Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 31. maj 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 31. maj 2023 - Malt Provsti - d. 31-05-2023 kl. 10:00 til 13:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen, Mira Bang Pedersen.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Gesten MR - tårn, gavl og loft ved Gesten Kirke
Der skal træffes afgørelse omkring det videre forløb i forhold til problematikken med fugt i kirkens tårn.
Endvidere skal der også træffes afgørelse omkring hvordan menighedsrådet kommer videre med
punktet omkring gavl og isolering på loftet og økonomien hertil.
Menighedsrådet orienteres om, at Torben Hagen udarbejder en skrivelse til arkitektfirmaet
Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen og rejser spørgsmål i forhold til problematikken med
murværket på tårnet ved Gesten Kirke. Skrivelsen godkendes af Gesten MR.

3 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Forsikringsbidrag og bidrag til FAR 2024
- Menighedsrådenes grupperum
- Regulering af boligbidrag pr. 1. september 2023 samt regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2023
- Nye muligheder for at forbedre præsters psykiske arbejdsmiljø
- Yoga i folkekirken - Praksis og refleksion
- Status på opdatering af administrative rammer som følge af lovændring i lov om menighedsråd og lov om
   folkekirkens økonomi
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden
- Ny strategi for styrket cyber- og informationssikkerhed i personregistreringen i folkekirken
- Skybrud - Hvad kan I gøre før og efter et skybrud?
- Opdatering af Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.
- Opdatering af Bekendtgørelse af provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed
- Menighedsrådsarkivet og Fortrolighedsarkivet på DAP flyttes til Kirkeportalen

Orientering om Vurderingsstyrelsens ejendomsvurdering og kategorisering af
præstegårde udsendt den 26. april 2023 med indsigelsesfrist den 28. april 2023.

Taget til efterretning.
4 - Andst MR - synsudskrift for Andst kirke og kirkegård
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Vi gør opmærksom på, at det er som opfølgning på konsulentrunden i foråret 2022, at MR har rettet
henvendelse til Hans Lund og ikke på opfordring fra Provstiet.

5 - Andst MR - ansøgning om at bygge et sognehus

Andst MR søger om tilladelse til at opføre et nyt Sognehus.

Provstiudvalget for Malt Provsti vil gerne besigtige forholdene og få en drøftelse med Andst MR.

Vi foreslår, at vi mødes ved Andst Kirke onsdag den 9. august 2023, kl. 13.30.

6 - Brørup MR - ændring af kirkegårdsvedtægter for Johanneskirken
Ændring i kirkegårdsvedtægt i forbindelse med regulering af Johanneskirkens kirkegård.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
7 - Brørup MR - synsudskrift for Johanneskirken, Brørup gl. Kirke og Brørup Præstegård
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
8 - Bække MR - ansøgning om nye urnepladser på Bække Kirkegård
Bække MR søger om anlæggelse af flere urnegravsteder i afd. L på Bække Kirkegård. I den
godkendte strategiplan fra 2019 for kirkegårdens udvikling indgår nyindretning af urnegravpladser i
afd. E. Se kirkegårdskonsulentens udtalelse.
Indstilling:
Det ansøgte kan ikke godkendes under hensyntagen til kirkegårdskonsulentens udtalelse.
Menighedsrådet opfordres til, at følge den godkendte strategiplan fra 2019.
Det ansøgte kan ikke godkendes under hensyntagen til kirkegårdskonsulentens udtalelse.
Menighedsrådet opfordres til, at følge den godkendte strategiplan fra 2019. Såfremt det er helt
umuligt at følge strategiplanen, vil Provstiudvalget gerne besigtige forholdene.
Mira B. Pedersen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
9 - Bække MR - Afgørelse vedr. (rev. projekt) monteringen af polygonsammenspændinger i
forbindelse med nyt blytag på skibets sydside med forankring af tagværket
Endnu engang afslag på forankring af blytaget på Bække Kirke.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
10 - Bække MR - Besigtigelsesnotat vedr. blytaget på Bække Kirke, uforudset tillægsarbejde
Arkitekt Anker Ravn Knudsen har fremsendt tilsynsnotat vedr. udskiftning af blytaget på Bække
Kirke og det viser sig, at der er større nedbrydning i bjælker i spærfag 6, 8 og 10 end først antaget og at
er derfor kommer ekstraarbejder og ekstraudgifter forbundet hermed. Ny arbejdsbeskrivelse vil blive
udarbejdet og fremsendt. Vi må derfor regne med en mérbevillling til projektet.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
11 - Bække MR - ny pris på køkken i præstegård version 2.0
Stigning på kr. 10.000,- inkl. moms i forhold til 1.udgave.
Samlet udgift kr. 397.500,- + følgearbejder finansieres, som tidligere oplyst, af menighedsrådets
frie midler. Meddelt accept herfra den 24. april 2023.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.

