Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 19. marts 2024

 

Dagsorden
Malt Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 19. marts 2024 Malt Provsti - d. 19-03-2024 kl. 12:00 til 14:30.

Mødepunkt Referat
1 - Peter S. Jensen, Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Peter Sode Jensen kommer kl. 12 og fortæller om rapport fra Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, Ribe Stift.
Peter Sode Jensen fremlagde tallene fra rapporten omkring migrant- og mellemkirkeligt arbejde.
Generelt drøftelse omkring emnet og anbefalinger tiltiltag. At præster og menighedsråd bliver gjort
opmærksomme på rapporten. Èn person fra Malt Provsti i mellemkirkeligt stiftsudvalg.
2 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
3 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Nyt cirkulære om seniorbonus og seniordage pr. 1. januar 2024
- Her er de nye cirkulærer til menighedsrådsvalget 2024
- Indsatser 2023 - Læs årsrapporten for Folkekirkens Grønne Omstilling
- Arbejdsmiljøkurser forår 2024
- Brugerundersøgelse - Hjælp os med at gøre Folkekirkens IntraNet endnu bedre
- Endelig lukning af DAP
- Nyt på FIN: Tema om menighedsrådsvalg
- By-, Land- og Kirkeministeriet får nyt logo og opdateret designlinje
- Kirkemusikskolerne forlænger ansøgningsfristen til den 15. marts
- Præsenterer Ribe Stifts Film og Podcast team
- Reminder - GIAS kurser den 22. og 23. maj 2024
- Klima-, varme- og energikonsulent sygemeldt
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
- Menighedsrådsvalg - Landsforeningen hjælper dig hele vejen
- Pressemeddelelse: Nye initiativer til et godt arbejdsmiljø
Taget til efterretning.
4 - Andst MR - Høringsbrev og svar Vejen Kommune vedr. Solceller ved Andst/Horskær - Debatoplæg Taget til efteretning.
5 - Askov MR - Henvendelse omkring udvikling i sognebørn og kapacitetsudfordringer i Askov sogn
Askov menighedsråd ønsker en drøftelse med provstiudvalget omkring kapacitetsudfordringer i
Askov.
Mødedato fastsættes.
Tirsdag den 28. maj 2024, kl. 10 i Askov Konfirmandhus.
6 - Bække MR - Afgørelse vedr. udbedring af rørskade i tårnets gulv, Bække Kirke Taget til efterretning.
7 - Holsted og Sankt Peders MR - Finansiering af istandsættelse af Holsted præstegård
Som opfølgning på provstiudvalgets afgørelse af 5. januar 2024 besluttes det, at den godkendte udgift
kr. 1.949.645,00 til istandsættelse af Holsted Præstegård plus evt. udgift til hulmursisolering
finansieres af opsparing til anlæg til renovering af sognegård/præstegård kr. 1.000.000,00 tildelt
kirkekassen på budget 2023 og det resterende beløb 949.645,00 plus evt. hulmursisolering søges dækket
af reserven.
Det blev godkendt, at finansiering vedr. istandsættelse af Holsted Præstegård sker ved
forbrug af opsparing til formålet med kr. 1.000.000,- og restbeløbet kr. 946.645,- plus evt.
hulmursisolering søges dækket af reserven.
8 - Holsted og Sankt Peders MR - Ansøgning vedr. udenomsarealer ved Holsted kirke og præstegård
Holsted og Sankt Peders MR søger om tilladelse til at gå igang med projekt omkring præstegårdshaven og
p-plads ved Holsted Kirke. De vil entrere med Landskabsarkitekt Signe Moss.
P.t. ingen budget overslag.
Det blev besluttet, at mødes med menighedsrådet i Holsted tirsdag, den 30. april 2024, kl. 8.00 for at
besigtige forholdene.
9 - Holsted og Sankt Peders MR - Revideret projekt vedr. P - plads ved Sankt Peders Kirke
Holsted og Sankt Peders MR har indsendt revideret projekt vedr. etablering af P-plads ved Sankt Peders
Kirke. Udgiften kr. 367.631,25 er på tidligere PU møde godkendt finansieret af opsparing til anlæg.
Taget til efterretning og indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
10 - Hovborg MR - Ansøgning om midler fra reserven til nyt låsesystem og jordkasse
Hovborg MR søger om bevilling kr. 41.905,75 fra reserven til dækning af udgifter til ny jordkasse og
nyt låsesystem. Kirkekassens frie midler pr. 31.12.2023 udgør kr. 105.000,00.
Godkendt ansøgning med bemærkning om, at jordkassen anbefales udskiftet med køreplader i
fiber til en lavere pris. Kopi af fakturarer indsendes for godtgørelse fra reserven.
11 - Lindknud MR - Strategiplan for Lindknud Kirkegård
Strategiplan for Lindknud Kirkegård sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.
Såfremt udtalelse foreligger til mødet behandles sagen, modsat udsættes punktet.
Punktet udsat til næste møde.
12 - Lintrup-Hjerting MR - Ansøgning om tillægsbevilling til anlæg
Provstiudvalget har tidligere bevilliget kr. 125.000,00 af reserven til arkitekthonorar. Der henstår en
restsaldo på kr. 28.509,37. Lintrup-Hjerting MR søger om dækning af udgift fra
2022 på kr. 28.122,01 vedr. varmerapport udarbejdet af OBH gruppen. Beløbet søges dæket af
restsaldoen ovenfor.
Godkendt dækning af udgift kr. 28.122,01 fra 2022 vedr. varmerapport. Udgiften dækkes af den
resterende bevilling til arkitekthonorar.
13 - Skrave MR - Ny toiletbygning og materialeoplagsplads, afleveringsprotokol Taget til efterretning.
14 - Vejen MR - Ansøgning om midler fra reserven til gulvbehandling i Vejen Kirke
Vejen MR søger om kr. 61.684,38 til behandling/forsegling af gulv i kirken. Se
begrundelse. Menighedsrådet forventer ikke at have frie midler til
at dække udgiften. Regnskab 2023 foreligger ikke pr. 12/3-24.
Ansøgning godkendt.
15 - Fastsættelse af foreløbig driftsramme for budget 2025
Udmelding af den foreløbige driftsramme til budget 2025 foreslåes, at være idenstisk med den endelige
udmelding for budget 2024 fratrukket éngangsbevillinger.
Godkendt.
16 - Placering og forrentning af midler
Det foreslås, at vi laver et aftaleindlån i Sydbank og binder en del af reserven i 30-89 dage. Dog først når
vi har tilstrækkelig midler på kontoen. Vi bevarer en del af reserven på en konto i Sydjysk Sparekasse,
som vi kan udbetale fra.
Godkendt.
17 - Udkast til skabelon til ansøgning af reserven
Skabelonen bruges ved ansøgning om midler fra reserven. På den måde er vi sikret, at vi får alle
oplysninger med i første omgang.
Skabelon til ansøgning af reserven blev godkendt og lægges på vores hjemmeside og sendes ud til alle
menighedsrådspostkasser. Ved Provstiudvalgets behandling af ansøgningen tages hensyn til
kirkekassens likviditet.
18 - Teams møde med Poul Klenz Larsen aflyst
Se materiale.
Jens Chr. Andersen har taget kontakt til Energitjenesten, Carsten Vejgaard. Carsten Vejgaard
inviteres til PU mødet den 28. maj 2024, kl. 13.30. Jens Chr. sørger for at invitere ham.

19 - Eventuelt

Status kirke-kulturmedarbejder Frøs Pastorat.
Forespørgsel om fælles annoncering til MR valg.
Henvendelse fra Vejen MR omkring radiospots i.f.m. valg til MR.

PU bevilliger ikke midler til uddannnelse, det er sognene i Frøs Pastorats ansvar. Vi afventer en
ansættelse og oplysning om den endelige lønindplacering. Ansøgning indsendes.
Ingen fælles annoncering i.f.m. orienteringsmøde.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370