Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 25. juni 2020

 

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind,

Jacob Bjorholm, Peter Ole Finnemann Viuff

Conny Callesen deltog fra kl. 16.10.

Jacob Bjorholm deltog indtil kl. 14.10.

Margrethe Wind deltog indtil kl. 17.55.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Krav om elektronisk fakturering fra øvrige EU-lande

efter EU udbud

- Den Statslige Kompetencefond

- Udmelding af pris- og lønindeks for 2021

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden juni 2021

- Bispevalg i Helsingør Stift 2020

- Kursus: Børnekonfirmandundervisning & salmesang

med børn

- Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2021

- Fremrykket udbetaling af lønmodtagernes

feriemidler har ikke betydning for

menighedsrådenes budgetter

Biskoppen og Stiftskontorchefen deltager i PU mødet den 6. august, kl. 18.

Taget til efterretning.

2 - Brørup MR - klage vedr vedligeholdelse af

kirkegården ved Johanneskirken

PU besigtiger Kirkegården ved Johanneskirken den 6.

august 2020, kl. 15.30.

3 - Bække MR - synsudskrifter for Bække Kirke,

Kirkegård og Præstegård

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

4 - Folding MR - ansøgning om opførelse af

mandskabsbygning, varme i kirken, materialeplads

m.m.

Folding MR søger om tilladelse til opførelse af ny

mandskabsbygning, nedrivning af eksisterende

mandskabsbygning, genopretning af gravhøj, nyt

varmeanlæg i kirken og nye materialebåse.

Pris kr. 5.863.896,- inkl. moms - plus omkostninger til

evt. inventar og flytteomkostninger.

Det blev besluttet, at få en udtalelse fra Den kgl. bygningsinspektør.

5 - Føvling MR - ansøgning om tillægsbevilling vedr.

byggeri af mandskabshus

Føvling MR søger om kr. 105.097,57 i ekstra

bevilling til finansiering af mérudgifter i forbindelse

med opførelse af mandskabsbygningen.

Indstilling:

Bevilliges på budget 2021?

Det blev besluttet, at underskuddet finansieres afmenighedsrådets frie midler, som det allerede er sket.

6 - Sønder Hygum MR - nye kirkegårdsvedtægter

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

7 - Lintrup-Hjerting MR - vedr. klokkeringning og

fremtidig brug af Hjerting Kirke

Provstiudvalget besigtigede Hjerting Kirke den 3. juni

2020.

Indstilling:

Provstiudvalget ser positivt på menighedsrådets

ønske om en ny klokke, så klokkeringning kan

genoptages i Hjerting Kirke samt en evt. nyindretning

af kirkerummet.

Menighedsrådet har oplyst, at de forventer, at alle

arbejder kan finansieres via fondsmidler.

Margrethe Wind deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Provstiudvalget ser positivt på menighedsrådets ønske om en ny klokke, så klokkeringning kan genoptages i Hjerting Kirke samt en evt. nyindretning

af kirkerummet. Menighedsrådet har oplyst, at de forventer, at alle arbejder kan finansieres via fondsmidler.

8 - Lindknud MR - synsudskrift Lindknud kirke og

kirkegård - 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

9 - Holsted MR - ansøgning om midler til renovering

af klokkestablen på Holsted Kirkegård - budget 2021

Holsted og Sankt Peders MR ønsker, at renovere

klokkestablen på Holsted Kirkegård, skønnet udgift

kr. 420.000,- - 450.000,- inkl. moms. Notat behandlet

på PU mødet den 4. marts 2020.

Menighedsrådet søger om midler til istandsættelsen.

Indstilling:

Bevilliges på budget 2021?

Provstiudvalget ønsker at besigtige Holsted Kirkegård. Se punkt 10.

10 - Holsted MR - anmodning om møde med PU

Holsted - Sankt Peders MR ønsker møde med PU

omkring adgangsforhold ved Sankt Peders kirke.

Provstiudvalget kan mødes med MR den 6. august 2020, kl. 14.00 ved Sankt Peders Kirke og efterfølgende Holsted Kirkegård.

PU ønsker deltagelse af arkitekt Kuno Meilby, MR bedes foranledige dette. Se punkt 9.

11 - Holsted MR - synsrapporter for 2020

Synsudskrifter for Holsted Kirke, Kirkegård og

graverkontor, Sankt Peders Kirke og Kirkegård,

Sognegården og Holsted Præstegård.

Af større mangler nævnes materiale og maskinhus

ved Holsted Kirke, zinkinddækning på Holsted Kirke,

renovering af klokkestabel, vandindtrængen ved

taget på kirketårnet på Sankt Peders Kirke, asfaltvej

mellem graverkontor og døgnkiosk, dårlige fuger i

sydvestgavl på Sognegården, Sognegårdens facade

mod nordvest har mange muldrede mursten,

flisegang og dræn ved hovedøren i præstegården, se

punkt 15 i synsrapporten for præstegården.

Punktet udsat til behandling på PU mødet den 6. august 2020.

12 - Jels MR - skibets sydmur og sydvestgavl på Jels

Kirke

Provstiudvalget besigtigede Jels Kirke onsdag den 3.

juni 2020. Årsagen var fugtproblemer i sydmuren.

Oplægget var en omfugning af hele kirkeskibes

udvendige sydmur.

Konklusionen blev, at menighedsrådet skal starte

med, at få tætnet omkring vinduerne.

Provst og provstisekretær deltager i byggemøde den 30/6-20.

13 - Lintrup-Hjerting MR - Fredningssag FN-SJN-60-

2019 graverbygning og materialegård ved Lintrup

Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Margrethe Wind deltog ikke i beslutningen.

Taget til efterretning.

14 - Lintrup-Hjerting MR - udviklingsplan for Lintrup

Kirkegård

Lintrup-Hjerting MR har fremsendt ny udviklingsplan

for Lintrup Kirkegård. Udviklingsplanen har været

sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten i

Haderslev Stift, Anne Skaarup.

Anne Skaarup anbefaler, at godkende og planlægge

ud fra planens grundlæggende princip, luk

områderne ned mod nord og øst, men bevar

eksisterende gravsteder længst muligt. Planens

øvrige forslag mener hun, er yderst vanskelige at

gennemføre i en løbende omlægningsproces og kan

derfor ikke anbefale, at denne del af

udviklingsplanen gennemføres.

Margrethe Wind deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Provstiudvalget ønsker menighedsrådets kommentarer til kirkegårdskonsulent Anne Skaarup´s udtalelse.

15 - Malt MR - ansøgning om fældning af 2 træer på

Malt Kirkegård

Provstiudvalget besigtigede Malt Kirkegård onsdag

den 3. juni 2020 i forbindelse med MR ansøgning om

fældning af 2 træer nær norddiget.

Kirkegårdskonsulenten kan ikke anbefale træerne

fældet.

Provstiudvalget besluttede, at følge kirkegårdskonsulentens udtalelse i henhold til de grunde, der nævnes.

Det anbefales, at kirkekassen løbende afsætter penge til vedligeholdelse.

16 - Skrave MR - notat genopretning af syddiget,

østdiget er med held genoprettet med en

rendegraver

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

17 - Vejen MR - ansøgning om indvendig renovering

af Vejen Kirke samt nyt orgel

Vejen MR har fremsendt detailprojekt vedr.

indvendig renovering af Vejen Kirke samt nyt orgel.

Pris kr. 10.740.450 inkl. moms.

Kirkekassen er tidligere tildelt kr. 6.000.000,- i

anlægsmidler og har kr. 2.170.242,- i frie midler.

Rest lånebehov ca. kr. 2.900.000,-

Marianne Borg deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Provstiudvalget besluttede, at godkende et yderligere lånebehov på kr. 2.900.000,-

18 - Vejen MR - vedr. tilføjelse i kirkegårdsvedtægt

omkring fjernelse af blomster i forbindelse med

askespredning

Vejen MR har fremsendt forslag til afsnit

i kirkegårdsvedtægten vedr. formulering omkring

fjernelse af blomster fra kirken ved askespredning.

De opfordrer til fælles retningslinjer i provstiet.

" I forbindelse med en bisættelse, hvor asken

efterfølgende skal spredes ud over havet, er det de

efterladtes opgave at fjerne blomster og kranse fra

kirken. Kirken tilbyder at gøre det på hverdage mod

en timebetaling på den til enhver tid gældende

timepris jf. takstbladet og på lørdage gældende

timepris x 3.

Marianne Borg deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Vejen menighedsråd opfordres til, at få teksten indarbejdet i vedtægten for brug af kirken.

Provstiudvalget er stadig i overvejelse om der skal være fælles retningslinjer i provstiet omkring dette.

19 - Åstrup MR - ansøgning om ændringer på Åstrup

Kirkegård

Åstrup MR søger om at foretage ændringer på

Åstrup Kirkegård.

Forslag er sendt til udtalelse hos

kirkegårdskonsulenten.

Punktet udsat, da kirkegårdskonsulentens udtalelse endnu ikke foreligger.

20 - Åstrup MR - principgodkendelse af ansøgning

om tilladelse til renovering af yderdør

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

21 - Budget 2021 for alle kirkekasser

Gennemgang af budgetter for alle kirkekasser. Nyt oplæg til PU mødet den 6. august 2020.

 

22 - Andst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

23 - Askov MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

24 - Brørup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

25 - Bække MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

26 - Folding MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

27 - Føvling MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

28 - Gesten MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

29 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal

2020

Godkendt.

30 - Holsted MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

31 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 1.

kvartal 2020

Godkendt.

32 - Jels MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

33 - Lindknud MR - kvittering for kvartalsrapport for

1. kvartal 2020

Godkendt.

34 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 1.

kvartal 2020

Godkendt.

35 - Læborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

36 - Malt MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

37 - Rødding MR - kvartalsrapport for 1. kvartal

2020

Godkendt.

38 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal

2020

Godkendt.

39 - Skrave MR - kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Godkendt.

40 - Stenderup MR - kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Godkendt.

41 - Veerst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

42 - Vejen MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2020

Godkendt.

43 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 1. kvartal

2020

Godkendt.

44 - Åstrup MR - kvartalsrapporten for 1. kvartal

2020

Godkendt.

45 - Malt Provstiudvalg godkendt kvartalsrapport

pr. 31/3-2020

Taget til efterretning.

46 - DEAS - huslejestigning og varmeafregning

Taget til efterretning.

47 - Eventuelt

Dato til møde med nye MR i foråret 2021 (minus de

2 sidste uger i januar).

Torsdag, den 4. februar 2021, kl. 19-21 på Askov Højskole.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370