Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 21. februar 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 21. februar 2023 - d. 21-02-2023 kl. 12:30 til 14:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen
Jens Chr. Andersen deltog via Teams.

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Nyt lovforslag skal lette samarbejder mellem menighedsråd
- Forsikringsenheden ændrer telefontider
- Nyoprettet tjenestemandspensionsenhed i Fyens Stift
- Kirkeministeriet offentliggør ny organisation
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
Taget til efterretning.
3 - Andst MR - ønske om Sognehus
Menighedsrådet har inviteret provsten til MR menighedsrådsmøde med ønske om drøftelse af
forskellige emner, herunder sognehus.
Provsten deltager i MR møde og lytter til MR ønske
om bl.a. Sognehus. MR inviteres til møde med Provstiudvalget hvis de ønsker det.
4 - Bække MR - Afgørelse vedr. rørskade i tårnet ved Bække Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
5 - Bække MR - Detailprojekt blytaget Bække Kirke
Bække MR har fremsendt supplerende materiale jvf. Stiftets principafgørelse.
Finansiering: tildelt kr. 840.000,- på budget 2022. Sagen er fremsendt til de kirkelige myndigheders
udtalelse.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
6 - Bække MR - Ny plantegning vedr. køkken i Bække Præstegård På opfordring af Provstiudvalget har Bække MR fået udarbejdet et nyt forslag af 12.01.2023 til indretning
af nyt køkken i Bække Præstegård. Provstiudvalget finder den nye løsning tilfredsstillende og har ingen indvendinger dertil.
7 - Gesten MR - henvendelse vedr. skade på Gesten kirkes tårn og gavl samt isolering på kirkens loft
Gesten MR har fremsendt overslag fra Arkitekt Ole F. Kristensen på udarbejdelse af rapport vedr. kirkens
tårn, gavl og isolering på kirkens loft. Udgift ca. kr. 28.125,- inkl. moms. Rapporten vil højst sandsynligt
resultere i et større anlægsarbejde.
Menighedsrådet har ca. kr. 540.000,- i frie midler.
Provstiudvalget besluttede, at rekvirere Torben Hagen til at besigtige og udtale sig om forholdene
forinden Provstiudvalget træffer en beslutning.
 
8 - Læborg MR - ændrede kirkegårdsvedtægter for Læborg Kirkegård
Tilføjelse i § 5 samt § 24-27, der var "faldet ud" af de nuværende vedtægter.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

9 - Skodborg MR - jagtlejekontrakt til fornyet godkendelse
Skodborg MR har fremsendt kopi af referat fra 2021hvoraf fremgår hvilke menighedsrådsmedlemmer,
der er bemyndiget til at forhandle jagtlejekontrakten. Endvidere fremgår af medsendte mail, at der er
begrænsninger på jagten.
Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.
10 - Afgørelse fra Landsforeningen af MR omkring honorarfastsættelse
På baggrund af klage fra Skodborg MR i august 2022 vedr. honorarfastsættelse, har vi nu endelig fået svar på, om PU må ændre i honorarstørrelsen midt i en valgperiode. Spørgsmålet har, på foranledning af Landsforeningen, været behandlet i KM.
PU får medhold i vores afgørelse omkring honorarfastsættelse.
Efter gennemgang af budget 2023 er Bække MR det eneste MR, der ikke har tilrettet budgettet jf.
vejledningen, overskridelse med kr. 31.516,-.
Afgørelse sendes til Skodborg MR og de øvrige MR
orienteres, dog skal Bække MR tilrette efter vejledningen til honorar. Sendes med kopi til provstirevisor.
 
11 - Skrave MR - Kirkens tårn og murværk
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
12 - Høring vedr. pastoratændring Indstilling:
Jf. beslutning på provstiudvalgsmødet den 14. december 2022:
5 ud af 6 provstiudvalgsmedlemmer har ingen bemærkninger til høring omkring
pastoratændringer i Lintrup-Hjerting, Sdr. Hygum, Rødding og
Øster Lindet. Det 6. provstiudvalgsmedlem ønsker ét storpastorat mellem alle sogne Syd for Kongeåen.
Jf. beslutning på provstiudvalgsmødet den 14. december 2022:
5 ud af 6 provstiudvalgsmedlemmer har ingen bemærkninger til høring omkring pastoratændringer i Lintrup-Hjerting, Sdr. Hygum, Rødding og Øster
Lindet.
Det 6. provstiudvalgsmedlem ønsker ét storpastorat mellem alle sogne Syd for Kongeåen.
13 - Regnskab 2022 for provstiudvalgskassen i Malt Provsti
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab 2022, Afleveret d. 21-02-2023 ?.
Indstilling:
Godkendes.
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab 2022, Afleveret d. 21-02-2023 12:36
Godkendt.
14 - Henvendelse - Marianne Pedersen, graver Sankt Peders Kirkegård i Holsted
Ønske om mere "aktivitet" fra provstiets side af, bl.a. med information om "Folkekirkens Grønne
Omstilling".
Provstiudvalget drøftede henvendelsen, men har
ikke aktuelle planer om arrangementer.
15 - Udkast til dagsorden til formandsmødet og
foredrag den 29. marts 2023
Udkast til dagsorden og indbydelse til foredrag blev
tilrettet. Start kl. 16.30.
16 - Høringssvar vedr. indkaldelse af idéer og forslag for kommuneplanlægningen for etablering
af biogasanlæg ved Egholtvej 9.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
17 - Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 332 for Område til offentlige formål ved Askov-Malt
skole i Askov - høringsfrist fredag den 17. februar 2023
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
18 - Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 338, samt tillæg 12 til kommuneplan 2021 for et område til
tekniske anlæg
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
19 - Provstiskyen og kirkegårdsdrift
Provstiskyen er en forholdsvis ny budgetfordelingsmodel. Se link for introduktion.
www.naestvedprovsti.dk/images/Brochure_
ProvstiSkyen_oktober_2020.pdf
www.naestvedprovsti.dk/tilfoes/asas/item/p
rovstiskyen
www.youtube.com/watch
Drøftelse af opgave vedr. kirkegårdsdrift, der blev
tilsendt efter sidste PU møde.
Vi tager kontakt til Provstiskyen for en præsentation
til Provstiudvalget, evt. til næste Provstiudvalgsmøde.
Drøftelse af opgaven omkring kirkegårdsdrift.
20 - Eventuelt
Provstikort kan ikke længere opdateres. Skal vi få
udarbejdet et nyt hos en grafiker?
Iben finder en ny løsning i forhold til et nyt kort.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370