Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 15. juni 2023

 

Referat den 15. juni 2023

Provstiudvalgsmøde den 15. juni 2023 - Malt Provsti - d. 15-06-2023 kl. 07:45 til 08:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen, Mira Bang Pedersen
Afbud: Rigmor Bruun

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Budgetvejledning 2024 og fuld åbning af Økonomiportalen
- Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023
- Webinar - Folkekirkens jorder: Solceller og naturgenopretning af lavbundsjorder
- Opdatering af GIAS - juni 2023


Kursustilbud omkring kirkegårdenes økonomi den 15/8-23 i Odense. Er der nogen, der vil deltage?

Brørup sogn har fået tilsagn fra Kirkeistandsættelsesordningen om tilskud på kr.
143.550,- til istandsættelse af altertavle, maleri og stoleværk i Brørup gl. Kirke. De har modtaget afslag
på tilskud til istandsættelse af forrum m.v. og sandblæsning af kirketårnet på Johanneskirken.
Formanden har i uge 23 meddelt, at udgiften til renovering af forrum m.v. bliver dyrere end først
antaget. Bevilliget kr. 800.000,- på budget 2022. Vi afventer yderligere henvendelse omkring
tillægsbevilling.

 

Taget til efterretning.
Følgende deltager på kursus den 15/8 i Odense:
Iben, Conny og Jens Chr. deltager. Iben tilmelder
samlet.

 

3 - Bække MR - Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af yderligere arbejder vedrørende
Bække Kirke, Nyt blytag på skibets sydside

Som opfølgning på tilsynsnotat af 23. maj 2023 fra Arkitekt Anker Ravn Knudsen, er der nu udarbejdet
en arbejdsbeskrivelse på tillægsarbejderne, der skal godkendes af de kirkelige myndigheder før
håndværkerne kan arbejde videre med udskiftning af blytaget. P.t. er arbejdet sat i bero, da man afventer
de kirkelige myndigheders godkendelse af tillægsarbejderne.
Endvidere har arkitekten udarbejdet en tillægsaftale til rådgiveraftalen, hvori der er tilført at: afslaget på
at udføre den planlagte forankring af tagværket på skibet til murkronen, ansvarsmæssigt ikke kan
belaste arkitekt og ingeniørs faglige ansvar for udførelsen og holdbarhed og tæthed af blytaget m.v.
Tillægsarbejdet medfører en mérudgift på kr. 167.500,- inkl. moms.
Menighedsrådet foreslår, at merudgiften finansieres med kr. 100.000,- af menighedsrådets frie midler og
søger dermed om dækning fra 5% midlerne på kr. 67.500,-.
Indstilling:
Sagen indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse og forslag til finansiering af
merudgiften godkendes.

Sagen indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse og forslag til finansiering af
merudgiften godkendes. Efter ansøgning ydes der en tillægsbevilling fra reserven på kr. 67.500,-. O.B.S. på
arkitektens ansvarsfraskrivelse i tillæg til rådgiveraftalen.
 
4 - Folding MR - synsudskrift for Folding Kirke og Kirkegård 2023
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
5 - Andst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
6 - Askov MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
7 - Brørup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
8 - Holsted og Sankt Peders MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
9 - Malt MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
10 - Budgetbidrag for 2024 for provstiudvalsgkassen i Malt Provsti
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2024, Bidrag budget afleveret d. 08-06-2023 13:13
Der skal evt. formuleres og/eller omformuleres yderligere målsætninger i budgettet.
Indstilling:
Godkendes.
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2024, Bidrag budget afleveret d. 08-06-2023 13:13
Godkendt.
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2024, Bidrag budget afleveret d. 08-06-2023 13:13
Tilføjelse af målsætninger:
Vi vil vedligeholde den eksisterende bygningsmasse.
Vi vil støtte og vejlede menighedsrådene bedst muligt.
 
11 - Eventuelt
Biskoppen vil gerne deltage på budgetsamrådet den 6. september 2023 i Glejbjerg og har brug for ca. 1½
time enten fra kl. 19 eller kl. 20.
Biskoppens deltagelse i budgetsamrådet blev taget til efterretning.
Henvendelse fra Holsted og Sankt Peders MR omkring istandsættelse af præstegården.
Provstiudvalget anmoder om en kopi af kommunens beslutning/lovhjemmel for afgørelsen og vil derefter
behandle sagen på provstiudvalgsmødet den 4. juli 2023.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk