Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 22. februar 2024

 

Dagsorden
Malt Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 22. februar 2024 Malt Provsti - d. 22-02-2024 kl. 10:30 til 12:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Mira Bang Pedersen, Rigmor Bruun, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jens Christian Kølbæk Andersen.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Godkendes.
Dagsorden godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Ny undersøgelse: Stor jobtilfredshed i folkekirken
- Meditationsgruppe for præster
- Gias kursus "Introduktion til GIAS
- Gias kursus " Brugsret og kirkegårdsvedtægter
- Budgetter 2024 og samarbejder
- Tronskiftes betydning for tildeling af ordener og medaljer
- Ribe Stifts brandingsfilm
- Revideret udgave af PowerPoint om regnskab 2023/2024 og art- og formålskontoplaner
- Brev fra Danske Bank vedr. Mobilepay
- Folkekirken indgår samarbejde med succesungdomsserie
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden - Husk at sikre gravsten og gravminder på kirkegården
- Fredsgudstejenste - Sæt kryds i kalenderen
- Nyhed om årets kirkestatistik 2024
Taget til efterretning.
3 - Brørup MR - Vedr. udlejning af Præstegården i Brørup
Orientering fra Brørup MR.
Taget til efterretning.
4 - Skrave MR - Afgørelse på ansøgning om fældning af træ på Skrave Kirkegård
Sag behandlet den 26. januar 2024 efter aftale.
Taget til efterretning.
5 - Provstens ansøgning om fritagelse for bopælspligt Provstiudvalget godkender provstens ansøgning om
fritagelse for bopælspligt.
6 - Regnskab 2023 for provstiudvalgskassen i Malt Provsti og regnskabserklæring
Regnskabet 2023 for provstiudvalgskassen i Malt Provsti udviser et underskud på kr. 244.799,10 imod
et budgetteret underskud på kr. 322.308,00, så reelt et overskud på kr. 77.509,00.
Se iøvrigt forklaringer til regnskabet.
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab 2023, Afleveret d. 12-02-2024 12:45.
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab2023, Afleveret d. 12-02-2024 12:45. Godkendt.
7 - Ansøgning fra provstisekretæren om efteruddannelse
Provstisekretæren søger om godkendelse af deltagelse i på modulet "Forvaltningsret" på
Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og administration.
Undervisningen finder sted på UCL i Odense eller Vejle med opstart august 2024. Hvis muligt søges om
godtgørelse fra Statens Kompetencefond ellers søges hermed om godkendelse af kursusafgift på kr.
9.000,00 plus bøger og befordring.
Ansøgning om efteruddannelse godkendt.
8 - Pastoratsændring pr. 1. marts 2024 i Holsted, Sankt Peders, Føvling og Stenderup Sogne - Holsted-
Føvling-Stenderup Pastorat
Provsten orienterede om pastoratsændringen.
9 - Dagsorden til Teams-mødet den 6. marts 2024 med Poul Klenz Larsen
Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. marts 2024, kl. 17.
Skal Teams-mødet optages til de som ikke har mulighed for at deltage? Vi undersøger i skrivende
stund hvor det i givet fald vil kunne ses efterfølgende.
Dagsorden blev godkendt og der udsendes Teamsmødeindkaldelse.
Mødet optages.
10 - Dagsorden til formands-og budgetmøde den 9. april 2024
Udkast til dagsorden vedhæftet.
Dagsorden godkendt med ændring af tidspunkt for bespisning.
11 - Ladestandere - Kontrakter til menighedsråd til opstilling af ladestandere i Malt Provsti
Jævnfør fremsendt materiale, så skal der etableres 12 ladestandere i Malt Provsti.
Pris pr. ladestander kr. 90.000,- inkl. moms. I prisen er inkluderet 40 gravemeter til kabel, ekstra
gravemeter kr. 562,50 pr. meter inkl. moms. Stiftet er igang med at planlægge fællesmøder med
MR og Clever.
Taget til efterretning.
12 - Fra Michael Lønstrup, Dronetjek, Kirkesyn og vedligehold i Malt Provsti
Henvendelse fra DroneTjek.
Provstiudvalget har ingen interesse i at benytte DroneTjek.
13 - Ribe Stiftsøvrighedens høringssvar vedr. udkast til screeningsafgørelse om tilladelse til
erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 3a Nørbølling By, Folding i Vejen Kommune
Taget til efterretning.
14 - Eventuelt Provsten orienterede om drøftelse med de øvrige provster omkring det kommende
menighedsrådsvalg.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370