Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 30. januar 2024

 

Referat den 30. januar 2024

Referat
Malt Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde den 30. januar 2024 Malt Provsti - d. 30-01-2024 kl. 10:00 til 13:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Mira Bang Pedersen, Rigmor Bruun, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jens Christian Kølbæk Andersen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Dagsorden godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Menighedsrådsvalg 2024
- Ny kampagne går i luften 8. januar
- Modtageren af Frobeniusfondens Store Pris 2024 findes i Ribe Stift
- Eksisterende lovgivning er tilstrækkelig
- Danmarks premiere på film om det gode præsteliv i Ribe Stift
- Folkekirkens musikskoler åbner ofr tilmelding til optagelsesprøverne på de forskellige uddannelser i orgel, sang og korledelse
- Ændring af kirkebønnen forbindelse med tronskiftet
- Introkursus for nyansatte i folkekirken - obligatorisk
- Vær med i brugergruppen til vores nye supportsystem
- Opfordring til deling af brandingsfilm fra Ribe Stift
- Information om advisering fra menighedsrådspostkasserne
- Honorarsatser for folkekirkens konsulenter
- Til menighedsrådene: vigtige frister - menighedsrådsvalg 2024
Taget til efterretning.
3 - Andst MR - Tilbagemelding på provstiets afgørelse af 22. august 2023 vedr. sognehus
Andst MR er vendt tilbage med svar på provstiudvalgets brev af 22. august 2023 vedr.
muligheder for et nyt Sognehus i Andst. De fastholder ønsket om at bygge nyt.
Provstiudvalget besluttede, at indkalde Andst MR og sognepræsten til et møde med bl.a. følgende
indhold: Konkrete muligheder for samarbejde i sognet, både lokaliteter og aktiviteter, hvad bringer
fremtiden af aktiviteter, udførlig begrundelse for, at den tidligere præstegård ikke kan bruges som
Sognehus samt grundig argumentation for ønsket om et Sognehus.
Mødedato: Tirsdag, den 30. april 2024, kl. 10.
4 - Bække MR - Foreløbigt byggeregnskab vedr. blytaget på Bække Kirke
Bække MR har fremsendt et foreløbigt byggeregnskab vedr. blytaget på Bække Kirke. Det
udviser et underskud på kr. 184.548,82 dertil kommer faktura fra Nationalmuseet. I følge Arkitekt
Anker Ravn Knudsen vil det endelige underskud lyde på kr. 203.298,-.
 
Provstiudvalget imødeser et endeligt byggeregnskab samt redegørelse for hvorledes underskuddet
foreslås finansieret. Såfremt kirkekassen kommer i likviditetsproblemer må de rette henvendelse.
5 - Bække MR - Forsikringssag vedr. rørskade i tårnrummet i Bække Kirke
Bække MR har indsendt byggesag vedr. rørskade i tårnrummet. Skaden er opstået i 2022. Forventet
udgift kr. 280.000,00 inkl. moms. Forsikringen vil ikke dække hele udgiften og arkitekt Anker Ravn Knudsen
vurderer at halvdelen af skaden er dækningsberettiget. Menighedsrådet søger derfor
om, at få dækket den resterende udgift af reserven.
 
Det blev besluttet, at godkende dækning af restbeløbet på rørskaden i tårnrummet på op til kr.
150.000,00 af reserven.
6 - Gesten MR - Status på Gesten Kirkes tårn og loft
 
Taget til efterretning.
7 - Holsted-Sankt Peders MR - Afgørelse vedr. etablering af p-plads ved Sankt Peders Kirke
 
Taget til efterretning.
8 - Hovborg MR - Opfølgning på redegørelse fra november 2023
Hovborg MR har indsendt yderligere redegørelse om den økonomiske situation og tiltag i Hovborg.
 
Provstiudvalget tager menighedsrådets redegørelse til efterretning og anmoder menighedsrådet om at rette henvendelse, såfremt kirkekassen får økonomiske udfordringer.
9 - Lintrup-Hjerting MR - Ansøgning om dækning af udgift til ny varmepumpe i præstegården
Lintrup-Hjerting fremsender ansøgning om kr. 93.829,00 fra reserven til dækning af udgift til ny
varmepumpe i Lintrup Præstegård. Den gamle varmepumpe var ustabil og en reparation ville
beløbe sig til ca. kr. 50.000,- og pumpen var ca. 8-10 år gammel.
 
Der blev godkendt en udbetaling på kr. 93.829,00 fra reserven til dækning af udgiften til en ny
varmepumpe.

10 - Frøs Pastorat - ansøgning om kirkekulturmedarbejder
Ansøgning fra Frøs Pastorat om fælles kirkekulturmedarbejder på 31 timer. 6 præstesekretær
timer, er allerede tildelt Rødding sogn. Udgift årligt til 31 timer = 408.875,00.

Jens Chr. Andersen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
Provstiudvalget besluttede, at godkende ansøgning om en kirke-kulturmedarbejder på 19 timer samt
opnormering af præstesekretærtimer fra tidligere berettiget 8 timer til nu 12 timer, i alt 23 timer i
merbevilling. De nugældende 12 præstesekretærtimer er fordelt med 6 timer til kirkebogsføring foretaget af Vejen
Kirkekontor og 6 timer til præstesekretærarbejde i pastoratet. Kirke-kulturmedarbejder og præstesekretær er 25
timer.

11 - Veerst MR - Ansøgning om rensning af orgel efter vandskade
Sagen er sendt til de kirkelige myndigheders godkendelse den 18/1-24.
Modtaget afgørelse indeholdelse en godkendelse den 22/1-24.
Vi afventer menighedsrådets tilbagemelding om finansiering.

Veerst MR har fremsendt oplysning om, at skaden dækkes af forsikringen med en selvrisiko på kr.
15.000,-. Udgiften skal som udgangspunkt, dækkes af ligningen til drift.

12 - Veerst MR - Afgørelse vedr. forprojekt om ny belægning ved kirken

Taget til efterretning.

13 - Til Region Syddanmark, Ribe Stiftsøvrighedens høringssvar til udkast til tilladelse til
erhvervsmæssig råstofindvinding gældende til den 6. marts 2029 på del af matr.nr. 12a Veerst By, Veerst i Vejen Kommune

Taget til efterretning.

14 - Opfølgning på temaften i Ribe Stift omkring valg til MR i 2024

F.eks. lave 10 film, optaget lokalt af en varighed på 1½-3 min. til en pris af ca. kr. 35.000,- Evt. mulighed
for prisforhandling. Oprettelse af en facebookside, så videoerne kan deles i de enkelte sogne. Ingen kommentarspor.
Skrivelse til MR om de synes om idéen med svarfrist ultimo februar 2024.

15 - Praksis omkring brug af provstiets bygningssagkyndige

Vi fortsætter nuværende praksis omkring provstiets bygningssagkyndige. Ingen projekter i h.h.v. nord og
syd for Kongeåen, men rådgivning både nord og syd for Kongeåen.

16 - Planlægning af Teams møde onsdag den 6. marts 2024, kl. 17 med Poul Klenz Larsen

Hvad skal mødet indeholde.
Jens Chr. Andersen er tovholder.

Formøde forud for en beslutning om vi skal gøre brug af klimascreening i kirkerne. Opvarmning,
varmestyring og affugtere i kirkerne med mulighed for at stille spørgsmål.

17 - Ændring af telefoni på provstikontoret

Ønske om at gå fra fastnettelefoni til en mobiltelefon. Fast viderestilling fra fastnet til mobil.
Månedlig abonnement kr. 90,-. Årlig besparelse i forhold til nu er ca. kr. 800,-. Anskaffelse af mobil til provstikontoret, anslået udgift ca. kr. 3.600,- (pris den 16.01.2024) plus tilbehør (cover, panserglas og høretelefoner).

Godkendt.

18 - Fra Lolland Falsters Stift - Rapport om differentieret vedligeholdelse og brug af landets kirkebygninger

Taget til efterretning.
19 - Fra JS Danmark - Professionel kommunikationspakke til Provstiet
 
Det har ingen interesse.

20 - Peter Sode Jensen - Anmodning om at deltage til jeres provstiudvalgsmøde
Besøg af en repræsentant fra det mellemkirkelige stiftsudvalg.

Inviteres til at deltage i provstiudvalgsmødet den 19. marts 2024, kl. 12.00.

21 - Eventuelt

Jens Chr. Andersen omkring uoverensstemmelse mellem oplysninger (tal) fra sogn.dk og reelle
handlinger. Mira forklarede sammenhængen.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370