Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 25. januar 2022

 

Referat den 25. januar 2022

Provstiudvalgsmøde den 25. januar 2022 - d. 25-01-2022 kl. 10:00 til 12:00

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen Conny Callesen deltog via Teams.

Referatet indeholder et lukket punkt.

Dagsordens punkt

Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Nyt om coronahåndtering i folkekirken 10.12.21

- Nyt grundlag for anvendelsen af it-systemer i Kirkeministeriet og folkekirken

- Finansiering af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

- Fra 1. januar 2022 etableres Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) som ny institution i folkekirken

- Ansøgningsfristen for Kirkeistandsættelsesordningen 2022 er 1. marts

- Nyt materiale til Vejledning om seksuel chikane - Kontoplaner 2022 til folkekirkens lokale kasser

- Vejledning til årsafslutning for folkekirkens lokale kasser

- Folkekirkens IT sætter fokus på ny supportoplevelse

- Nye medarbejdere til Folkekirkens grønne omstilling

- Fup mail med præsten som afsender

- Introkursus for nyansatte i folkekirken

- obligatorisk - Arealkrav fjernes fra folkekirken

- Opkald til Stiftet

- Folkekirkens grønne omstilling er i gang

- Ændring af regler om fysisk fremmøde på folkekirkens arbejdspladser

- Projektlederkursus

- Facilitatorkursus

Taget til efterretning.
2 - Folding MR - Orientering om byggesagen

Rigmor orienterede om byggesagsforløbet, der nu er endt med byggesjusk i forhold til murerarbejdet.

Ribe Stift er involveret i sagen.

Jens Chr. orienterede også kort om byggesagen i Lintrup, der er også problemer i.f.t portene.

3 - Holsted og Sankt Peders MR - ansøgning om ny klokkestabel på Holsted Kirkegård

Holsted og Sankt Peders menighedsråd har indsendt ansøgning den 14. december 2021 om ny klokkestabel på Holsted Kirkegård.

Pris 485.000,- inkl. moms. Der er ydet kr. 500.000,- på budget 2022 til en ny klokkestabel.

Indstilling:

Godkendes og sagen indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.

Godkendt og videresendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.

4 - Læborg MR - anøgning om nye urnegravpladser m.m. på Læborg Kirkegård

Læborg MR har ansøgt om etablering af nye urnegravpladser på Læborg Kirkegård samt generel begyndende omlægning af kirkegården.

Ansøgningen har været sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent i Haderslev Stift, Anne Vium Skaarup.

Indstilling:

Planen i dens nuværende form godkendes som grundlag for udviklingen på Læborg Kirkegård, dog med iagttagelse af kirkegårdskonsulentens generelle bemærkninger. Planen skal følges op med de bemærkninger, der fremgår af side 2 i udtalelsen fra kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup. Endvidere imødeser provstiudvalget tilrettede kirkegårdsvedtægter til godkendelse.

Planen blev godkendt i dens nuværende form som grundlag for udviklingen på Læborg Kirkegård, dog med iagttagelse af kirkegårdskonsulentens generelle bemærkninger. Planen skal følges op med de bemærkninger, der fremgår af side 2 i udtalelsen fra kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup. Endvidere imødeser provstiudvalget tilrettede kirkegårdsvedtægter til godkendelse.

6 - Skrave MR - ansøgning vedr. frigivelse af testementerede midler

Skrave MR ansøger om frigivelse af midler af arv efter sognepræst Peter Neergaard Jessen, kr. 211.867,88.

På baggrund af arvingernes tilbagemelding med ønske om at opretholde fondens oprindelige formål, kan provstiudvalget ikke godkende frigivelse af arven.

7 - Skrave MR - ansøgning om ekstra anlægsbevilling

Skrave MR søger om ekstra anlægsbevilling i forbindelse med renovering af materialeplads og renovering af eksisterende toiletbygning ved Skrave Kirke. Efter det oprindelige projekt blev lavet, er det opfattelsen, at en ny toiletbygning på alle måder vil være en bedre løsning.

Provstiudvalget kan ikke færdigbehandle punktet førend menighedsrådet fremsender et endeligt projekt til de kirkelige myndigheders godkendelse og med oplysning om Fredningsnævnet kan godkende den nye beliggenhed af toiletbygningen.

8 - Henvendelse vedr. klimaregulering i kirker

Henvendelse fra Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent vedr. klimaregulering i kirkerne. tilbyder samlet klimascreening til fast pris efter nærmere aftale.

Indstilling: Punkt til formandsmødet.

Det undersøges hvem "sælger" er og hvad udgiften ca. beløber sig til. Hvad vil det enkelte MR få ud af det, gode råd ect.? Medtages som et punkt til formandsmødet den 5. april 2022.

9 - Åstrup MR, -ansøgning om fældning af 3 træer ved kirkediget

Åstrup MR ansøger om fældning af 3 egetræer langs vestdiget. Se kirkegårdskonsulentens udtalelse.

Indstilling: Godkendes.

Det ansøgte blev godkendt.

10 - Honorar - budget 2023 og frem

Drøftelse omkring honorarer. Hvad gør vi fremadrettet? Se vejledning til honorar udsendt til alle MR samt efterfølgende skrivelse fra Dorte Hundstrup.

Punktet medtages på formandsmødet den 5. april 2022. Samlet oversigt (i anonymiseret form) over honorarer for 2022 sammenholdt med satserne i vejledningen medsendes som bilag.

11 - RAMS - udpegning af repræsentant for Malt Provsti

Erik Bertelsen, Lintrup-Hjerting MR er vores repræsentant nu og er villig til genvalg. Han er p.t. næstformand i bestyrelsen i RAMS.

Indstilling: Punkt på dagsorden til formandsmødet den 5. april 2022.

Punktet medtages på formadnsmødet en 5. april 2022.

12 - Eventuelt

Formandsmødet den 5. april 2022: Ulla B. Kristiansen fra KM kommer og fortæller om GDPR. Har I specielle ønsker til emner i den anledning?

Dato til årligt møde med provstirevisor (forberedelse til revision af regnskab 2021)

Opfølgning fra PU mødet den 7. december 2021: Hvordan kan vi hjælpe de nye menighedsråd?

GDPR: hverdagen hjemme i menighedsrådet, arkiver, hvilket materiale skal være låst inde, hverdagen på graverkontoret. Hjemmesider og Facebook, hvad må offentliggøres.

Provstirevisor inviteres til PU mødet den 23. marts.

Punkt til formandsmødet "Hvordan kan vi hjælpe de nye menighedsråd?"

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370