Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 6. februar 2020

 
Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Skolens Kirkegang til jul - en kompliceret evergreen

- Automatisk beregning af befordringsbidrag ja eller

nej? Angiv i felt 11 i eIndkomst

- Hvordan ledes og styres arbejdet med it i

Kirkeministeriet og folkekirken?

- Projektlederkursus 28.-30. april 2020

- Fotos af Lucia-optog

- Folkekirkens Kirkemusikskoler åbner 6. januar for

tilmelding til optagelsesprøver

- Kontoplaner 2020 til folkekirkens lokale kasser

- It-system til Forsikringsenheden tages ikke i brug

- Obligatorisk introkursus for nyansatte

- Anmodning om begravelse eller ligbrænding

- Valgvejledning til menighedsrådsvalget 2020

- GIAS - Nyhedsbrev om brugsret til gravsteder og

skabeloner til afgørelser

- Hassagers Legat opløses ved uddeling primo 2020

- Vigtig information vedr. ansøgning til Den Statslige

Kompetencefond

- Nyhedsbrev Forsikringsenheden - januar 2020

- Lønmodtagernes Feriemidler - udskrift pr. 31.

december 2019 i dataarkivet - til brug for regnskab

2019

PWC har meddelt, at der er udført

beholdningseftersyn for samtlige kirkekasser i

provstiet.

PWC Skjern, som Malt Provsti har været under er

blevet solgt til en privat revisor og det betyder, at vi

fremover betjenes af PWC Esbjerg.

Biskoppen og Stiftskontorchefen deltager i

provstiudvalgsmødet den 14. maj 2020.

Henvendelse fra kirke.dk omkring abonnement,

årsabonnement kr. 4.475,- for op til 4 brugere.

Tilbud på Ipads fra 2 leverandører. Billigste tilbud af

2 blev valgt.

Peter orienterede om børne- og ungepræsten, at der

nu er sammensat en gruppe af præster m.fl. til

opførelse af Jesus på Slottet.

Peter har haft kontakt til Vejen Gymnasium med

henblik på brug af børne- og ungepræsten. Eva er sat

i kontakt med Vejen Gymnasium på et fremtidigt

samarbejde.

 

Taget til efterretning.

2 - Andst MR - synsudskrift for Andst kirkegård 2019

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

3 - Brørup MR - ændrede kirkegårdsvedtægter for

Johanneskirken og Brørup gl. kirke

Johanneskirken: ændring i § 28 & 29 samt tilføjet

bestemmelse omkring brug af kapellet.

Brørup gl. kirkegård: ændring i § 28 & 29.

Indstilling:

Godkendes

Kirkegårdsvedtægten for Brørup gl. kirke blev

godkendt.

Kirkegårdsvedtægten for Johanneskirken og afsnittet

omkring brug af kapellet undersøges nærmere i Ribe

Stift og behandles på næste PU møde.

4 - Brørup MR - godkendelse af etablering af Taget til efterretning.

ændrede adgangsforhold til Johanneskirken

Indstilling:

Tages til efterretning.

Provstiudvalget afventer menighedsrådets forslag til

finansiering.

Provstiudvalget afventer menighedsrådets forslag til

finansiering.

6 - Folding MR - ansøgning om ændringer på Folding

Kirkegård

Folding menighedsråd ansøger om, at anlægge et

område på ca. 45 kvm. med mulighed for udvidelse

på ca. 35 kvm.

Arealet ønskes anlagt med brosten og beplantning.

Indstilling:

Provstiudvalget besigtiger i anden anledning Folding

Kirkegård forud for PU mødet.

Menighedsrådets ønske om ændringer på Folding

Kirkegård sendes til udtalelse hos

kirkegårdskonsulenten hvorefter PU træffer

afgørelse.

Provstiudvalget besigtigede forholdene d.d. og sagen

sendes til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.

7 - Folding MR - evt. opførelse af nye

mandskabsfaciliteter

Provstiudvalget besigtigede d.d. forholdene.

Provstiudvalget afventer et færdigt skitseprojekt

indeholdende alle punkter samt et samlet

budgetoverslag.

Der er ikke fastsat en tidshorisont for projektets

gennemførelse.

9 - Holsted MR - synsudskrift for Holsted og Skt.

Peders kirkegårde 2019

Holsted kirkegård nævner behov for materialeplads

og maskinhus.

Flere store træer ved parkeringspladsen ønskes

fældet, da de trykker kirkediget. O.b.s. på ansøgning

herom.

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning. For så vidt gælder fældning af træer, skal

der indsendes ansøgning herom til provstiudvalget.

Ønske om materialeplads og maskinhus ser

provstiudvalget som et særskilt anlægsønske ud i

fremtiden.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig

dækning. For så vidt gælder fældning af træer, skal

der indsendes ansøgning herom til provstiudvalget.

Ønske om materialeplads og maskinhus ser

provstiudvalget som et særskilt anlægsønske ud i

fremtiden.

10 - Holsted MR - notat vedr. vindskeder på Holsted

Kirke

Notat fra arkitekt Hans Lund omkring

vedligeholdelsesarbejder på taget på Holsted Kirke.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

12 - Lindknud MR - ændrede kirkegårdsvedtægter

for Lindknud kirkegård

Nye kirkegårdsvedtægter.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

13 - Lintrup-Hjerting MR - Fredningsnævnet vedr.

høring omkring etablering af maskinhuse og

materialeplads

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

14 - Læborg MR - ansøgning om forsøgsperiode

vedr. kapellet

Læborg menighedsråd ansøger om i en prøveperiode

på 1 år, at undlade at bruge kapellet i Læborg, idet

de har en aftale med Vejen kirke om at benytte

kapellet i Vejen.

Såfremt det viser sig, at der, efter

forsøgsperioden, ikke er et behov for et lokal kapel i

Læborg, vil menighedsrådet søge at bruge kapellet til

andre formål, ligesom en modernisering af køkkenet,

der ligger op ad kapellet er på ønskelisten.

Der er også behov for depotplads.

Indstilling:

Forsøgsperioden godkendes. Ved brug af kapellet til

andre formål efter forsøgsperiodens udløb, skal

særskilt ansøgning herom indsendes til

provstiudvalget.

 

Forsøgsperioden godkendt. Ved brug af kapellet til

andre formål efter forsøgsperiodens udløb, skal

særskilt ansøgning herom indsendes til

provstiudvalget.

15 - Malt MR - notat fra Hans Lund vedr.

kirkegårdsdiger ved Malt Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

16 - Åstrup MR - renovering eller udskiftning af

kirkedøren i Åstrup kirke

Sagen er sendt til de kirkelige myndigheders

godkendelse den 18. december 2019 men ved en

fejl, er den desværre ikke ekspederet videre i Stiftet,

så sagen kan først behandles når de nye konsulenter

er udpeget efter april 2020.

Vi afventer menighedsrådets indsendelse af den nye

dørs udseende.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

17 - Åstrup MR - ansøgning om fældning af træer på

Åstrup Kirkegård

Sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten den

28. januar 2020.

Conny Callesen deltog ikke under dette punkt.

Provstiudvalget fulgte kirkegårdskonsulentens

udtalelse og godkendte det ansøgte.

18 - Kostprisberegning 2020

Sidste kostprisberegning var i 2016 og der bør

foretages en ny?

Der igangsættes en ny kostprisberegning.

19 - Eventuelt

Dato for besigtigelse af prøvebelægning på Lindknud

kirkegård.

Dato for møde med provstirevisor omkring

fokuspunkter regnskab 2019.

Dato for besigtigelse af prøvebelægning på Lindknud

kirkegård = torsdag, den 2. april, kl. 15.00.

Dato for møde med provstirevisor omkring

fokuspunkter regnskab 2019 = torsdag, den 2. april

2020, kl. 16.00.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk