Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 20. april 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 20. april 2023 - Malt Provsti - d. 20-04-2023 kl. 10:00-til 12:00


Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Ny DAP-brugeradministration
- Kursus "Introduktion til Gias" onsdag den 7. juni 2023
- Kursus "Kirkegårdsvedtægter og brugsret" torsdag den 8. juni 2023
- Ny sats for boligopvarmning afventes
- Fejlretning vedrørende kontering af seniorbonus hos menighedsråd og provstiudvalg
- Orientering fra Folkekirkens IT om menighedsrådspostkasser
- Har man fri 1. maj og Grundlovsdag?
- Invitation og relation hører sammen - også i migrantarbejdet

Orientering om pastoratsændring i Rødding, Lintrup- Hjerting, Sønder Hygum og Øster Lindet. Nyt
pastorat pr. 1. august 2023, Frøs Pastorat.

Taget til efterretning.
3 - Brørup MR - Anonym klage over forhold ved Johanneskirken
Brørup MR er vendt tilbage med et løsningsforslag.
Hvad mener PU?
Menighedsrådets forslag til en løsning er godkendt.
Menighedsrådet opfordres til, at der er klare retningslinjer for brug af arealet fremadrettet.
4 - Brørup MR - Ansøgning om ændring af mandskabsfaciliteter ved Brørup gl. Kirke
Brørup menighedsråd har haft kontakt til Arbejdstilsynet, der har oplyst, at de ikke foretager
godkendelse af sådanne medarbejderrum.
Vi har den 12. april 2023 spurgt MR om det er muligt, at få en udtalelse fra Arbejdstilsynet om der er
forhold MR skal være særlige opmærksomme på.
Provstiudvalget godkender forslaget og finansieringen under forudsætning af, at alle
gældende regler og krav overholdes/opfyldes.
5 - Bække MR - synsudskrift for Bække Kirke Synsudskrift for Bække Kirke.
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

6 - Gesten MR - Notat efter besigtigelse af Gesten Kirke d. 2. marts 2023

Menighedsrådet efterspørger en stillingtagen til, hvordan de kommer videre og hvordan de skal
forholde sig til udgifterne.
På den bagrund har provstiets bygningskyndige Torben Hagen udfærdiget et notat.

Provstiudvalget besluttede, at vi afventer yderligere materiale (kvalitetsstyringsrapport) fra VMB
arkitekter samt kopi af rapport for 1. og 5. års gennemgang.
7 - Jels MR - Afgørelse vedr. udskiftning af stibelysning på kirkegården ved Jels Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
8 - Jels MR - Forslag til nye mandskabsfaciliteter ved Jels Kirke
Jels menighedsråd har fremsendt forslag til nyt kirkegårdskontor og mandskabsfaciliteter.
Indstilling:
Menighedsrådet indkaldes til en drøftelse med PU.
Menighedsrådet indkaldes til en drøftelse med Provstiudvalget i Sognehuset i Jels torsdag, den 4.
maj 2023, kl. 8.30.
9 - Lintrup-Hjerting MR - synsudskrift for Lintrup og Hjerting Kirkegårde og Lintrup Præstegård
Synsudskrifter for Lintrup Præstegård, Lintrup og Hjerting Kirker og Kirkegårde.
Af større arbejder kan nævnes, ny varmekilde og indvendig renovering af Lintrup Kirke.
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
10 - Læborg MR - synsudskrift for Læborg Kirke og Kirkegård samt konfirmandhus
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
11 - Læborg MR - ansøgning om fældning af træ på Læborg kirkegård
Læborg MR søger om tilladele til fældning af et træ på et gravsted.
Vi har indhentet udtalelse fra kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov.
Provstiudvalget besluttede, at såfremt at den aktuelle gravstedsejer eller de omkringliggende
gravstedsejere ikke er utilfredse med træet, må træet ikke fældes.
12 - Læborg MR - Reparation af skade efter lynnedslag
Reparation af skader i kirketårnet i Læborg Kirke efter lynnedslag i sommeren 2021.
Udbedring sker i henhold til besigtigelsesrapport og udgiften udgør kr. 29.000,- og dækkes af
forsikringen.
Sagen er den 17. marts 2023 sendt til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
13 - Malt MR - ansøgning om overførsel af frie midler til anlægsprojekt vedr. orgel i Malt Kirke
Malt MR har på budget 2022 fået tildelt 321.250,- til en nødvendig renovering af orglet i Malt Kirke. PU
har tidligere meddelt afslag på en udvidelse af orglet.
Malt MR ønsker at konvertere kr. 600.000,- af menighedsrådets frie midler til anlægsprojekt vedr.
en total udvidelse af orglet i Malt Kirke, udgift kr. 1.900.000,-. Endvidere ønskes en tidligere anlægsopsparing kr.
93.582,- også konverteret til orgelprojektet, således at der i alt vil være kr. 1.014.832,-. Resten søges
finansieret via fondsmidler.
Provstiudvalget fastholder beslutningen om en nødvendig renovering af orglet og ikke en udvidelse.
En nødvendig renovering af orglet bedes igangsat snarest muligt.
Menighedsrådets ansøgning kan derfor ikke imødekommes.
Rigmor Bruun og Peter Viuff deltog ikke i beslutningen af punktet.
14 - Rødding MR - Afgørelse vedr. istandsættelse af udvendigt murværk i Rødding Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
15 - Sønder Hygum MR - synsudskrift for Sønder Hygum Kirke
Synsudskrift for Sønder Hygum Kirke og Kirkegård samt Sognehuset.
Af større arbejder kan nævnes: støbte mure på materialeplads, adgangsforhold, utæt tag på kirken.
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
16 - Sønder Hygum MR - Forpagtningskontrakt for 1 år vedr. Kirketoften -Sdr. Hygum
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
17 - Vejen MR - Ribe Stifts bemærkninger til de tilsendte dokumenter den 3. januar 2023 vedr.
opførelse af ny redskabsbygning på Vejen Kirkegård.
Der foreligger ikke et godkendt projekt, blot en rettesnor til hvad menighedsrådet kan arbejde
videre med. Der er ikke taget stilling til tidsplanen for projektets
gennemførelse og den endelige økonomi. Vejen menighedsråd er tildelt kr. 1.500.000,00 på
budget 2023 i anlægsopsparing til projektet.
Taget til efterretning.
18 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 for Provstiudvalgskassen
Se forklaring i bilag.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
19 - Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 332 og kommuneplantillæg, tillæg nr. 21 for område til
offentlige formål ved Askov-Malt Skole og Dagtilbud i Askov, Vejen Kommune
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
20 - Høringssvar vedr. lokalplanændringsforslag til Byplanvedtægt 3 i Rødding (BPV 3 +Tillæg)
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
21 - Ribe Stift - opdateret lånepolitik og låneskema gældende fra 28/2-2023
Opdateret lånepolitik vedr. lån i stiftsmidler.
Mindste afdragsperiode er nu 3 år og det er ikke længere muligt at afdrage ekstraordinært før, der er
gået 3 år. Minimumslån er 250.000,-.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
22 - Eventuelt
Flytning af PU mødet den 14. juni grundet ændrede afleveringsfrister, nye forslag til dato:
27. 28 eller 29. juni eller 4. eller 5. juli.
PU mødet den 14. juni 2023 flyttes til den 4. juli 2023, kl. 11.30.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk