg i Fyens Stift 2022/2023
- Ingen penge fra den Folkekirkelige udviklingsfond i 2023
- Projektlederkursus 31. oktober - 2. november 2022
- Nyhedsbrev fra forsikrngsenheden
- Opfordring til menighedsråd, provstiudvalg m.fl. til energibesparelser
- Stiftsmøde torsdag den 6. oktober 2022
- Folkekirkens Grønne Omstilling - 5 gode råd til at spare på energi i kirkerne
- Kursus i Personregistrering - omlægning
- Seniorbonusordning
 

Taget til efterretning.

3 - Andst MR - Strategiplan for Andst kirkegård

Afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.

Punktet udsat, idet vi endnu ikke har modtaget en udtalelse.
5 - Brørup MR - udviklingsplan for kirkegården ved Johanneskirken i Brørup
Indstilling:
Menighedsrådet bedes indarbejde kirkegårdskonsulentens bemærkninger i en endelig
plan, der fremsendes til provstiudvalgets godkendelse.
Menighedsrådet bedes indarbejde kirkegårdskonsulentens bemærkninger i en endelig
plan, der fremsendes til provstiudvalgets godkendelse.
6 - Brørup MR - ansøgning om frigivelse af arv og afkastkonto til digitalt flygel
Indstilling:
Frigivelse af arv efter Karen Augusta Sørensen sagsbehandles af Ribe Stift.
Det godkendes, at frigive kr. 27.775,136 af legat afkastkontoen.
Frigivelse af arv efter Karen Augusta Sørensen sagsbehandles af Ribe Stift.
Det blev godkendt, at frigive kr. 27.775,136 af legat afkastkontoen.
7 - Bække MR - Fra Anker Ravn Knudsen og Forsikringsenheden, status på vandskade i Bække
Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
8 - Hovborg MR - ansøgning om ændringer på Hovborg Kirkegård uden tilladelse
Indstilling:
Afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.
Provstiudvalget ønsker at besigtige forholdene tirsdag, den 4. oktober 2022, kl. 16.00.
9 - Hovborg MR - ansøgning om fældning af træer på Hovborg Kirkegård
Indstilling:
Afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.
Provstiudvalget ønsker at besigtige forholdene tirsdag, den 4. oktober 2022, kl. 16.00.
10 - Rødding MR - forpagtningskontrakt Anders Gejl Gamborg Godkendt med bemærkning om, at aftalen skal i udbud ved aftalens udløb i 2027.
11 - Åstrup MR - ansøgning om godkendelse af kirkegårdsplan for Åstrup Kirkegård
Indstilling.
Afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.
Det ansøgte godkendes under forudsætning af, at der tages hensyn til kirkegårdskonsulentens
bemærkninger. Der bedes fremsendt en overordnet plan for fremtidig beplantning.
12 - Andst MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
13 - Askov MR - kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
14 - Folding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
15 - Føvling MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
16 - Holsted og Sankt Peders MR - kvartalsrapport
for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendt med bemærkning om fortsat observation på driftsudgifter.
Godkendes med bemærkning om fortsat observation på driftsudgifter.
17 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
18 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
19 - Jels MR -kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
20 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
21 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

22 - Malt MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022

Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.
23 - Rødding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
24 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
25 - Veerst MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Der er stadig fejl i kvartalsrapporten. Indtægt på anlægsmidler er bogført under driften. Det
budgetmæssige overskud på driften udgør kr. 36.292,88.
Godkendes med bemærkning om, at kassereren skal sørge for at få rettet fejlen med bogføring af
anlægsmidler under driften, således at kvartalsrapporten fremadrettet udviser et retvisende
billede.
Godkendt med bemærkning om, at kassereren skal sørge for at få rettet fejlen med bogføring af
anlægsmidler under driften, således at kvartalsrapporten fremadrettet udviser et retvisende
billede.
26 - Vejen MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
27 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
28 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
29 - Endeligt budget 2023 for provstiudvalgskassen i Malt Provsti
Indstilling:
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 12-09-2022 13:24
Godkendes.
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 12-09-2022 13:24
Godkendt.
30 - Ansøgning til provstiudvalget i Malt Provsti om dækning af efterregning på konfirmandspillet
"Luthers Nøgle"
Indstilling:
Beløbet afholdes af saldoen på frie midler vedr.
børne- unge præsten.
Det blev godkendt at afholde beløbet kr. 25.083,- af saldoen på frie midler vedr. børne- ungepræsten.
 
31 - Indskydergaranti - risikovurdering
I forbindelse med, at provstiudvalg og menighedsråd ikke længere er omfattet af
indskydergarantien, skal provstiudvalget mindst én gang årligt foretage en risikovurdering af midlernes
placering, herunder provstiudvalgskassen 5% midler.
Indstilling:
Provstiudvalget for Malt Provsti vurderer, at
midlerne er anbragt sikkert.
Provstiudvalget for Malt Provsti vurderer, at midlerne er anbragt sikkert.
32 - Takstfremskrivning i Gias pr. 1. september gældende for året 2023
Malt Provsti skal efter planen genberegne takster i 2023 gældende fra 2024. Dette arbejde påbegyndes
primo 2023. Vi adviserer ultimo 2022 menighedsrådene om at det skal ske.
Indstilling:
Godkendes og tages til efterretning.
Inddragelse af takstudvalg?
Godkendt og taget til efterretning.
33 - Revisionsprotokollat regnskab 2021 for provstiudvalgskassen
Godkendt og underskrevet.
Indstilling:
Godkendes og underskrives.
Godkendt og underskrevet.
34 - Til Vejen Kommune, Høringssvar vedr. Bump på Favrskovvej ved Lindknud Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
35 - Evaluering af budgetsamrådet Budgetsamrådet blev drøftet og mulige forslag til forbedringer fremlagt.
36 - Eventuelt Provsten bemyndiges til at godkende og underskrive forpagtningskontrakt fra Rødding MR inden næste
PU møde.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk