Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 25. januar 2023

 

Referat den 25. januar 2023

Referat af Provstiudvalgsmøde den 25. januar 2023 Malt Provsti - d. 25-01-2023 kl. 10:00 til 12:00

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen.
Jens Chr. Andersen deltog kun i behandlingen af punkt 1,2,3 og 8.

Referatet indeholder lukkede punkter.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Det kommer folkekirkens nye intranet til at hedde
- Ny rektor på FUV
- Kontoplaner for menighedsråd og provstiudvalg 2023
- Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2022
- Projektlederkursus 27. februar - 1, marts 2023
- Facilitatorkursus 14.-16. marts 2023
- Folkekirkens Grønne Omstilling - webinar: Har din kirke tjek på affaldssorteringen?
- Den folkekirkelige Udviklingsfond nedlægges
Taget til efterretning.

3 - Andst MR - kirkegårdsvedtægter til
godkendelse jvf. strategiplan af maj 2022
Andst MR har fremsendt ændrede
kirkegårdsvedtægter jvf. PU´s afgørelse af 3/11-
2022.
MR fremsender den 24/1 nye enslydende vedtægter,
da de første ikke har været behandlet på
menighedsrådsmøde.
Der er ændret i følgende:

§5, stk. 2, tilføjet

§7, stk. 2, første linje slettet
§ 10, sidste linje tilføjet
§ 16, stk. 7, tilføjet
§ 17, stk. 5, sidste afsnit slettet
§ 21, str. ændret
§ 28, sidste linje slettet og tilføjet strategiplan
§ 29, ændret
§ 30, stk. 1 ændret, stk. 14, tilføjelse og sletning
§ 31, 32, 33 og 34 er tilføjet
Indstilling:
Godkendes.

 

Godkendt.
4 - Brørup MR - vurdering for behovet af sandblæsning m.v. af kirketårnet ved
Johanneskirken
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.

5 - Brørup MR - opfølgning på kirkegårdsplan ved Johanneskirken

I henhold til provstiudvalgets afgørelse af 22. september 2022 har Brørup MR har fremsendt de
indarbejdede ændringer jvf. kirkegårdskonsulentens udtalelse.
Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.

6 - Brørup MR - konservering af altertavle, altermaleri og stoleværk i Brørup gl. Kirke

Børup MR ønsker altertavle, altermaleri og stoleværk afrenset i Brørup gl. Kirke på baggrund af rapport fra
Nationalmuseet og efterfølgende tilbud på konservering af historisk inventar. Samlet pris kr.
320.000,- inkl. moms. Menighedsrådet oplyser, at udgiften finansieres ved forbrug af arv og
donationer, frie midler samt fra kirkeistandsættelsesordningen. MR har p.t.
modtaget kr. 70.000,- i donationer.
Indstilling:
Forslag til finansiering godkendes og sagen sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.

Menighedsrådets forslag til finansiering godkendt og
sagen sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
7 - Bække MR - vandskade i tårnet
Bække Kirke har haft rørskade i kirketårnet og der er tale om en forsikringssag, hvor en del af udgiften
dækkes heraf. Skaden er ikke udbedret endnu. Menighedsrådet oplyser, at den resterende del af
udgiften finansieres af menighedsrådets frie midler. Arbejdet kræver de kirkelige myndigheders
godkendelse, hvorfor sagen er videresendt til Ribe Stift den 2. januar 2023.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
9 - Jels MR - ansøgning om nye lamper på Jels Kirkegård
Indstilling:
Indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Finansiering godkendes under forudsætning af, at
udgiften kan dækkes som beskrevet af de nævnte midler.
Indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Finansiering godkendt under forudsætning af, at
udgiften kan dækkes, som beskrevet, af de nævnte midler.
10 - Lintrup-Hjerting MR - Afgørelse vedr. ny kirkeklokke med automatisk ringeanlæg
ved Hjerting Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
11 - Skodborg MR - jagtlejekontrakt til PU´s godkendelse
Indstilling:
Provstiudvalget kan ikke godkende jagtlejekontrakten.
Ribe Stift anbefaler altid, at jagtleje sendes i udbud, dels for at menighedsrådet sikrer sig markedsprisen
og dels for at menighedsrådet ikke beskyldes for at favorisere en bestemt person/jagtforening, herunder
også inhabilitet.
12 - Skrave MR - menighedsrådets bemærkning til Stiftsøvrighedens afgørelse
af 28. oktober 2022 vedr. toiletbygning, materialeplads m.v.
Taget til efterretning.
13 - Åstrup MR - Afgørelse vedr. restaurering af kirkedør ved Åstrup Kirke.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
14 - RAMS - evt. kontingentstigning fra januar 2024
Ribe Stift har hidtil finansieret RAMS´s teologiske medarbejder, men fra 2023 er dette ikke længere en
mulighed. RAMS søger derfor fremadrettet om dækning af udgift til teologisk medarbejder. Se bilag
for beløb.
Udgiften på budget 2023 udgør kr. 222.641,-.
Godkendt.
15 - Fra Varde Provsti - Opgørelse pr. 31.12.2022 vedrørende personalekonsulent
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
16 - Samarbejdsaftale om fælles kordegn
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
17 - Orientering om strukturændring syd for Kongeåen
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
18 - Ribe Stift Til Region Syddanmark, Ribe Stift har ikke modtaget en høring vedr.
indvinding af råstoffer på matr.nr. 52b Sdr. Holsted By, Holsted, Vejen Kommune ved
Holsted Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
19 - Ribe Stift Til Kgl. Bygningsinspektør, anmodning om udtalelse vedr. forslag til
lokalplan nr. 338, samt tillæg 12 til kommuneplan 2021 for et område til
tekniske anlæg (udvidelse af Rødding renseanlæg) ved Rødding Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
20 - Dagsorden til formandsmødet den 29. marts 2023
Emner til drøftelse på formandsmødet?
Forslag fra Læborg MR om oplægsholder vedr. medlemskab af Folkekirken og forventninger til den.
Se her: www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/d/
2/9/0/d2904e0e32ea8bf78cceb9c3424ca5799094da
aa/Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020 - bog
1 - kvantitative studier..pdf
www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/d/2/9/
0/d2904e0e32ea8bf78cceb9c3424ca5799094daaa/R
eligiøsitet og forholdet til folkekirken 2020 - bog 1 -
kvantitative studier..pdf
Forslag:
Kl. 17.00 - 18.00
Debat om økonomi
Struktur
Evt. kirkegårdsdrift
Eventuelt
Kl. 19.00 - 20.00
Foredrag om Brug af kirken
21 - Eventuelt
Kirkegårdsdrift v/ provsten.
Provstiudvalget får tilsendt en opgave til gennemlæsning til næste PU møde.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370