Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 22. marts 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 22. marts 2023 - Malt Provsti - d. 22-03-2023 kl. 10:00 til 12:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen.

Referatet indeholder ét lukket punkt.

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- 75 års fejring
- Regulering af satser for folkekirkens og provstiudvalgets konsulenter
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
- Fastsættelse af ind-og udlånsrenten for stiftsmidlerne samt det bindende stiftsbidrag for 2024
- Evaluering af paraplyprojekt til bedring af præsters arbejdsmiljø
- Menighedsrådenes reelle ejere på sogn.dk
- Folkekirken sætter fokus på sorg og sorggrupper
- Ændrede frister for budgetproces 2024 - i 2023
- Intranettet går i luften til april
- Projektlederkursus den 6.-8. juni 2023
- Folkekirkens Grønne Omstilling - Webinar -om "Grøn Omstilling i Favrskov Provsti"
- Ny biskop over Fyns Stift
Taget til efterretning.
3 - Brørup MR - Afgørelse vedr. restaurering af historisk inventar: altertavle, billede og
kirkebænke/stoleværk ved Brørup Gl. Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efteretning.
4 - Brørup MR - ansøgning om nyt mandskabsrum ved Brørup Gl. Kirke
Brørup MR søger om tilladelse til at lave mandskabsrum i garagebygningen beliggende
bagved graverhuset ved Brørup gl. Kirke. Udgift kr. 119.000,-, der foreslås finansieret af
menighedsrådets frie midler.
Frie midler udgør pr. 31.12.2022 kr. 203.308,49.
Provstiudvalget ønsker at få oplyst om Arbejdstilsynet har godkendt den foreslåede
løsning, før sagen kan færdigbehandles.
5 - Bække MR - Afgørelse vedr. rev. projekt om nyt blytag på skibets sydside ved Bække Kirke
Fornyet godkendelse af 27. februar 2023 modtaget i provstiet den 21. marts 2023.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
6 - Bække MR - ansøgning om merbevilling til anlægsprojekt omkring blytaget på Bække Kirke
Bække MR søger om merbevilling, kr. 197.621,- vedr. anlægsprojektet omkring blytaget på Bække Kirke.
Indstilling:
Godkendes med 5% bevilling.
Godkendt 5% bevilling på op til kr. 197.621,-. hvis det viser sig, at ingeniørberegningen ikke er nødvendigt
fragår kr. 25.000,- i bevillingen.
7 - Holsted - Sankt Peders MR - Referat af besigtigelse 10. februar, Vedr. Istandsættelse af
Holsted Præstegård i forbindelse med præsteskifte
Vi afventer materiale jf. referat.
Provstiudvalget ønsker et møde med menighedsrådet for drøftelse af materialet. Torben
Hagen inviteres til at deltage. Onsdag, den 12. april 2023, kl. 16.30.
8 - Læborg MR - ansøgning om fældning af træ på Læborg kirkegård
Vi afventer udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.
Eftersendes såfremt vi modtager den inden den 22. marts, i modsat fald udsættes punktet.
Punktet udsat.
9 - Rødding MR - Behandling af udvendigt murværk på Rødding Kirke
Referat fra menighedsrådsmøde eftersendes.
Indstilling:
Godkendes og sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Finansiering godkendt og indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse med bemærkning om
myndighedernes opmærksomhed på murværkets tilstand.
10 - Høring - Administrative forskrifter i forbindelse med opdatering af lov om folkekirkens økonomi Ingen bemærkninger.
11 - Ribe Stift - projekt om elladestandere
Er der ét provstiudvalgsmedlem, der ønsker at være medlem af en evt. projektgruppe i Stiftet?
Ingen kandidater blev fundet.
12 - Udmelding af foreløbig driftsramme budget 2024
Grundet opdatering af lov om folkekirkens økonomi, der forventes vedtaget den 13. april 2023 er fristerne
for udmelding af den foreløbige driftsramme ændret, for så vidt gælder budget 2024. Se nyhed af
03.03.2023 på DAP.
KM opfordrer til, at rammen først udmeldes efter opdatering af systemerne, altså omkring 15. maj
2023.
Menighedsrådenes frist for indsendelse af budgetbidrag for 2024 er den 30. juni 2023.
I forhold til budget- og formandsmødet den 29. marts 2023 skal I tage stilling til, om der skal ske en
fremskrivning af den foreløbige driftsramme for 2024 eller om den skal være identisk med rammen
for 2023 fratrukket éngangsbevillinger.
Oversigt over indkomne regnskaber for 2022 eftersendes umiddelbart inden PU mødet til
orientering. Sidste frist for aflevering af regnskab 2022 er 1. april 2023.
Provstiudvalget besluttede, at den foreløbige driftsramme for 2024 er identisk med rammen for
2023 fratrukket éngangsbevillinger. Menighedsrådene skal selv indberette lønfremskrivning i budgetbidraget.
13 - Honorar - budget 2024
Honoraroversigten er opdateret i forhold til nye indbyggertal pr. 1. januar 2023, hvilket betyder, at
Lintrup-Hjerting er faldet med 19 indbyggere og rykker fra kvote 15 til 13, Askov er steget med 77 indbyggere og
rykker fra kvote 17 til 19 og Brørup er steget med 104 indbyggere og rykker fra kvote 19 til 21.
Skal honoraroversigten pristalsreguleres og skal vi gøre opmærksom på de ændrede kvoter?
Honorarer reguleres i hvert budgetår pr. 1. april.
Jens Chr. Andersen var ikke enig i beslutningen.
15 - Eventuelt
Forslag til mødedatoer:
Budgetsamråd:
Onsdag, den 13. september 2023, kl. 19. Sted?
PU møder:
Onsdag, den 9. august 2023, kl. 10
Tirsdag, den 22. august 2023, kl. 10
Der er lagt op til 2 møder i august, da
budgetprocessen er rykket og måske der skal
yderligere møder til, hvis der skal afholdes møder
med MR og deres budgetønsker.
Torsdag, den 7. september 2023, kl. 10
Torsdag, den 12. oktober 2023, kl. 10
Onsdag, den 8. november 2023, kl. 10
Onsdag, den 13. december 2023
Budgetsamråd:
Onsdag, den 6. september 2023, kl. 19. Glejbjerg Hotel
PU møder:
Onsdag, den 9. august 2023, kl. 10
Tirsdag, den 22. august 2023, kl. 10
Der er lagt op til 2 møder i august, da
budgetprocessen er rykket og måske der skal
yderligere møder til, hvis der skal afholdes møder
med MR og deres budgetønsker.
Tirsdag, den 5. september 2023, kl. 13
Torsdag, den 12. oktober 2023, kl. 10
Onsdag, den 8. november 2023, kl. 10
Onsdag, den 13. december 2023

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370