Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 12. oktober 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 12. oktober 2023 Malt Provsti - d. 12-10-2023 kl. 10:00 til 13:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen, Mira Bang Pedersen


Provstirevisor kommer kl. 10 med henblik på orientering om revision af regnskab 2022 og PU´s ønsker til fokuspunkter til revision af regnskab 2023.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Nyt om arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken.
- Ny guide sætter fokus på det gode samvirke.
- Prognose viser, at problemet med præstemangel vil vokse.
- Nyhedsbrev fra GiasCentret, august 2023
- Arbejdsmiljøkurser i efteråret 2023
- Webinar: Lancering af nyt kort over folkekirkens jorder
- Ny sekretariatsleder
- Ny guide sætter fokus på det gode samarbejde
- Prisregulering af takster i GIAS for 2024
- Interaktivt kort over folkekirkens arealer er nu åbent
- Erindring fra GIAS omkring kurser
- Invitation til at "synge en salme" - "Du er ikke alene"
- Hjælp! Til ansættelse af kirkens personale
- Facilitatorkursus 13.-15. november 2023
Taget til efterretning.
3 - Askov MR - projekt nyt tag på kirken
Projektet er indsendt til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Finansieres ved bevilling på budget 2023 og 2024.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
4 - Bække MR - Afgørelse, Afslag vedr. befæstelse af tagværket til kirkens murværk ifm. rev. projekt om
nyt blytag på skibets sydside ved Bække Kirke
Vi har ikke hørt fra MR eller arkitekt efter afgørelsen.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
5 - Gesten MR - Notat af besigtigelse af Gesten Kirkes tårn
Tårnet er besigtiget af murer og Torben Hagen den 20. september 2023.
Taget til efterretning. Torben Hagen bedes være menighedsrådet behjælpelige med at få sat
processen i gang snarest muligt.
6 - Holsted og Sankt Peders MR - Ansøgning om konvertering af anlægsmidler
Holsted og Sankt Peders MR ansøger om, at få ryddet op i deres anlægsopsparinger og afsluttede
anlægsprojekter jf. specifikation.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt jævnfør bilag.
7 - Lindknud MR - Strategiplan for Lindknud Kirkegård
Strategiplanen har været sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.
Se tilbagemelding.
Strategiplanen kan ikke godkendes, idet kirkegårdskonsulenten ikke kan udtale sig på det
foreliggende grundlag.
8 - Lintrup-Hjerting MR - Nyt varmeanlæg og indvendig renovering af Lintrup Kirke
Opfølgning på besigtigelse den 14. september 2023.
Se punkt 9.
9 - Lintrup-Hjerting MR - Ansøgning om bevilling til arkitekt og rådgiver
Lintrup-Hjerting MR søger om bevilling på kr. 125.000,- til dækning af udarbejdelse af projektforslag om udskiftning af varmeanlæg og
istandsættelse af Lintrup Kirke.
Godkendt bevilling fra reserven på kr. 125.000,- til dækning af udgifter til udarbejdelse af projekt omkring nyt varmeanlæg og evt. omfanget af indgreb i Lintrup Kirke.
10 - Læborg MR - Ansøgning om ekstrabevilling til minilæsser
Læborg MR søger om merbevilling på kr. 110.000,- til dækning af udgift ved indløb af elektrisk minilæsser.
Kirkekassen er bevilliget kr. 225.000,- på indeværende års budget til indkøb af en
benzindrevet truck. Begrunder skiftet til en minilæsser med, at en minilæsser kan anvendes til
langt flere opgaver end en truck, bedre arbejdsmiljø og hensyn til klima i.f.t eldreven.
Kirkekassen har ultimo 2022 kr. 163.608,-. I budgetbidraget for 2024 står beskrevet, at man
forventer at bruge kr. 150.000,- af frie midler til ekstraudgiften til truck/minilæsser.
Provstiudvalget er positive overfor menighedsrådets disposition om at skifte fra benzin til el og foreslår i
første omgang mérudgiften dækket via besparelser på driften og/eller menighedsrådets frie midler.
Såfremt udgiften bevirker et driftsunderskud i 2023, kan menighedsrådet søge mérudgiften dækket via reserven.
11 - Læborg MR - Ansøgning om midler til dækning af vandskader på kirkegården
Læborg MR søger om kr. 85.000,- til dækning af udgift til etablering af ny stibelægning i afd. F på
Læborg Kirkegård. Der er store problemer med skyldrender.
Vi afventer svar på mail af 10. oktober 2023 tilsendt MR før sagen kan færdigbehandles.
Punktet udsat.
Punkt 12 - fejl  
13 - Sønder Hygum MR - revideret forslag til stibelægning på kirkegården
Opfølgning på besigtigelse den 14. september 2023.
Provstiudvalget vurderer, at projektet omkring ny stibelægning på Sønder Hygum Kirkegård må vente
til fordel for mere påtrængende projekter i provstiet.
Det vil med fordel, på sigt, kunne udarbejdes et samlet projekt, hvori indgår udjævning af niveauforskelle syd for kirken.
14 - Rødding MR - Istandsættelse af udvendigt murværk på Rødding Kirke
Rødding MR har fremsendt nyt projekt til istandsættelse af udvendigt murværk på kirken,
beskrivelse fra Arkitekter Syd ApS samt ét indhentet tilbud. Tilbudsgiver nr. 2 er sprunget fra. Arbejdet er
opdelt i 2 etaper og første etape udføres i 2023 og 2. etape i foråret 2024.
Udgift etape 1 er kr. 378.125,-. Der er ikke oplyst en udgift for etape 2.
Udgiften finansieres af menighedsrådets frie midler, hvilket bevirker, at der ikke er likviditet til at
finansiere udgiften til tagrytteren når den tid kommer.
Sagen er sendt til de kirkelige myndigheders godkendelse den 23/8-23.
Afgørelse modtaget den 6/9-23. Principafgørelse. 2. gang sagen er indsendt.
Indstilling:
Tages til efterretning.
 
