Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 8. november 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 8. november 2023 Malt Provsti - d. 08-11-2023 kl. 10:00 til 12:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen, Mira Bang Pedersen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
- Information fra Folkekirkens It til kirkegårde vedr. licenser for brug af Kirkenettet, herunder GIAS
- Sognets indsamlingsliste for 2024 er klar
- Efteruddannelse: folkekirkens møde med åndelige søgende
- Ophævelse af instruks om energibesparelse
- Cybersikkerhedsmåned og opmærksomhedspunkter
- Fakturering af TDC datalinjer via Folkekirkens IT
- Cybersikkerhedsmåneden - Adfærdskodeks
Taget til efterretning.
3 - Askov MR - synsudskrift for Askov Kirke og Kirkegård
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
4 - Askov MR - ansøgning om midler til beskæring af træer bevilliget på budget 2024
Askov MR søger om kr. 35.000,- der oprindelig er en del af en bevilling på budget 2024 til anlægsarbejder
ved Askov Præstegård. MR har set det nødvendigt at få beskåret nogle træer allerede nu.
Der blev godkendt, at Askov MR kan låne kr. 35.000,-
af reserven i indeværende år og tilbagebetale
beløbet medio 2024 når kirkekassen har modtaget
ligningsmidlerne.
5 - Askov MR - ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med præsteskifte i 2022
Askov MR søger om yderligere dækning af udgifter kr. 75.000,- i forbindelse med præsteskifte medio
2022. Regnskabet for 2022 udviste et underskud på kr. 153.500,-. Der er endnu heller ikke opgjort
regnskab i forbindelse med installation af fjernvarme, men det forventes at kirkekassen også vil få et underskud på den konto.
Det blev godkendt, at der udbetales kr. 75.000,- fra
reserven til dækning af ikke budgetterede udgifter i
forbindelse med præsteskifte i 2022.
6 - Holsted og Sankt Peders MR - istandsættelse af Holsted Præstegård
Dette punkt skal ses i sammenhæng med punkt 7, men er 2 forskellige sager i systemet, derfor hver sit
punkt.
Provstiudvalget har stor forståelse for menighedsrådets beslutning.
Provstiudvalget har to løsningsforslag:
1. Den eksisterende præstegård istandsættes for max. kr. 2.500.000,00. Provstiudvalget kan ikke
forsvare et større beløb til istandsættelse. Begrundelsen for beløbsfastsættelsen er, at de
fremtidige vedligeholdelsesudgifter på præstegården vil være de samme, uanset hvilket beløb
præstegården istandsættes for nu. Vi anbefaler, at en håndværker står for den samlede istandsættelse
efter rådgivning fra Torben Hagen. I kan vælge 3 håndværkere til at afgive et samlet tilbud
på istandsættelse. Det endelige istandsættelsesprojekt indsendes til provstiudvalgets
godkendelse.
2. Det oprindelige forslag om at bygge ny præstegård og bruge den nuværende præstegård til Sognehus.
Med hensyn til haveanlæg og parkeringsplads søges særskilt.
Ansøgning om nedrivning af Holsted Præstegård annulleres.
Provstiudvalget er meget åbne for en drøftelse af afgørelsen.

7 - Holsted Præstegård - status

Sammenhæng med punkt 6.

Se punkt 6.
8 - Jels MR - referat fra konsulentrundebesøg i efterår 2023 på Jels Kirkegård Taget til efterretning.
9 - Jels MR - synsudskrift for Jels Kirke og Kirkegård 2023
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
10 - Læborg MR - ansøgning om midler til dækning af vandskader på kirkegården
(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 12. oktober 2023 Malt Provsti')
Læborg MR søger om kr. 85.000,- til dækning af udgift til etablering af ny stibelægning i afd. F på
Læborg Kirkegård. Der er store problemer med skyldrender.
MR har fremsendt svar på vores spørgsmål.
Det blev godkendt, at bevillige kr. 85.000,- af reserven til etablering af ny stibelægning i henhold
til ansøgte på Læborg Kirkegård.
11 - Rødding MR - godkendt projekt omkring kalkning af ydermure på Rødding Kirke
Efter at have fået afslag på tidligere indsendte projekter, har Rødding MR nu fremsendt et
opdateret projekt vedr. kalkning af udvendige mure på Rødding Kirke.
Udgiften finansieres, som tidligere oplyst, af menighedsrådets frie midler, det bevirker dog, at der
højst sandsynligt ikke er midler til reparation af kirkens spir.
Sagen er sendt til de kirkelige myndigheders godkendelse den 11. oktober 2023 og endelig
godkendelse er modtaget den 16. oktober 2023.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
12 - Skrave MR - byggemødereferat af 20. oktober 2023
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efteretning.
13 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 Godkendt.
14 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 Godkendt.
15 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 Godkendt.
16 - Vejen MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 Godkendt med bemærkning om, at det budgetmæssige underskud skal finansieres via frie
midler samt besparelser på driften i 2023.
17 - Menighedsrådenes tilbagemelding vedr. et evt. samarbejde om fælles bygningskonsulent Vi har modtaget 22 ud af 23 mulige tilbagemeldinger.
11 MR er positive og 11 MR er ikke interesseret i forslaget om en fælles bygningskonsulent. 1 MR har
ikke svaret.
Provstiudvalget besluttede på den baggrund, at melde tilbage til Varde Provsti at vi for nuværende
ikke har tilstrækkelig mandat til at indgå i et samarbejde omkring en fælles bygningskonsulent.
18 - Fastsættelse af budgetproces i 2024 og frem Det blev besluttet, at vi fortsætter med nuværende budgetproces.
19 - Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2023 for provstiudvalgskassen Godkendt.

20 - Ribe Stift Svarbrev til Malt PU - godkendt kvartalsrapport pr. 30-06-2023

Indstilling:
Tages til efterretning.

Taget til efteretning.
21 - Ribe Stift Til Region Syddanmark, Ribe Stifts høringssvar til råstofansøgning på matr.nr. 12a
Veerst By, Veerst i Vejen Kommune
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
22 - DEAS - driftsregnskab 2022/2023
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
23- Eventuelt
Fastsættelse af mødedatoer 1. halvår 2024 herunder også formands- og budgetmøde (inkl. revisor).
Fastsættelse af mødedatoer 1. halvår 2024 herunder også formands- og budgetmøde (inkl. revisor).
Datoforslag:
Tirsdag, den 30. januar 2024, kl. 10
Torsdag, den 22. februar 2024, kl. 10.30
Tirsdag, den 19. marts 2024, kl. 12
Formands- og budgetmøde med deltagelse af revisor, tirsdag, den 9. april 2024, kl. 17?
Tirsdag, den 30. april 2024, kl. 10
Tirsdag, den 28. maj 2024, kl. 10
Onsdag, den 12. juni 2024, kl. 10 (1. behandling af budget 2025)

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk