Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 3. maj 2022

 

Referat Malt Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 3. maj 2022 - d. 03-05-2022 kl. 13:00 til 15:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt med bemærkning om pkt. 26 er etfejlpunkt og ikke skal medtages, men kan ikke slettes
i systemet, blot skjules.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Nyt fra GIASCentret
- Udmelding af forsikringsbidrag for 2023
- Nyheder indenfor det ansættelsesretslige område
- Menighedsrådsvalg 2022
- Opdaterede retningslinjer for sikker kommunikation for menighedsråd
- Orienteringsmøde for menighedsråd med 2-årig funktionsperiode
- Invitation til GIAS kurser den 17. maj og 31. maj 2022
Taget til efterretning.
3 - Brørup MR - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

4 - Bække MR - synsudskrift for Bække kirke og kirkegård 2022
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
5 - Holsted-Sankt Peders MR - Afgørelse vedr.
udskiftning af klokkestabel ved Holsted Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
6 - Holsted og Sankt Peders MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes med bemærkning om, at trods stigende energipriser, så skal der
være opmærksomhed på driftsudgifter i budgetåret, da årets resultat skal udvise et overskud på kr.
144.677,-
Godkendt med bemærkning om, at trods stigende energipriser, så skal der være opmærksomhed på
driftsudgifter i budgetåret.
7 - Holsted og Sankt Peders MR - ændringer til kirkegårdsvedtægter
Ændring i kirkegårdsvedtægternes § 5 i forbindelse med implementering af helhedsplan på
kirkegårdene.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

8 - Lintrup-Hjerting MR - synsudskrift for Lintrup og Hjerting Kirker, Kirkegårde og Præstegård

Synsudskrifter for Hjerting Kirke, Lintrup Kirke og Lintrup Præstegård - syn afholdet den 22. marts
2022.
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
9 - Læborg MR - synsudskrift for Læborg Kirke og Kirkegård 2022
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
10 - Læborg MR - opfølgning på kirkegårdsplan i Læborg
Som opfølgning på provstiudvalgets afgørelse af 26. januar 2022 har Læborg menighedsråd fremsendt
følgende.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
11 - Skrave MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt med bemærkning om sagkyndig bistand til indkøb og brug af affugter.

12 - Veerst MR - anmodning om udtalelse vedr. råstofansøgning på matr. nr. 12i Veerst By, Veerst i
Vejen Kommune fra Region Syddanmark - Veerst Kirke
Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.
13 - Veerst MR - byggesag ny stibelægning på Veerst Kirkegård
Indstilling:
Sagen indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Der er tildelt kr. 532.500,- i indeværende budgetår til projektet.
En eventuel mérfinansiering tages der stilling til, når der foreligger et godkendt projekt.
Sagen indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Der er tildelt kr. 532.500,- i indeværende budgetår til projektet.
En eventuel mérfinansiering tages der stilling til, når der foreligger et godkendt projekt.
14 - Veerst MR - Afgørelse vedr. nye lamper langs kirkegangen ved Veerst Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
15 - Veerst MR - synsudskrift for Veerst Kirke og Kirkegård
Evt. ny graverbygning.
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
16 - Vejen MR - Ansøgning om ny redskabsbygning på Vejen Kirkegård Vejen menighedsråd har indsendt ansøgning om ny
redskabsbygning på Vejen Kirkegård.
Udgift for bygningen i træ = kr. 2.601.096,- inkl. moms (3.246.846)
Udgift for bygningen i mursten = kr. 2.847.936,- inkl. moms (3.493.686)
Dertil kommer merudgift jvf. bilag på kr. 645.750,-
Menighedsrådet ønsker at få oplyst om opførelsen kan ske i træ eller mursten.
Provstiudvalget har ikke taget stilling til økonomi og tidsramme for projektets gennemførelse, men
videresender til udtalelse hos de kirkelige myndigheder.
17 - Øster Lindet MR - Synsudskrift for Øster Lindet Kirke og Kirkegård
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
18 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 Godkendt.
19 - Åstrup MR - ændring i kirkegårdsvedtægter
 
Godkendt.
20 - Personalekonsulenten - Budget 2023 for personalekonsulent
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.

21 - Budgetbidrag 2023 for provstiudvalgskassen

Indstilling:
Godkendes - Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873,
Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 25-04-2022
13:18

Godkendt - Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 25-04-2022
13:18
22 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 provstiudvalgskassen for Malt Provsti
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
23 - Kopi af provstesyn 2022
Årets provstesyn. Der mangler dog fra endnu ikke afholdte provstesyn den 28/5 og 12/5.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
24 - Ribe Stift - Til Alle berørte menighedsråd vedr. udkast til Natura 2000-planer 2022-2027 høring af
berørte myndigheder og offentlige lodsejere.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
25 - Orientering om provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter - og mulig ny
indsats ift. flygtninge fra Ukraine
Taget til efterretning.
27 - DEAS - varmeafregning 2021 Varmeregnskabet udviser en efterbetaling på kr. 502,73.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
28 - Eventuelt
Orientering om møde med Kommunikationsudvalget i Vejen sogn omkring annoncering på de sociale
medier med ekstern hjælp.
Spørgsmål om indeksering af honorar til budget 2023.
Mail fra Andst MR omkring kirkediget:
"Diget mod vest bør renoveres fra gaden til første låge ud for graverhuset, i resten af diget frem til sydhjørnet
bør fugerne repareres. Resten af digets fuger hele vejen rundt om kirkegården (syd-øst-nord) bør
pletvis repareres (herunder særlig fokus på hjørnet ud mod krotorvet (nord-øst).
Herudover skal "affaldspladsen" beliggende nordvest afdækkes på een eller anden måde."
Svar:
Hvis PU skal tage stilling til anlægsønsket i
forbindelse med behandling af det samlede budget
2023 for alle kirkekasser, skal I indsende et revideret
projekt og budgetoverslag sammen med jeres
budgetbidrag for 2023.
Fristen er den 1. juni 2022.
Provsten orienterede om mødet med kommunikationsudvalget ved Vejen Kirke. Vi
undersøger ved andre provstier/stifter om hvordan
man løser kommunikationsopgaven.
Vi fastholder honorarer i april 2022 niveau.
Andst: Afholder udgiften selv i første omgang.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk