Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 24. august 2022

 

Referat den 24. august 2022

Provstiudvalgsmøde den 24. august 2022 - d. 24-08-2022 kl. 09:30 til 13:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Sjælesorgskursus for gravere, kirketjenere og kirkekulturmedarbejdere
- Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. opdatering af bestemmelser om de lokale kasser i lov om folkekirkens økonomi
- Databeskyttelse på dagsordenen hos menighedsrådene
- Forsikringsenheden - sikringsrådgivning - 2
- Forsikringsenheden - Nyhedsbrev juli 2022
- Introkursus for nyansatte i folkekirken - obligatorisk
- Retningslinjer for opsætning af ladestandere
- Folkekirkens digitaliseringskonference 2022
- Projektlederkursus 31. oktober - 2. november 2022
- Facilitatorkursus 21.-23. november 2023
- Viborg Stift søger skarp og dygtig jurist
- Nyt fra GIAS-centret om kurser i efteråret 2022
- Indkaldelse til årsmøde Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe
- Den nye bogføringslov får betydning for menighedsråd og provstiudvalg
- Ny biskop over Roskilde Stift
Vandskade i Bække Kirke, i første omgang i lille toiletrum i tårnet, men det viser sig, at det er mere
omfattende. Undersøgelser pågår.
Taget til efterretning.

3 - Indstilling og opdateret budget 2023 på
Personalekonsulent Linda Hansen

Indstilling:
Provstiudvalgskassens budget opdateres med ændringen.
Godkendes.

Godkendt.

4 - Til provstier i Ribe, Haderslev og Fyens stifter - kopi af den godkendte vedtægt vedr. etablering af
kirkerum på Nyt OUH


Vi er ikke bekendt med tidligere henvendelser og vi
afventer derfor yderligere afklaring.

Taget til efterretning.

5 - Endelig fastsættelse af budget 2023 for alle kirkekasser og provstiudvalgskassen
Kirkekasser:
Andst kr. 1.445.723,00
Askov kr. 3.810.720,00
Brørup kr. 3.929.889,00
Bække kr. 1.741.953,00
Folding kr. 1.794.779,00
Føvling kr. 1.695.357,00
Gesten kr. 1.804.811,00
Holsted og Sankt Peders kr. 4.249.842,00
Hovborg kr. 1.180.081,00
Sønder Hygum kr. 1.316.456,00
Jels kr. 2.911.704,00
Lindknud kr. 1.385.034,00

Lintrup-Hjerting kr. 1.641.738,00
Læborg kr. 1.380.754,00
Malt kr. 887.290,00
Rødding kr. 2.195.628,00
Skodborg kr. 4.004.393,00
Skrave kr. 1.552.904,00
Stenderup kr. 1.034.667,00
Veerst kr. 823.400,00
Vejen kr. 9.215.813,00
Øster Lindet kr. 1.135.808,00
Åstrup kr. 1.762.836,00
Provstiudvalgskassen kr. 1.565.533,00
Stiftsbidrag kr. 285.379,00
5% midler kr. 2.194.574,00
Landskirkeskat kr. 9.542.834,00
I alt kr. 66.489.900,00.

Godkendt,
6 - Bække Sogns Menighedsråd (8934) Afgørelse
vedr. nyt blytag på skibets sydside ved Bække Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
7 - Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd (8927) Afgørelse til ansøgning om etablering af fast
underlag på en parkeringsplads ved Sankt Peder Kirke, Holsted
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
8 - Jels MR - Istandsættelse af malerier igangsættes
Istandsættelse af malerierne er godkendt i projektet vedr. indvendig istandsættelse af Jels Kirke, men
blev udsat på grund af økonomi. Istandsættelsen vil strække sig over 2 regnskabsår.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
9 - Rødding MR - spørgsmål til bortforpagtning Provstiudvalget besluttede, at aftalerne skal i udbud igen.
10 - Rødding MR - ansøgning om ophævelse af spærring på skovkonto
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af, at midlerne bruges til de efterfølgende beskrevne
opgaver/arbejder i forbindelse med skovområdet.
Godkendt under forudsætning af, at midlerne bruges til de efterfølgende beskrevne opgaver/arbejder i
forbindelse med skovområdet.
12 - Skodborg MR - synsudskrift Skodborg Kirke, Kirkegård og Præstegård
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
13 - Veerst Sogns Menighedsråd (8933) Afgørelse om udskiftning af den nuværende belægning på
kirkegårdens stier ved Veerst Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
14 - Veerst MR - ansøgning om 5% midler til landskabsarkitekt
Som følge af afgørelse fra Ribe Stift vedr. stibelægning på Veerst Kirkegård søger Veerst
menighedsråd om 5% midler til dækning af ikke budgetteret udgift til landskabsarkitekt i forbindelse
med udarbejdelse af myndighedsprojekt. Beløbet udgør kr. 163.956,25.
Det blev godkendt at yde en 5% bevilling på kr. 163.956,25 til dækning af uforudset udgift til
byggesagkyndig bistand.
15 - Vejen Sogns Menighedsråd (8931) Afgørelse om at lade ny redskabsbygning opføre ved Vejen Kirke
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
16 - Brørup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
17 - Bække MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Der er stadig fejl i kvartalsrapporten. Indtægt på anlægsmidler er bogført under driften. Det
budgetmæssige overskud på driften udgør kr. 139.742,61.
Godkendes med bemærkning om, at kassereren skal sørge for at få rettet fejlen med bogføring af
anlægsmidler under driften, således at kvartalsrapporten fremadrettet udviser et retvisende
billede.
Godkendt med bemærkning om, at kassereren skal sørge for at få rettet fejlen med bogføring af
anlægsmidler under driften, således at kvartalsrapporten fremadrettet udviser et retvisende
billede.
18 - Gesten MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022 
Indstilling:
Godkendes med bemærkning om, at udgifter til drift og vedligehold skal afholdes indenfor den tildelte
ramme/frie midler. Der skal være budgetmæssig dækning for udgifterne. Vi beklager hvis
menighedsrådet har fået en anden opfattelse.
Godkendt med bemærkning om, at udgifter til drift og vedligehold skal afholdes indenfor den tildelte
ramme/frie midler. Der skal være budgetmæssig dækning for udgifterne. Vi beklager hvis
menighedsrådet har fået en anden opfattelse.
19 - Læborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
20 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
21 - Skrave MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
22 - Kvartalsrapport for 2. kvartal 2022 for provstiudvalgskassen i Malt Provsti
Se forklaringer.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
23 - Regnskabserklæring til underskrift
Regnskabserklæring vedr. regnskab 2021 for provstiudvalgskassen underskrives.
Regnskabserklæring underskrevet.
24 - Provstisekretærens deltagelse i årsmøde og generalforsamling
Deltagergebyr kr. 2.500,- + befordring.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
25 - Høringssvar til Forslag for Kommuneplan 2021, Tillæg, 13 og Forslag for Lokalplan 320, Udvidelse af
centerområde ved Østergade i Rødding, Vejen Kommune
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
26 - DEAS huslejestigning pr. 1. september 2022
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
27 - Eventuelt
 
Intet at behandle.
 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370