12 - Bække MR - synsudskrift for Bække Præstegård

Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
13 - Gesten MR - synsudskrift for syn af Gesten Præstegård Menighedsrådet opfordres til at gennemgå manglerne og få udbedret de mangler, der kan
udbedres og dækkes af menighedsrådets frie midler.
14 - Hovborg MR - ansøgning om 5% til udbedring af fugtskader på Hovborg Kirke
Hovborg MR søger om 5% midler kr. 112.500,- til udbedring af synsudsatte arbejder ved Hovborg
Kirke. Det drejer sig om fugtskader ind- og udvendigt i kirken og fuger i gulv inde i kirken. Dertil kommer
udgifter til VVS.
Menighedsrådets frie midler pr. 31.12.2022 udgør kr. 249.812,-. Heraf skal MR afholde udgifter til
fældning af træer på kirkegården og ovennævnte udgift til VVS samt kirkegårdsplan som PU har bedt
om udarbejdes.
Hovborg MR har ved mail af 30. maj 2023 annulleret ansøgningen om 5% midler, da kirkekassen har
tilstrækkelige midler til selv at dække udgiften.
15 - Jels MR - detailansøgning vedr. belysning på Jels Kirkegård
Indstilling:
Godkendes og sendes til de kirkelige myndigheders udtalelse/godkendelse.
Menighedsrådet har oplyst, at udgiften, kr. 157.000,- finansieres af menighedsrådets frie midler.
Finansiering godkendt og sagen sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse.
16 - Læborg MR - Afgørelse vedr. istandsættelse af kirketårn ved Læborg Kirke
Og opfølgning fra Nationalmuseet.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.

17 - Malt MR - renovering af orgel i Malt Kirke

Malt MR har fremsendt revideret projekt vedr. renovering af orglet i Malt Kirke til de kirkelige
myndigheders godkendelse. Kirkekassen er tildelt kr. 321.500,- på budget 2022.
Udgiften beløber sig til 345.125,00.
Indstilling:
Sagen sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse og merudgiften på kr. 23.625,00
finansieres af menighedsrådets frie midler.

Sagen sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse og merudgiften på kr. 23.625,00 finansieres af menighedsrådets frie midler.
18 - Rødding MR - Istandsættelse af tagrytteren på Rødding Kirke
Tagrytteren på Rødding Kirke er utæt og har været med på konsulentrunde. Menighedsrådet
fremsender projekt vedr. istandsættelse, pris inkl. moms 493.750,-. Menighedsrådet vurderer
uforudsete udgifter til at være kr. 106.250,- i alt udgift kr. 600.000,-, der søges finansieres via
anlægsbevilling.
Menighedsrådets frie midler ultimo 2022 kr. 1.194.912,87 heraf skal finansieres opnormering af
kirke-kulturmedarbejder og organisten, som PU ikke har godkendt og/eller bevilliget midler til.
Indstilling:
Sagen sendes til de kirkelige myndigheders udtalelse/godkendelse og udgiften foreslås
finansieret af menighedsrådets frie midler.
Sagen sendes til de kirkelige myndigheders udtalelse/godkendelse og udgiften foreslås
finansieret af menighedsrådets frie midler.
19 - Skodborg MR - synsudskrift for Skodborg Kirke, kirkegård, kapel, graverbygning, præstegården og konfirmandhuset
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
20 - Skrave MR - oversigt over målforhold på ny materialeplads ved Skrave Kirke
Oversigt over målforhold vedr. ny materialeplads (plads til minilæsser) ved Skrave Kirke.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
21 - Veerst MR - synsudskrift for Veerst kirke og kirkegård 2023
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
22 - Vejen MR - synsudskrift for Lynggårdsvej, Baungårdsvej, Vejen Kirke, kirkegård, kapel og
Sognehus
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
23 - Vejen MR - Opdateret ansøgning om opførelse af ny redskabsbygning på Vejen Kirkegård
På baggrund af konsulenternes tidligere tilbagemelding fremsendes opdateret projekt med
svar på konsulenternes spørgsmål i forbindelse med spørgsmål til placering og udformning af en ny
redskabsbygning i mursten. Udgiften andrager kr. 3.495.136,- og tager udgangspunkt i budgetoverslag af samt anslået udgifter til leje af container og arkæologiske undersøgelser m.v. anslået kr. 647.200,- og ikke som
anført i ansøgningen kr. 4.400.000,-. Kirkekassen er tildelt kr. 1.500.000,- på budget 2023.
Sagen sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse og menighedsrådet opfordres til, at indarbejde udgiften i budgetbidraget for 2024 hvorefter provstiudvalget vil tage stilling til
finansiering og tidsplanen for projektets gennemførelse.
Marianne Borg deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
24 - Øster Lindet MR - synsudskrift for Øster Lindet Kirke og Kirkegård m.v.
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Godkendt under foudsætning af budgetmæssig dækning.
25 - Åstrup MR - ændrede kirkegårdsvedtægter for Åstrup Kirke
Godkendte og underskrevede kirkegårdsvedtægter fremsendes inden PU mødet den 31- maj 2023.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.

