Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 9. august 2023

 

Dagsorden Malt Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 9. august 2023 Malt Provsti - d. 09-08-2023 kl. 10:00 til 12:00.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Gudstjeneste søndag den 31. december 2023.
- Projektlederkursus
- Sydjysk Prædikenfestival 2023
- Ny vejledning om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.
- Offentliggørelse af de endelige Natura 2000-planer og kort orientering om den videre proces
- Ny undersøgelse af folkekirkens psykosociale arbejdsmiljø står for døren
- Nyt om ansættelser
- Justering af budgetskema for folkekirkens lokale kasser inden aflevering af endeligt budget 2024
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
- Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud for 2024
- To af Danmarks smukkeste kirker er i Ribe Stift
- Virtuelt introkursus for nyansatte i folkekirken
Taget til efterretning.
Punkt 3 udgår og behandles på møde den 22/8-23  
4 - Brørup MR - lejekontrakt for udlejning af præstegården Østergade 29A, 6650 Brørup
Midlertidig udlejning af præstegården i Brørup.
Godkendt.
5 - Bække MR - Afgørelse vedr. udskiftning af nedbrudte bjælkeender på Bække Kirkes tag
Endvidere vedhæftet skrivelse om status på arkitektens ansvarsskrivelse.
Taget til efterretning.
6 - Holsted og Sankt Peders MR - Afventer tilbud på istandsættelse af Holsted Præstegård
Bilag eftersendes hvis de modtages inden den 9/8.
Punktet udgik, da vi ikke har modtaget materiale.
7 - Jels MR - Afgørelse vedr. udskiftning af belysning ved kirkegårdsstier og ved parkeringsplads ved Jels Kirke Taget til efterretning.
8 - Lintrup-Hjerting MR - Afgørelse vedr. forprojekt til udskiftning af varmeanlægget samt istandsættelse af Lintrup Kirke
I forbindelse med budgetbehandling for 2024 har provstiudvalget tilkendegivet, at udskiftning af
varmeanlægget har 1. prioritet.
Menighedsrådet anmoder om en drøftelse med provstiudvalget samt en besigtigelse af Lintrup Kirke.
Se invitation af 30. juli 2023.
Besigtigelse og drøftelse torsdag, den 14. september
2023, kl. 13.00 ved Lintrup Kirke.
9 - Malt MR - Afgørelse vedr. renovering af orglet i Malt Kirke Taget til efterretning.
10 - Rødding MR - Afgørelse vedr. istandsættelse af tagrytter og tag på Rødding Kirke Taget til efterretning.
11 - Skrave MR - Fredningsnævnet, FN-SJN-07-2023 udtalelse vedr. materialeplads og toiletbygning
Fredningsnævnet indstiller til Kirkeministeriet, at projektet godkendes.
Kirkeministeriet har ved brev af 7. august 2023
fremsendt godkendelse.
Taget til efterretning.
12 - Skrave MR - nyt budgetoverslag efter licitation vedr. materialeplads og toiletbygning
Skrave MR har fremsendt budgetoverslag efter endt licitation vedr. projektet omkring ny materialeplads
og toiletbygning.
På budget 2022 er kirkekassen tildelt 720.000,- i 2023 kr. 433.484,- og rest beløbet op til kr.
1.325.000,- finansieres af menighedsrådets frie midler.
Det indsendte budgetoverslag viser en yderligere overskridelse på kr. 331.898,38 i forhold til det
oprindelig godkendte beløb.
Vi afventer en ansøgning fra MR på en mérbevilling.
Når ansøgning foreligger tildeles beløbet fra reserven.
13 - Vejen MR - Afgørelse vedr. opførelse af ny redskabsbygning på Vejen Kirkegård Taget til efterretning.
14 - Vejen MR - Ribe Stifts bemærkninger til udkast til rådgiveraftalen Taget til efterretning.
15 - Åstrup MR - Afventer tilbud på istandsættelse af Åstrup Præstegård
Bilag eftersendes hvis de modtages inden den 9/8.
Istandsættelse af præstegården beløber sig til kr. 1.089.450,-. Finansieres ved bevilling fra reserven.
Præstegården skal stå klar til indflytning den 1. januar 2024.
Provst og præstegårdsudvalg afholder et møde med den valgte håndværker inden byggeriets opstart.
16 - Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2023 for provstiudvalgskassen
Kvartalsrapporten udviser et budgetmæssig underskud på kr. 76.635,50 imod et budgetteret
underskud på kr. 161.154,-, så reelt et budgetmæssig overskud på kr. 84.518,50. Forklaring i bilag.
Godkendt.
17 - Budget 2024 - alle kirkekasser Besigtigelse ved Sønder Hygum Kirke torsdag, den 14. september 2023, kl. 14.30.
Drøftelse med Rødding MR omkring den generelle personalenormering torsdag, den 14. september 2023, kl. 16.00. Opfordrer MR til at invitere personalekonsulenten.
18 - Årsmøde 2023 -Provstisekretærforeningen Godkendt.
19 - Fra KM Til Fyens Stift vedr. etablering af folkekirkeligt kirkerum på Nyt Odense Universitetshospital Udbetales fra reserven, når det er aktuelt.
20 - Regnskabserklæring regnskab 2022
Regnskabserklæring underskrives.
Regnskabserklæring godkendt og underskrevet.
21 - Svarbrev til Malt PU, godkendt kvartalsrapport pr. 31/3-2023 Taget til efterretning.
22 - Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 337 og kommuneplantillæg nr. 11, Kommuneplan 2021 - 2033 for solenergianlæg syd for Glejbjerg Taget til efterretning.
23 - Invitation til samarbejde om ny folkekirkelig indsats blandt ukrainere og andre migrantgrupper Provsten tager kontakt til Jens Andersen fra bestyrelsen.
24 - DEAS - huslejeregulering pr. 1. september 2023
Huslejestigning pr. 1. september 2023 kr. 634,25 pr. kvartal.
Taget til efterretning.
25 - Eventuelt
Ny dato til PU mødet i december 2023
PU mødet den 5. september 2023 aflyses.
PU mødet 13. december 2023 flyttes til den 14. december 2023, kl. 15.00.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk