Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 4. juli 2023

 

Referat den 4. juli 2023

Provstiudvalgsmøde den 4. juli 2023 - Malt Provsti - d. 04-07-2023 kl. 11:30 til 14:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen, Mira Bang Pedersen
Punkt 12 og 13 er punkter fra sidste PU møde, der er behandlet, men som jeg desværre ikke kan få slettet på denne dagsorden.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Dagsorden godkendes.
Godkendt.

2 - Meddelelser
Meddelelser fra FIN:
- Kirkeistandsættelsesordningen 2023
- Mød projektgruppen bag Folkekirkens Grønne Omstilling ved stiftsvise temaaftener
- Ændrede åbnings- og telefontider i juli - Betaling af rater pr. 30. juni 2023
- GiasCentret - ferielukning
- Velkommen til vores første online teologiske magasin "Lyng"
- Telefon- og åbningstider i sommerferien i Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
- GIAS kurser omkring systemet og vedtægter den 30. og 31. oktober 2023 i Kolding i igen i maj 2024 i Herning

- Stiftsmøde og Landemodegudstjeneste

- Introkursus for nyansatte i Folkekirken

- Nye regler om ansættelsesbeviser pr. 1. juli 2023

- Fællesfondens årsrapport for 2022

Taget til efterretning.
3 - Brørup MR - ansøgning om tillægsbevilling til projekt i Johanneskirken
Brørup MR søger om tillægsbevilling til projektet omkring ændring af forrum og nyt varmeanlæg i
Johanneskirken. Kirkekassen er tildelt kr. 800.000,- på budget 2022 og udgiften lyder nu på kr.
1.108.078,80, en merudgift på kr. 308.078,80 efter en ændring i projektet. MR foreslår merudgiften
finansieret ved delvis forbrug af anlægsbevilling på kr. 818.750 (budget 2023) til sandblæsning af
kirketårnet på Johanneskirken. MR afventer stadig en besigtigelsesrapport fra kalkningstjenesten og
forventer tidligst en renovering af tårnet i 2024.
Indstilling:
Det godkendes, at kirkekassen kan overføre kr. 310.000,- fra anlægsbevilling til sandblæsning af
tårnet til anlægsprojektet omkring forrum m.v. i Johanneskirken. Arbejdet kan
igangsættes. Restbeløb på anlægsbevilling til sandblæsning kr. 510.671,20.
 
Det blev godkendt, at kirkekassen kan overføre kr.310.000,- fra anlægsbevilling til sandblæsning af
tårnet til anlægsprojektet omkring forrum m.v. i Johanneskirken. Arbejdet kan igangsættes.
Restbeløb på anlægsbevilling til sandblæsning kr. 510.671,20.
4 - Brørup MR svar på anonym klage over forhold ved Johanneskirken
Brørup MR foreslår en varsling på 1 år på ophævelse af vunden hævd på brug af kirkens jord.
Indstilling:
Provstiudvalget tilslutter sig menighedsrådets forslag.
Provstiudvalget tilslutter sig menighedsrådets forslag.
5 - Bække MR - ønske om besigtigelse efter afgørelse omkring urneplæne
Dato til besigtigelse af forholdene på Bække Kirkegård. Graveren har ferie i uge 31,32 og 33.
Indstilling:
Evt. besigtigelse forud for PU mødet den 9. august 2023, f.eks. kl. 8.30 eller kl. 9.
Besigtigelse forud for PU mødet den 9. august 2023, kl. 8.30.
6 - Holsted og Sankt Peders MR - synsudskrift for Holsted og Sankt Peders kirker og kirkegårde 2023
Indstilling:
Påtrængende arbejder godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Absolutte nødvendige arbejder godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
7 - Holsted og Sankt Peders MR - Holsted Præstegård
Lukket punkt.
 
8 - Jels MR - anmodning vedr omkonvertering af anlægsmidler til driftsønsker
Jels MR søger om omkonvertering af restbeløb fra anlægsopsparing - opstået ved overførsel fra frie
midler for en del år siden - til brug for driftsønsker jvf. ansøgning.
Indstilling:
Godkendes.
Konvertering af anlægsopsparing kr. 108.700,- til brug for forskellige driftsformål jf. bilag blev
godkendt.
9 - Lintrup-Hjerting MR - ansøgning om likviditetslån
Lintrup-Hjerting MR søger om et likviditetslån på kr. 344.052,50 som følge af en forsikringsskade, hvor
erstatningen først bliver udbetalt når det samlede arbejde er færdigt. MR har derfor ikke likviditet til
lønudbetaling m.v. pr. 1. august 2023.
Indstilling:
Godkendes.
Likviditetslån på kr. 344.052,50 blev godkendt. Skal tilbagebetales indenfor 12 måneder.
 
10 - Lintrup-Hjerting MR - projekt om nyt varmeanlæg og indvendig renovering af Lintrup Kirke
Lintrup-Hjerting MR har fremsendt skitseprojekt for nyt varmeanlæg i Lintrup Kirke. De har oliefyr nu.
Som følge af udskiftning af varmeanlæg søges der endvidere om indvendig renovering af Lintrup Kirke.
Samlet udgift i alt kr. 5.396.525,-. MR søger på budget 2024 kr. 739.154,- til arkitekthonorar og ønsker resten tildelt på budget
2025.
Indstilling:
Det blev besluttet, at sende projektet til de kirkelige myndigheders udtalelse. Provstiudvalget har ikke
taget stilling til omfanget af projektets gennemførelse samt finansiering og tidsplan.
Provstiudvalgets holdning er, at et nyt varmesystem har 1. prioritet.
11 - Skrave MR - synsudskrift for 2023
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
14 - Veerst MR - fornyet projekt omkring stibelægning på Veerst Kirkegård og ansøgning om tillægsbevilling og 5% midler
Veerst MR fremsender revideret projekt omkring ny stibelægning på Veerst Kirkegård til en udgift på kr.
852.708,- inkl. moms samt udgift til landskabsarkitekt kr. 163.956,25 i alt kr. 1.016.664,25.
På grund af tidligere afslag fra de kirkelige myndigheder på projektet, er det nye projekt inkl.
udgift til arkitekt kr. 484.164,25,- dyrere end det oprindelige. MR er på budget 2022 tildelt kr.
532.500,- til formålet. MR har tidligere fået godkendt en 5% ansøgning kr. 163.956,25 til landskabsarkitekt, beløbet er ikke
udbetalt til kirkekassen. MR har den 19/6-23 fremsendt en opgørelse over afholdte udgifter til
landskabsarkitekten. I samme ansøgning ansøger MR om, at konvertere et opsparet beløb til ommuring og
kalkning, kr. 59.263,49 til projektet, manglende finansiering herefter er kr. 424.900,71. Dog har
kirkekassen allerede afholdt kr. 57.768,25 via egne driftsmidler.
Indstilling:
Projektet sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse. Udgifter til landskabsarkitekten, der er
afholdt via driftsmidler, udgiftsføres på anlægsprojektet og tilføres menighedsrådets frie
midler ved resultatdisponering. Ansøgning om omkonvertering af kr. 59.263,49 fra
ommuring og kalkning til stibelægning godkendes.
Restfinansiering kr. 424.900,71 finansiseres??
Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at undersøge muligheden for en billigere form for
belægning, således at udgiften kan nedbringes væsentligt.
15 - Henvendelse fra MR i Varde Provsti omkring samarbejde om fælles bygningskonsulent
Menighedsråd i Varde Provsti har rettet henvendelse omkring et evt. samarbejde om fælles
bygningskonsulnet mellem Varde og Malt Provstier. Provstiudvalget deltog i møde den 21. juni med en
arbejdsgruppe i Varde Provsti.
Provstiudvalget er positive indstillet overfor henvendelsen omkring en fælles bygningskonsulent
og vil medtage punktet på budgetsamrådet den 6/9-23. Udover Karen Vendler vil vi gerne have provsten i Varde Provsti med til budgetsamrådet.
16 - Ribe Stift - Til alle menighedsråd vedr. ladestandere
Vi forventer at skulle afsætte ca. kr. 80.000,- pr. ladestandere.
Indstilling:
Der afsættes kr. 2. mio. i reserven øremærket til ladestandere. Beløbet bevirker, at budgetsamrådet
skal træffe beslutning om en forhøjelse af reserven over 5%.
Der blev godkendt, at der afsættes kr. 2. mio. i reserven øremærket til ladestandere. Beløbet
bevirker, at budgetsamrådet skal træffe beslutning om en forhøjelse af reserven over 5%.
17 - Opgørelse reserven (5%) budget 2024
Forslag til indstilling til budgetsamrådet. Skal til rettes når den endelige ligning udmeldes.
Forslaget tilrettes, når den endelige ligning for 2024 foreligger.

18 - Budget 2024 - Alle kirkekasser

Behandling af de indkomne budgetbidrag for allekirkekasser. Endelig fastsættelse af budgetter på
mødet den 9. august 2023.
Frist for MR til at indsende budgetbidrag for 2024 er den 30. juni. Vi mangler Askov og Føvling, opdateret
oversigt eftersendes, når de foreligger.

1. behandling af de indkomne budgetbidrag for kirkekasserne for 2024 blev gennemgået.
Færdigbehandles på provstiudvalgsmødet den 9. august 2023.
19 - Forberedelse af budgetsamråd den 6. september 2023
Ønskes budgetprocessen ændret i 2024/2025 m.h.t. frister?
Ingen bemærkninger.
20 - Eventuelt  

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370