Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 22. august 2023

 

Referat -Malt Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 22. august 2023 Malt Provsti - d. 22-08-2023 kl. 10:00 til 12:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen, Mira Bang Pedersen
Bække Kirkegård kl. 8.30.

Dagsorden  
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Indstil din arbejdsplads til årets arbejdsmiljøpris
- Fyld Danmarks kirker
- Kollektopfordring fra Folkekirkens Nødhjælp
Taget til efterretning.
3 - Andst MR - ønske om nyt Sognehus i Andst
Opfølgning på møde med menighedsrådet den 9. august 2023.
Provstiudvalget beder menighedsrådet undersøge muligheden for køb af den gamle præstegård
"Markdannersvej 17" til brug for et fremtidigt sognehus og til indretning af kontorer til præsten,
organisten og graveren samt muligheden for at ombygge eksisterende mandskabsfaciliteter til et
mindre kapel og større opbevaring til maskiner. Provstiudvalget står meget gerne til rådighed for en
drøftelse af forslaget.
Rigmor Bruun forholder sig neutralt til beslutningen.
4 - Bække MR - ansøgning om etablering af nye urnepladser på Bække Kirkegård
Afgørelse efter besigtigelse d.d.
Provstiudvalget fastholder beslutningen om, at påbegynde etablering af urnepladser i afd. E.
Vi opfordrer menighedsrådet til at søge om etablering af urnepladser i afd.er B, dette fraviger fra
den oprindelige godkendte strategiplan fra 2019 og skal derfor sendes til udtalelse hos
kirkegårdskonsulenten.
5 - Bække MR - Fra Anker Ravn Knudsen til NM vedr. befæstning af taget på Bække Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
6 - Holsted og Sankt Peders MR - Afventer tilbud på istandsættelse af Holsted Præstegård
(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 9. august 2023 Malt Provsti')
Bilag eftersendes hvis de modtages inden den 22/8.
Møde med Holsted MR fredag den 8. september 2023, kl. 15-17.
7 - Rødding MR - Status på udvendigt murværk på Rødding Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
8 - Skrave MR - nyt budgetoverslag efter licitation vedr. materialeplads og toiletbygning
(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 9. august 2023 Malt Provsti')
Godkendt ekstra bevilling på kr. 331.898,30 fra reserven. Yderligere overskridelser på projektet skal
finansieres via besparelser på driften eller nedskæring på projektet.
9 - Brørup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
11 - Læborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
12 - Skrave MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
13 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2023
Indstilling:
Tages til efterretning og godkendes.
Taget til efterretning og godkendt.
14 - Endelig budget 2024 alle kirkekasser og provstiudvalgskassen Godkendt.
15 - Fastsættelse af reserven for budget 2024 Det indstilles til budgetsamrådet, at der tilføres kr. 12.403.910,00 til reserven jf. vedhæftede opgørelse.
Kriterierne for tildeling af midler vil fortsat være med udgangspunkt i, at det skal være en uforudset
udgift. Fremkommer der forslag til gode fælles projekter i provstiet og til fremme af kirkelivet
generelt i sognene, vil det også blive prioriteret. Dernæst vil kirkerne og alternative
opvarmningsforme være en prioritet.
16 - Invitation til samarbejde om ny folkekirkelig indsats blandt ukrainere og andre migrantgrupper
(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 9. august 2023 Malt Provsti')
Opfølgning v/ Provsten.
Provstiudvalget besluttede ikke at deltage i samarbejdet på nuværende tidspunkt.
17 - Eventuelt Intet til behandling.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370