Taget til efterretning.
15 - Rødding MR - ansøgning om forhøjelse af honorar
Ansøgning om midlertidig forhøjelse af honorar ved stillingsledighed af kirke-kultur medarbj. og præstesekretær.
Ansøgning om midlertidig forhøjelse af honorar til formanden blev afvist. Menighedsrådet kan evt. lave
en midlertidig ansættelse på formanden og aflønne via en decideret ansættelse og ikke via en forhøjelse
af honorar. Udgiften skal afholdes via ligningen til drift.
16 - Rødding MR - Ansøgning om kirke- og kulturmedarbejder
Opfølgning på møde den 14. september 2023 
Vi afventer, at der afholdes fællesmøde i Frøs Pastorat omkring emnet i uge 43.
17 - Rødding MR - synsudskrift for Rødding Kirke og Kirkegård og bygninger
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
18 - Skrave MR - Byggemøde referat fra Hans Lund
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
19 - Skrave MR - Nationalmuseets besigtigelsesrapport af Skrave kirkes tårn
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
20 - Vejen MR - forespørgsel vedr. skovkirkegård
Henvendelse fra Vejen MR, se svar.
Historik fra tidligere års forespørgsler vedr. skovkirkegård i provstiet.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
21 - Forvaltningstilsyn - Revisionsbemærkninger regnskab 2022 alle kirkekasser
Cirkulære nr.om 9325 af 25/04/2023 om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.
§ 16. Hvis provstiudvalget igennem sit forvaltningstilsyn med et menighedsråd har andre bemærkninger til
regnskabet end de af revisionen anførte, kan provstiudvalget anmode provstirevisor om at tage
sådanne bemærkninger op til nærmere overvejelse. Såfremt provstiudvalget herefter fortsat ikke finder
forholdet løst tilfredsstillende, kan provstiudvalget indsende en redegørelse til stiftsøvrigheden for
stiftsøvrighedens sagsbehandling. Redegørelsen til stiftsøvrigheden kan indeholde indstilling om
igangsætning af anden revisionsbistand.
Indstilling:
Revisionsprotokollater for alle kirkekasserne for regnskab 2022 tages til efterretning.
Revisionsprotokollater for alle kirkekasserne for regnskab 2022 blev taget til efterretning
22 - Opdateret regnskabsinstruks og bogføringsprocedure
Indstilling:
Godkendes og underskrives.
Godkendt og underskrevet.
23 - Revisionsprotokollat, revisionspåtegning og vilkår, regnskab 2022 for provstiudvalgskassen
Indstilling:
Godkendes og underskrives.
Gennemgået, godkendt og underskrevet.
24 - Endeligt budget 2024 for Provstiudvalgskassen i Malt Provsti
Indstilling:
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2024, Endelig budget afleveret d. 13-09-2023 11:20
Godkendes.
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2024, Endelig budget afleveret d. 13-09-2023 11:20
Godkendt.
25 - Indskydergaranti - risikovurdering
I forbindelse med, at provstiudvalg og menighedsråd ikke længere er omfattet af indskydergarantien, skal
provstiudvalget mindst én gang årligt foretage en risikovurdering af midlernes placering, herunder
provstiudvalgskassens reserve (5%).
Indstilling:
Provstiudvalget for Malt Provsti vurderer, at midlerne er sikkert anbragt.
Provstiudvalget for Malt Provsti vurderer, at midlerne er sikkert anbragt.
26 - Andst MR - kvartalsraport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
27 - Askov MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
28 - Bække MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
29 - Folding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
30 - Føvling MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
31 - Holsted og Sankt Peders MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
32 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
33 - Jels MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
34 - Lindknud MR - kvartalsraport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
35 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
36 - Malt MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
37 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
38 - Rødding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
39 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
40 - Veerst MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
41 - Vejen MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

42 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023

Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.
43 - Eventuelt  

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370