26 - Bække MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023

Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.
27 - Folding MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
28 - Føvling MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
29 - Gesten MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
30 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
31 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
32 - Jels MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
33 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
34 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
35 - Læborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
36 - Rødding MR -kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
37 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
38 - Skrave MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
39 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal
2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
40 - Veerst MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
41 - Vejen MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
42 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
43 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 1. kvartal 2023
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
44 - Budget 2024 for personalekonsulenten
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
45 - Budget 2024 for Provstiudvalgskassen i Malt Provsti
Provstiudvalgets målsætninger skal formuleres.
Budgetbidrag fremsendes særskilt snarest muligt, når der er åbnet op for aflevering i
Økonomiportalen.

Tildelt ramme kr. 1.565.533,00 plus stiftsbidrag kr. 290.959,00, i alt kr. 1.856.492,00.
Udgifter i alt kr. 2.170.266,00.
Underskud kr. 313.774,00, der dækkes af frie midler fra personalekonsulenten kr. 83.000,00 og børneunge præsten kr. 155.000,00 og provstiudvalgets frie midler kr. 75.774,00.
Målsætninger:
Vi vil gerne involvere os i lokalsamfundet og bruge
de faciliteter, der er .
Holde kirkeskatten ro, ikke for meget gæld, støtte
lokale projekter, der fremmer kirkelivet.

Der indkaldes til PU møde, når det er muligt at aflevere budgetbidraget i Økonomiportalen.

46 - Kostprisberegning - godkendelse af takster for 2024
Takstudvalget for Malt Provsti indstiller vedhæftede takster til godkendelse. Der er en lille nedgang i
taksterne i forhold til nugældende. Taksterne vil blive reguleret med den gældende
indeksregulering efter sommeren.
Taksterne blev godkendt.
47 - Opfølgning på præsentation af og beslutning om brug af Provstiskyen Det blev besluttet, at afvente igangsætning af Provstiskyen og i mellemtiden drage erfaring fra
andre provstier.
48 - DEAS - varmeopgørelse 2022 og huslejestigning Varmeopgørelsen udviser en tilbagebetaling på kr.
1.121,81.
Huslejestigning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2023 med kr. 66,42 pr. kvartal.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
49 - Stiftets vejledning om personalegoder og gaver
Indstilling:
Tages til efterretning og udsendes til alle menighedsråd.
Provstiudvalget ønsker en pixi-udgave af vejledningen. Vi forhører os i Stiftet.
50 - Eventuelt
Varde Provstiudvalg har inviteret Malt Provstiudvalg til et fyraftensmøde omkring et evt. fremtidig
samarbejde om en projektkonsulent. Datoforslag den 20. juni 2023, kl. 17 i Varde.
Vi har den 26. maj 2023 modtaget udtalelse fra kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov vedr. placering
af evt. ny bygning ved Jels Kirke. Umiddelbart kan placeringen ikke anbefales, men hun foreslår, at der
indkaldes til et møde på stedet med deltagelse af Kgl. Bygningsinspektør, Nationalmuseet og
kirkegårdskonsulenten for at komme bedst muligt videre i processen.
Provstiudvalget tog imod Varde Provsti´s invitation til drøftelse den 20. juni 2023, kl. 17 i Varde.
Orientering om Jels MR´s ønske om ny bygning, status på baggrund af udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk