Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 29. juni 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 29. juni 2021 - d. 29-06-2021 kl. 12:30 til 14:30

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Bent Karl Nielsen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Conny Callesen, Margrethe Brink Wind

Afbud: Jacob Bjorholm

Dagsordens punkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Kirkemusikskolernes kurser til efteråret 2021.

- Godt nyt for kirkerne: Corona-restriktioner lempes.

- Sådan bruger du Teams til at holde møder.

- Juni nyhedsbrev fra Forsikringsenheden.

- Fejl i fortrykt regnskabspraksis i årsregnskaberne for 2020.

Ansøgning om dobbelt fredningsperiode på Andst Kirkegård er videresendt til Stiftsøvrighedens afgørelse jvf. kirkegårdsvedtægten.

Taget til efterretning.

2 - Askov MR - ansøgning om 5% midler i forbindelse med indbrud i maskinhus ved siden af kirkegården

Der har været indbrud i maskinhuset ved Askov Kirkegård og MR søger derfor om 5% midler til dækning af selvrisiko og udskiftning af en træport til en metal port i håb om, at maskinhuset derved er mere sikret for indbrug i fremtiden.

Indstilling: Såfremt regnskabet for 2020 udviser et driftsoverskud skal udgiften afholdes forholdsmæssigt heraf. I modsat fald ydes en 5% bevilling.

Peter Viuff deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Det blev besluttet, at såfremt regnskabet for 2020 udviser et driftsoverskud, skal udgiften afholdes heraf. I modsat fald ydes en 5% bevilling og menighedsrådet skal søge igen med oplysning om nøjagtigt beløb.

3 - Lintrup-Hjerting og Sdr. Hygum MR - købsaftale vedr. salg af jord til Fog

Købsaftale om salg af jord/læbælte af matr. 299 af Lintrup Ejerlav 6660 Lintrup.

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

4 - Lindknud MR - synsudskrift for Lindknud Kirke og Kirkegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 - Læborg MR - synsudskrift for Læborg Kirke og Kirkegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

6 - Vejen MR - synsudskrift på præstegårde

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsæning af budgetmæssig dækning.

7 - Åstrup MR - etablering af urnegravsteder på Åstrup Kirkegård

Jvf. korrespondance med kirkegårdskonsulenten søger Åstrup MR om tilladelse til etablering af urnegravsteder i afd. 6.

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.
8 - Honorarsatser - Vejledning Vejledningen blev godkendt og udsendes til menighedsrådene.

9 - Budget 2022 - Alle kirkekasser

Vi afventer stadig det foreløbige udskrivningsgrundlag fra Vejen Kommune.

Det foreløbige udskrivningsgrundlag er modtaget den 25. juni 2021. Tallene er tilrettet jvf. beslutning på PU mødet den 9. juni 2021.

Opfølgning fra sidste PU møde. Sidste budgetbehandling på PU mødet den 18. august 2021.

10 - Høring - Kommuneplan 2021-2033 Vejen Kommune

Ribe Stift har sendt kommuneplanen 2021-2033 for Vejen Kommune til udtalelse hos Den kgl. bygningsinspektør.

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

11 - Referater fra forårets konsulentrunde

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

12 - Ny bygningssagkyndig i Malt Provsti

Arkitekt Hans Lund stopper som provstiets bygningssagkyndige nord for Kongeåen pr. 1. august 2021.

Der skal udpeges en ny.

Stillingen som bygningssagkyndig nord for Kongeåen opslås på Jobnet og i Jyske Vestkysten. Forslag til stillingsannonce undersøges ved andre provstier.
13 - Eventuelt MBW tilmeldes generalforsamling i Foreningen for Kirkegårdskultur.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk